Ho­tel­let är en sig­nal som be­hövs nu. Det ska­par sys­sel­sätt­ning, syn­lig­het och är en vi­ta­min­spru­ta för he­la sta­den.

Östnyland - - Tisdag - He­lén Kur­ri he­len.kur­ri@ksf­me­dia.fi

Yes, änt­li­gen hän­der det nå­got. Oj suck, är det fak­tiskt ett lyx­ho­tell som Borgå be­hö­ver?

Så oli­ka re­ak­tio­ner fick ny­he­ten om ho­tell­pla­ner­na för Val­ti­mo­hu­set i Borgå. En grupp på sju af­färs­män, sex av dem Borgå­bor, ska kö­pa Val­ti­mo­hu­set för 675 000 eu­ro och byg­ga om det till ett ho­tell.

Det vin­nan­de an­bu­det var in­te det högs­ta, men kon­cep­tet bou­ti­que­ho­tell gav de högs­ta po­äng­en. Ett bou­ti­que­ho­tell är, en­ligt Wi­ki­pe­dia, ett ho­tell som er­bju­der si­na gäs­ter käns­loupp­le­vel­ser, at­mo­sfär och livs­stil.

De två and­ra fö­re­ta­gar­na som var med och täv­la­de om Val­ti­mo­hu­set ha­de ve­lat sat­sa på ett mö­te­soch kon­gress­ho­tell, al­ter­na­tivt på låg­bud­get- och fa­mil­je­ho­tell­verk­sam­het.

Ett ho­tell med hög stan­dard, ja gär­na med en gnut­ta lyx ock­så, i cen­tra­la Borgå är pre­cis vad sta­den be­hö­ver. För­mån­li­ga mind­re ho­tell och in­kvar­te­ring med oli­ka stan­dard finns det re­dan i Borgå.

Visst har vi an­ri­ka Hai­ko gård, men det lig­ger ut­an­för cent­rum och har en kund­krets be­stå­en­de av kon­fe­rens- och spagäs­ter.

Vad är ho­tell­lyx för dig? Be­grep­pet lyx när det gäl­ler ho­tell­stan­dard är re­la­tivt. Det hand­lar om vil­ka för­vänt­ning­ar man har på sin re­sa och ho­tel­let. Un­der ett be­sök i Bar­ce­lo­na tyck­te tolvå­ri­ga dot­tern att det var höj­den av lyx när hon kun­de ba­da bub­bel­bad i bad­ka­ret, för mam­ma var det helt and­ra sa­ker som gav den där skö­na lyx­käns­lan av att va­ra på se­mes­ter.

För nå­gon räc­ker det att ho­tel­let är rent och pryd­ligt, och för­mån­ligt me­dan and­ra är be­red­da att be­ta­la ex­tra för ett centralt lä­ge, språk­kun­nig per­so­nal, re­jält till­ta­get fru­kost­bord och spa­käns­la i bad­rum­met.

Of­ta är själ­va ho­tell­bo­en­det en del av upp­le­vel­sen, och det är just det som många ho­tell tar fas­ta på när man går in för ett bou­ti­que­kon­cept.

Det finns fak­tiskt ett ge­men­samt klas­si­fi­ce­rings­sy­stem för eu­ro­pe­is­ka ho­tell, ett öns­ke­mål från EU. Fin­land är in­te med men bland an­nat Sve­ri­ge och en rad and­ra eu­ro­pe­is­ka län­der, to­talt över 40 000 ho­tell, är med.

Be­ro­en­de på hur väl ho­tel­len upp­fyl­ler kri­te­ri­er­na för­ses ho­tel­len med mel­lan en och fem stjär­nor. Det hand­lar om över 270 oli­ka kva­li­tets­kri­te­ri­er, och le­jon­par­ten av kri­te­ri­er­na hand­lar om helt ”nor­ma­la” krav som an­slu­ter till hy­gi­en, ut­rust­ning, ser­vice och till­gäng­lig­het.

Stjär­nor­nas an­tal ger vär­de­full in­for­ma­tion om ho­tel­lets stan­dard, men ti­di­ga­re gäs­ters om­dö­men på oli­ka saj­ter är minst li­ka vik­tigt när man gör sitt val.

Borgå loc­kar de sto­ra ska­ror­na tu­ris­ter främst som­mar­tid. Fak­tum är att tre-fy­ra må­na­ders full be­lägg­ning in­te räc­ker för att få ett ho­tell lön­samt om rum­men står tom­ma res­ten av året. Verk­sam­he­ten mås­te rul­la på året om, och det in­ne­bär att det pla­ne­ra­de ”lyx­ho­tel­let” kom­mer att kun­na er­bju­da ho­tell­rum till helt and­ra, för­mån­li­ga­re, pri­ser un­der låg­sä­song­en. Det hand­lar om ef­ter­frå­gan och till­gång och så gör ho­tell run­tom i värl­den. Stads­sty­rel­sen tog ställ­ning till ho­tell­pla­ner­na i går kväll. På för­hand an­togs det att frå­gan klub­bas ige­nom ut­an stör­re dis­kus­sion. I dag vet vi om det gick så el­ler in­te.

Ho­tel­let är en sig­nal som be­hövs nu. Det ska­par sys­sel­sätt­ning, syn­lig­het och är en vi­ta­min­spru­ta för he­la sta­den.

Det pra­tas of­ta om lyf­tet som Borgå be­hö­ver för att loc­ka tu­ris­ter året om, för att få tu­ris­ter­na att spen­de­ra mer peng­ar och tid här. Borgå har Gam­la stan, ett fint re­stau­rang­ut­bud, snart får vi The ho­tell ock­så.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.