Kon­sert:

Fö­re­ta­ga­re gör gott med Be­at­le­slå­tar

Östnyland - - Fredag - Petra Lind petra.lind@ksf­me­dia.fi

Be­at­les­kän­nar­na har Borgå­fö­re­ta­gar­na im­por­te­rat hu­vud­sak­li­gen från Sib­bo. Den lo­ka­la Lions-klub­ben lan­se­ra­de kon­sert­kon­cep­tet Classics ne­ver die just i väl­gö­ren­hets­syf­te, och un­der de se­nas­te tio åren har man ta­git sig an klas­sis­ka lå­tar från po­pens, roc­kens och jaz­zens värld – med oli­ka so­lis­ter och i va­ri­e­ran­de bandupp­sätt­ning.

På publi­kens be­gä­ran gjor­de man i vå­ras en Be­at­les-kon­sert, och med den re­per­to­a­ren gäs­tar man nu Borgå. Det var Bir­git­ta Pal­mqvist från Borgå fö­re­ta­ga­re som rå­ka­de på ban­dets ba­sist Bo Ing­ves och fick hö­ra om det po­pu­lä­ra kon­sert­kon­cep­tet. Det ena gav det and­ra, och den 27 ok­to­ber bjuds publi­ken på de bäs­ta bi­tar­na av Be­at­les.

– Jag har sjung­it Be­at­les-lå­tar se­dan 1960-ta­let och trött­nar ald­rig. Jag äls­kar Be­at­les, sä­ger Sib­bo­bon Cal­le Eklund som spe­lar akus­tisk gi­tarr Clas­sic ne­ver die-ban­det.

Be­at­les för al­la sma­ker

Så sent som i au­gusti be­sök­te han Johns, Pauls, Ge­or­ges och Ringos hemstad Li­ver­pool i sam­band med fes­ti­va­len Be­at­leweek som sam­lar Be­at­les-fans från värl­den över. Och

det var in­galun­da förs­ta gång­en; förs­ta gång­en var han med 1974.

– Det in­tres­sant är att ku­ty­men på Be­at­leweek är att al­la spe­lar de klas­sis­ka lå­tar­na ex­akt som Be­at­les en gång gjor­de det. Det är den sto­ra skill­na­den till oss, för vår prin­cip är att ab­so­lut in­te spe­la pre­cis som ori­gi­na­len.

Det be­ty­der att kon­sert­publi­ken har en spän­nan­de spel­ning att vän­ta. Key­boar­dis­ter­na Juk­ka Gustav­son och Douglas Pashley har gjort nya ar­range­mang av lå­tar­na, och till ex­em­pel görs Black bird och Ele­a­nor Rig­by i jaz­zi­ga­re tapp­ning än van­ligt.

John Len­non och Paul McCart­ney skrev över 300 lå­tar och för att in­te gö­ra ur­vals­pro­ces­sen allt­för svår fick al­la in­vol­ve­ra­de mu­si­ker väl­ja si­na sex låtfa­vo­ri­ter. Nå­got över­ras­kan­de lan­da­de ex­em­pel­vis Douglas Pashley på trall­vän­li­ga Ob-la-di Ob-la-da.

– Publi­ken får för­stås sjunga med i de be­kan­ta lå­tar­na. Till ex­em­pel Hey Ju­de är en ty­pisk singa­longsång, sä­ger Cal­le Eklund.

En skill­nad till ur­sprungs­be­at­lar­na finns ock­så i ban­det stor­lek: Classics ne­ver die-or­kes­tern be­står av sam­man­lagt åt­ta mu­si­ker. Bland proff­sen i grup­pen hit­tas ock­så Borgåtrum­mi­sen Tho­mas Törn­roos.

Gu­nil­la Sö­der­holm från Borgå fö­re­ta­ga­re be­rät­tar att fö­re­ta­gar­för­e­ning­en ock­så ti­di­ga­re sat­sat på välgörenhet, men me­ra i tyst­het. Nu vil­le man än­då slå på trum­man för ett gott än­da­mål och sat­sa på kon­sert.

Fö­re­ta­gar­na ha­de någ­ra lo­ka­la mot­ta­ga­re på för­slag, och publi­ken fick rös­ta fram mot­ta­ga­ren.Va­let föll på Borgå stads ser­vice­bo­en­den, och spe­ci­fikt på att ar­ran­ge­ra oli­ka slags kul­tur­be­gi­ven­he­ter för se­ni­o­rer­na. Ini­ti­a­ti­vet har ta­gits emot med gläd­je från sta­dens si­da och Lea Laakso, ser­vice­di­rek­tör för äldre­omsor­gen i Borgå, ser fram emot att kun­na er­bju­da de äld­re me­ra sång och mu­sik i var­da­gen.

Ef­ter väl­gö­ren­hetskon­ser­ten fi­rar Borgå fö­re­ta­ga­re sin år­li­gen kom­man­de fest. Kväl­len kul­mi­ne­rar i att årets fö­re­ta­ga­re ut­ses.

FO­TO: KRIsTOF­FER ÅBERG

I GOTT SYF­TE. Bir­git­ta Pal­mqvist t.h. och Gu­nil­la Sö­der­holm från Borgå fö­re­ta­ga­re sat­sar på att gö­ra gott i kon­sert­form. Sib­bo­gi­tar­ris­ten Cal­le Eklund är med i åt­ta­man­na­ban­det som spe­lar Be­at­les i ny­ar­range­mang.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.