”Fot­bol­len mås­te va­ra en livs­stil om man vill nå världs­top­pen”

Ef­ter sex år ut­om­lands i oli­ka trä­narupp­drag är Mi­ka Lönn­ström till­ba­ka i Fin­land. Åren ut­om­lands ba­ra för­stärk­te hans upp­fatt­ning om att för­änd­ring­ar i den fin­länds­ka fot­bollskul­tu­ren mås­te ske.

Östnyland - - On - Tom­mi Will­berg 029 080 1401 tom­mi.will­berg@ksf­me­dia.fi

Ef­ter ett gi­van­de år i slo­va­kis­ka FC STK Flu­mi­nen­se Sa­mo­rin, som lik­som nam­net av­slö­jar sam­ar­be­tar med bra­si­li­ans­ka stor­klub­ben Flu­mi­nen­se, åter­vän­de Borgå­bör­di­ga fot­bollsträ­na­ren Mi­ka Lönn­ström till hem­lan­det. Sä­song­en 2018 har han job­bat som sport­chef för di­vi­sion 1-klub­ben HIFK, för att lä­ra sig nå­got nytt och bland an­nat få in­sikt i lag­byg­ge och i hur man utvecklar det sports­li­ga i en klubb.

– På den här pos­ten ser jag hel­he­ten från and­ra si­dan. Det här är en möj­lig­het att upp­da­te­ra sig själv, sä­ger Lönn­ström.

En stor fak­tor var ock­så pri­vat­li­vet för den 44-åri­ga trä­na­ren. Sex år bor­ta från hem­land, släkt och vän­ner är myc­ket. Lönn­ström an­såg att det in­te gick att ta näs­ta steg med den slo­va­kis­ka klub­ben. Det var dags att kom­ma hem.

HIFK har haft en bra sä­song i di­vi­sion 1 även om Lönn­ström ser bris­ter i det spel­mäs­si­ga. HIFK:s herr­lag är alltjämt med i upp­flytt­nings­kam­pen till den fin­länds­ka fot­bol­lens fin­rum, li­gan. Året i den nya or­ga­ni­sa­tio­nen har va­rit ar­bets­fyllt och gi­van­de.

”Fot­bol­len är en livs­stil”

Sam­ti­digt har Lönn­ströms åsikt om en brist­fäl­lig fin­ländsk fot­bollskul­tur för­stärkts. I det dag­li­ga ar­be­tet finns de sto­ra skill­na­der­na som skil­jer Fin­land från ri­va­ler­na. Fot­bol­len är in­te en livs­stil.

– Jag upp­skat­tar in­te rik­tigt det där fin­länds­ka snac­ket att fin­länds­ka fot­bolls­spe­la­re är så hår­da id­rot­ta­re. Det finns in­te så många så­da­na. Jag vill in­te hac­ka ner på nå­gons ar­be­te, men för mig är den sto­ra gre­jen att fot­bol­len är en livs­stil. Det finns unga kil­lar som tror att de är id­rot­ta­re men de­ras lev­nads­va­nor och in­ställ­ning till spor­ten är nöd­vän­digt­vis in­te alls vad de bor­de va­ra, sä­ger Lönn­ström.

Härom­vec­kan träffade Lönn­ström trä­na­re och id­rot­ta­re från and­ra gre­nar i ett ge­men­samt eve­ne­mang och han blev im­po­ne­rad av bland an­nat HIFK:s hand­bolls­da­mers pro­fil­spe­la­re Lin­da Cain­berg och MMA-fightern Su­vi Sal­mi­mi­es då de be­rät­ta­de om sin var­dag.

– Jag träffade dem och bad dem be­rät­ta om sin dags­rytm. Jag mås­te sä­ga att om fot­bolls­spe­la­re skul­le ha sam­ma livsstil­sat­ti­tyd så skul­le ni­vån i Fin­land va­ra nå­got helt an­nat, sä­ger Lönn­ström och syf­tar på sät­tet id­rot­tar­na ba­lan­se­rar mel­lan van­lig och id­rotts­var­dag och alltjämt pre­ste­rar på ab­so­lut na­tio­nell topp­ni­vå.

– För att va­ra helt är­lig: i fin­ländsk fot­boll, va­re sig du är spe­la­re el­ler trä­na­re, finns in­te id­rotts­livssti­len. Man blir all­tid över­ras­kad då man åker ut­om­lands och tem­pot är hög­re, trä­na­ren krä­ver mer och man in­te egent­li­gen har fri­tid. Det bor­de man tän­ka på i det dag­li­ga ar­be­tet. Att hö­ja an­språks­ni­vån gäl­ler ock­så trä­na­re och klubbled­ning.

– Fot­bol­len har li­te hal­kat åt ett så­dant håll att upp­fatt­ning­en om vad det be­ty­der att va­ra en fot­bolls­spe­la­re är li­te ”så där”, sä­ger Lönn­ström.

Po­si­tiv boom

Lönn­ström an­ser att det just nu är ett jät­te­lä­ge att in­fö­ra li­te nytänk i den fin­länds­ka fot­bol­len. Flagg­skep­pet herr­lands­la­get har gjort bra ifrån sig, dam­lands­la­get för­ny­ar sitt skinn un­der nya för­bunds­kap­te­nen An­na Sig­neul och Fin­lands U17-flic­kor gör i no­vem­ber sitt förs­ta VM nå­gon­sin. För förs­ta gång­en på många år har man en po­si­tiv stäm­ning i blå­vit fot­boll.

– Man ser på fram­gång­ar­na att man gjort rätt gre­jer i lands­la­get. Nu bor­de man ta all nyt­ta av den här po­si­ti­va boo­men. Men Lönn­ström är skep­tisk. – Jag är rädd att man in­te tar va­ra på chan­sen. Sat­sar vi till­räck­ligt på dam- och flick­fot­bol­len? Jag tyc­ker in­te det. Att U17-flic­kor­na går till VM be­ty­der sä­kert att man gjort nå­got rätt. Men hur sä­ker­stäl­ler vi att de här flic­kor­na om någ­ra år är med och hö­jer se­ni­or­lands­la­gets täv­lingsni­vå?

Fin­lands herr­lands­lag lig­ger på en de­lad 58:e plats i Fi­fas världs­rank­ning me­dan da­mer­na är 31:a. Att Fin­land in­te är nå­gon jät­tena­tion är knap­past en ny­het för nå­gon och just där­för vill Lönn­ström se än mer spe­la­re sty­ra ko­san mot ut­lan­det där ex­per­ti­sen – och kul­tu­ren – finns.

– Jag själv le­tar stän­digt ef­ter oli­ka möj­lig­he­ter att ut­bil­da mig ut­om­lands. En­ligt mig lö­nar det sig att åka ut­om­lands. Spe­lar­na mås­te gå dit så länge som vår trä­ningsni­vå – vi ta­la­de

om det där med livs­stil – är så­dan den är, sä­ger 44-åring­en.

För an­norlun­da för att trä­na här

Lönn­ström ser myc­ket att för­bätt­ra på i den fin­länds­ka fot­bol­len, men själv är han in­te in­tres­se­rad av att trä­na. Var­för då? – Jag är in­te van vid att gö­ra kom­pro­mis­ser. Mitt ar­bets­sätt är så an­norlun­da att ris­ken att miss­lyc­kas är väl­digt stor. Om jag trä­na­de ett fin­ländskt lag skul­le det fin­nas en risk att spe­lar­na in­te skul­le or­ka. Om jag har en ung ta­lang så skul­le jag in­te ba­ra pus­ha den­ne fram­åt på trä­ning­en, ut­an ock­så ut­an­för pla­nen. Jag skul­le se till att allt sköts proff­sigt ock­så där. För mig är det som hän­der ut­an­för pla­nen näs­tan en stör­re grej. Det där men­ta­la, att va­ra med dyg­net runt he­la vec­kan. Det är synd att jag bli­vit så an­norlun­da. I min nu­va­ran­de roll för­sö­ker jag hjäl­pa spe­lar­na på ett an­nat sätt. Det är många spe­la­re som ring­er mig och träf­far mig på kon­to­ret. Jag för­sö­ker hjäl­pa dem med den men­ta­la bi­ten i den mån som är lämp­ligt.

Fo­to: KsF-ar­Kiv

TA­LAR UT. En­ligt fot­bolls­pro­fi­len Mi­ka Lönn­ström finns det myc­ket att job­ba på in­om den fin­länds­ka fot­bolls- och trä­nings­kul­tu­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.