Plag­gen när­mast krop­pen är de­ras ex­per­tis

På pa­rad­plats har Mar­ga­re­ta Nur­mi­nen sett hur da­mer­nas un­der­klä­der för­änd­rats un­der år­tion­de­nas gång och en­ligt hen­ne har utvecklingen va­rit en­bart po­si­tiv. Bu­ti­ken Ma­gy’s grun­da­de hon för fyr­tio år se­dan.

Östnyland - - Ledare - Oskar skOg­Berg oskar.skog­berg@ksf­me­dia.fi

– Förr var un­der­klä­der­na svar­ta, vi­ta el­ler en spe­ci­ell sorts ro­sa. Nu finns de i al­la fär­ger och mo­del­ler. Trots att det hand­lar om plagg som göms un­der de and­ra klä­der­na ser man tyd­li­ga tren­der här ock­så. Jag kän­ner stolt­het och gläd­je över att ha fått se hur de här plag­gen ut­veck­lats, sä­ger Mar­ga­re­ta Nur­mi­nen och nic­kar mot en av hyl­lor­na med bh:ar.

I år är det dags för ju­bi­le­um då hen­nes bu­tik Ma­gy’s fyl­ler fyr­tio år. Till­sam­mans med sin dot­ter Mil­lan Kyn­sijär­vi, som tog över fö­re­ta­gar­an­sva­ret 2013, och för­säl­ja­ren La­ris­sa Wes­terlund be­rät­tar hon om bu­ti­kens histo­ria.

Nur­mi­nen har 40 års er­fa­ren­het av Ma­gy’s men hon stif­ta­de be­kant­skap med för­sälj­ning av damun­der­klä­der re­dan för 53 år se­dan.

– I tret­ton år job­ba­de jag i en an­nans tjänst men jag kän­de att det in­te var rätt plats för mig. Så små­ning­om tän­des gnis­tan att pro­va mi­na eg­na ving­ar. 1978 blev det av när Ma­gy’s öpp­na­de på Mel­lang­a­tan.

Det be­slu­tet har hon in­te be­hövt ång­ra. Hon har än­nu ald­rig upp­levt den dag då det känts trist att kom­ma till job­bet. Även för dot­tern har bu­ti­ken spe­lat en vik­tig roll. För fem­ton år se­dan bör­ja­de hon job­ba i Ma­gy’s men re­dan ti­di­ga­re som barn satt hon i bakrum­met och gjor­de si­na läx­or.

I feb­ru­a­ri 1981 flyt­ta­de Ma­gy’s till det ny­öpp­na­de Nim­bus­hu­set och den epi­so­den be­skri­ver Mar­ga­re­ta som en ”här­lig tid”.

– Då var Borgå än­nu Borgå. Nim­bus­hu­set var ett köp­man­na­va­ru­hus och där fanns över tju­go oli­ka fö­re­ta­ga­re som ha­de eg­na lo­ger i de öpp­na lo­ka­ler­na.

De­pres­sio­nen i bör­jan av 1990-ta­let led­de än­då till att det gles­na­de bland fö­re­ta­gar­na i köp­cent­ret och i feb­ru­a­ri 1995 flyt­ta­de ock­så Ma­gy’s över ga­tan till de nu­va­ran­de lo­ka­ler­na vid Lun­da­ga­tan 7. – Och här­i­från flyt­tar vi ing­en­stans, sä­ger Mar­ga­re­ta. Han­deln på nä­tet har gjort li­vet surt för många sten­fots­af­fä­rer men tri­on på Ma­gy’s har fort­fa­ran­de stark till­tro till sitt ur­sprung­li­ga kon­cept. Fo­kus lig­ger på damun­der­klä­der men i sor­ti­men­tet finns även bad­dräk­ter, py­ja­mas och and­ra mys­klä­der.

– Be­tjä­ning­en är än­då vår hu­vud­upp­gift, vi finns till för kun­der­na. Va­re sig det hand­lar om un­der­klä­der, kal­song­er el­ler skor är det vik­tigt att hit­ta rätt mo­dell och stor­lek, i an­nat fall vill man in­te ha dem på sig, sä­ger Mar­ga­re­ta.

Kundupp­le­vel­sen har ock­så bli­vit bu­ti­kens va­ru­mär­ke, kun­der kom­mer från and­ra stä­der och ibland till och med från and­ra län­der för att hand­la i Ma­gy’s.

– Och det är trev­ligt att även män vå­gar sig in i af­fä­ren, till ex­em­pel för att kö­pa pre­sent­kort som gå­va, sä­ger Mil­lan.

– För man­nen är det här ett bra sätt att kom­ma en­kelt un­dan, tip­sar La­ris­sa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.