Torg­fest, dans,mu­sik och mat på äldre­vec­kan

Den riksom­fat­tan­de äldre­vec­kan 7–14 ok­to­ber fi­ras med ett di­gert pro­gram i Öst­ny­land. Bland an­nat dans, se­ni­or­surf, torg­fest och ge­men­sam lunch finns på agendan. te­mat för i år är ak­ti­vi­tet ger gläd­je.

Östnyland - - On -

Äldre­vec­kan i Borgå bör­jar på sed­van­ligt sätt med en in­led­nings­fest sön­da­gen den 7 ok­to­ber kloc­kan 14 i Al­bert Edel­fel­tin kou­lus au­la. Fest­ta­let hålls av so­ci­al- och häl­so­vårds­di­rek­tör Ann-So­fie Sil­ven­no­i­nen.

Mån­da­gen den 8 ok­to­ber kloc­kan 13 lö­nar det sig att kol­la tor­ge­ve­ne­mang­et ut­an­för Lun­di. Det bjuds på ärt­sop­pa och mu­sik samt bland an­nat sta­dens häls­ning. Tis­da­gen den 9 ok­to­ber 10–13 ord­nas en di­gi­mäs­sa på Äp­pel­bac­kens ser­vice­cen­ter.

Av­slut­nings­fes­ten ar­ran­ge­ras av fins­ka för­sam­ling­en och fi­ras i Gam­mel­bac­ka för­sam­lings­cent­rum sön­da­gen den 14 ok­to­ber kloc­kan 11.30– 14.30. Fes­ten in­leds med en ge­men­sam lunch kloc­kan 11.30. Äldre­vec­kan av­slu­tas med hög­mäs­sa i Ma­ri­a­går­den sön­da­gen den 14 ok­to­ber kloc­kan 11.30. Till lunch och ge­men­sam trans­port gäl­ler det att an­mä­la sig se­nast den 9 ok­to­ber, tfn 019–6611215.

de äl­dres vec­ka i Sib­bo

De äl­dres vec­ka i Sib­bo öpp­nas of­fi­ci­ellt med en fest sön­da­gen den 7 ok­to­ber 2018 i Sö­der­kul­la kyr­ka från kloc­kan 14. Fest­ta­la­ren i öpp­nings­fes­ten är ar­ki­a­ter Risto Pel­ko­nen.

Mån­da­gen den 8 ok­to­ber ord­nar Sib­bo fins­ka för­sam­ling en hand­ar­bets­klubb där al­la kan del­ta. Klub­ben Näppärät näpit sam­las i Sö­der­kul­la kyr­ka kloc­kan 11–14. Tors­da­gen den 11 ok­to­ber kloc­kan 11.30– 13.30 ord­nar Sib­bo fins­ka för­sam­ling en öp­pen sång­grupp un­der nam­net Laula­va kup­pi­la i Sö­der­kul­la kyr­ka.

Vec­kan av­slu­tas sön­da­gen den 14 ok­to­ber med mäs­sa i Sib­bo kyr­ka kloc­kan 10.

di­gert pro­gram i Lo­vi­sa

I Lo­vi­sa ord­nas nå­got för var och en. Mån­da­gen den 8 ok­to­ber blir det min­nes­verk­stad i Grå­berg kloc­kan 10. Sam­ma tid gym­nas­ti­se­rar se­ni­o­rer och barn till­sam­mans i Val­kom allak­ti­vi­tets­hus och un­der vec­kan blir det många gym­pa­till­fäl­len, på oli­ka plat­ser, för se­ni­o­rer och barn. Ons­da­gen den 10 ok­to­ber ord­nas fest för se­ni­o­rer i id­rotts­hal­len. Väl­komst­ord av stads­di­rek­tör Jan D. Oker-Blom.

Tors­da­gen den 11 ok­to­ber kloc­kan 10 får Taa­si­a­går­dens in­vå­na­re en chans att gå ut till­sam­mans med ute­vän­ner från Lo­vi­i­san se­ni­o­rit ry och ele­ver från Te­sjo­en kou­lu. Kloc­kan 14– 15.30 är det kaf­fe och guid­ning av ut­ställ­ning­en Vil­la Fors­ström i Alms­ka Går­den. Äldre­vec­kan i Lo­vi­sa kom­mer ock­så med mu­sik: Lo­vi­sa stads mu­sik­ka­pell upp­trä­der lik­som du­on Aman­da Sal­li­nen & Joel Enqvist.

dig­ra pro­gram finns på www.bor­ga.fi/aldre­vec­kan, www.sib­bo.fi/sv/ak­tu­ellt och www. lo­vi­sa.fi/sv/ny­he­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.