Vis­skep­pet tar far­väl av som­ma­ren

Östnyland - - On - Petra LiNd

Vis­skep­pet, det vill sä­ga Stel­la Jo­nas­son, Camilla Wik­sten-Rönn­bac­ka, Emi­lie Adolfs­son och Dan Rönn­bac­ka sä­ger ad­jö till som­ma­ren med två kon­ser­ter som sam­ti­digt av­slu­tar som­martur­nén 2018. Pas­san­de nog går kon­ser­ter­na un­der nam­net Far­väl till som­ma­ren och re­per­to­a­ren har for­mats om li­te grann för att bätt­re pas­sa års­ti­den.

– Vi bju­der bland an­nat på någ­ra höst­sång­er, sä­ger Camilla Wik­sten-Rönn­bac­ka som sjung­er och spe­lar me­lo­di­ka i grup­pen.

Det är på publi­kens be­gä­ran – som­ma­rens sju kon­ser­ter run­tom i Öst­ny­land upp­skat­ta­des stort – som Vis­skep­pet gör en sista mi­ni­tur­né för sä­song­en i form av två kon­ser­ter i sam­ar­be­te med Tes­sjöM­ar­by ung­doms­för­e­ning i Lo­vi­sa och Ung­doms­för­e­ning­en Kam­ra­ter­na i Sib­bo.

Publi­ken får pre­cis som ti­di­ga­re ab del av eget ma­te­ri­al av Stel­la Jo­nas­son och Camilla Wik­stenRönn­bac­ka. Vis­skep­pet har även ar­ran­ge­rat och om­ar­be­tat fin­lands­svens­ka folk­vi­sor som tillex­em­pel Mor­go­nen ljus­nar, Su­li­ma och Vin­den drar. So­lo och du- ett­sång var­vas med allsång där publi­ken får sjunga med.

– Den störs­ta skill­na­den till som­ma­rens kon­ser­ter är att Jan-Erik Man­sik­ka in­te är med. Nu är det Emelie Adolfs­son som ac­kom­pan­je­rar, sä­ger Wik­sten-Rönn­bac­ka.

Bil­jet­ter­na till kon­ser­ter­na på Ås­gård i Tes­sjö och på Träsk­ber­ga i Sib­bo kos­tar 15 eu­ro/10 eu­ro för barn un­der 12 år. Bil­jet­ter­na säljs vid dör­ren.

Ung­doms­för­e­ning­ar­na står för ser­ve­ring i pa­u­sen. För me­ra in­for­ma­tion se www.vis­skep­pet. com.

Fo­to: Stu­dio Pi­e­ni/lot­tA Åberg

tVÅ tiLL. Vis­skep­pet med fr.v. Emelie Adolfs­son, Camilla Wik­sten-Rönn­bac­ka, Stel­la Jo­nas­son och Dan Rönn­bac­ka drar ut på en höst­lig mi­ni­tur­né med del­vis för­ny­ad re­per­to­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.