Se­ni­o­rer i Sib­bo får hjälp med sur­fan­det

Östnyland - - On - ÖN

Den riksom­fat­tan­de Se­ni­or­sur­f­da­gen ord­nas på tis­dag. Det upp­märk­sam­mar bib­li­o­tekstjäns­ter­na i Sib­bo ge­nom att ord­na ett eget sur­fjip­po i Sö­der­kul­la bib­li­o­tek. Eve­ne­mang­et Se­ni­or­surf går ut på att upp­munt­ra äld­re att be­kan­ta sig med da­to­rer och med in­ter­net samt att ge dem hand­led­ning i hur man an­vän­der dem.

Se­ni­o­rer­na som dy­ker upp får ock­så be­kan­ta sig med Sib­bo kom­muns e-tjäns­ter som pre­sen­te­ras av de an­ställ­da vid kund­tjäns­ten i Sib­bo kom­mun. Även an­nan nyt­tig in­for­ma­tion till ex­em­pel om bib­li­o­te­kets e-ma­te­ri­al och bib­li­o­te­kets hem­ser­vice er­bjuds.

På plats i Sö­der­kul­la bib­li­o­tek är ock­så så kal­la­de ”di­gi­gårds­kar- lar” som hjäl­per till vid pro­blem med skriv­bords­da­to­rer, bär­ba­ra da­to­rer, surf­plat­tor och smart­te­le­fo­ner. Du kan ta med sin ap­pa­rat och få hjälp av ele­ver från Keu­da.

Det hand­lar ock­så om da­tor­spel, in­ter­net­spel och kon­sol­spel, och spe­lan­de en­ligt da­gens te­ma. Kaf­fe­bjud­ning står ock­så på pro­gram­met.

Fo­to: Ar­kiv­bild.

BLi Be­KaNt. Äld­re i Sib­bo upp­munt­ras be­kan­ta sig med ny tek­nik på Se­ni­or­sur­f­da­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.