Bi­len­tu­si­as­ter­nas nya him­mel lig­ger i Kungspor­ten

Ro­ni Col­lin bör­jar va­ra ett känt fö­re­ta­gar­namn i Borgå. Nu är ett nytt pro­jekt i gör­ning­en till­sam­mans med To­mi Sal­mi­nen. Här hand­lar det om att för­verk­li­ga barn­do­mens dröm­mar – dit man ock­så loc­kat med kaf­fe­ros­te­ri­et Ke­a­kof­fee.

Östnyland - - Fredag -

För gans­ka ex­akt ar­ton år se­dan kör Ro­ni Col­lin till To­mi Sal­mi­nens verk­stad för att gö­ra för­bätt­ring­ar på sin bil – en BMW 325. Just då tänk­te Col­lin in­te att det skul­le le­da till nå­got an­nat än en li­te fi­na­re bil.

Där ha­de han fel. Mö­tet led­de till en be­kant­skap som nu har ut­myn­nat i ett ge­men­samt pro­jekt kring bäg­ge män­nens sto­ra in­tres­se: bi­lar. I Kungspor­ten i Borgå upp­står där­för nu ett ga­rage av det li­te ovan­li­ga­re sla­get.

Här för­verk­li­gar Col­lin och Sal­mi­nen si­na barn­doms­dröm­mar.

Kaf­fe och bi­lar

Col­lin (som fö­re­kom­mit i me­di­er­na på sisto­ne på grund av bland an­nat Val­ti­mo­hu­set och re­stau­rang­en O.M.B) och Sal­mi­nen sit­ter i det som så små­ning­om ska bli ett kafé, men som nu är ett ga­rage med de­sign­möb­ler och glas­föns­ter mot den bli­van­de verk­sta­den.

Snart finns en dörr till rum­met bakom den and­ra väg­gen där det ska kom­ma en bu­tik för att säl­ja till­be­hör som kör­hands­kar, små mo­dell­bi­lar och klä­der.

I yt­ter­li­ga­re ett rum finns nu­me­ra kaf­fe­ros­te­ri­et Ke­a­kof­fee, Borgåros­te­ri­et som drivs av ny­zee­län­da­ren

Jor­dan Wil­son. Ros­te­ri­et har sin giv­na plats i hel­he­ten, vi­sar det sig.

Speed­hooked, som fö­re­ta­get och ga­ra­get he­ter, hand­lar ute­slu­tan­de om bi­lar.

– Det är en gam­mal idé och hand­lar egent­li­gen om nostal­gi och barn­doms­dröm­mar. Vi vil­le ha en plats för bil- och mo­tor­in­tres­se­ra­de pet

rol­he­ads, som det he­ter på eng­els­ka. Jag och To­mi är bå­da fruk­tans­värt to­ki­ga i bi­lar, sä­ger Col­lin.

Jor­dan Wil­sons roll blir gans­ka själv­klar när Col­lin för­kla­rar tan­ken. Me­ning­en är att lyf­ta fram den ame­ri­kans­ka bil­kul­tu­ren med Cars and

Cof­fee, bi­lar och kaf­fe, där bi­len­tu­si­as­ter träf­fas för att ta­la bi­lar och dric­ka kaf­fe.

– Vi träf­fa­des och då bör­ja­de vi pra­ta om sa­ken. Vi för­sö­ker all­tid le­ta ef­ter möj­lig­he­ter att ut­veck­la fö­re­ta­get. Det här är en per­fekt plats och ett per­fekt kon­cept för Ke­a­kof­fee. Så vi flyt­ta­de, sä­ger Wil­son.

Ga­rage till sa­lu

Ny­li­gen in­led­de Col­lin och Sal­mi­nen mark­nads­fö­ring­en, lämp­ligt till att man sam­ti­digt fär­dig­ställ­de två ex­em­pel­ga­rage.

Po­ten­ti­el­la kun­der kan kö­pa plats för en el­ler fle­ra bi­lar, men man säl­jer in­te ba­ra själ­va ga­ra­get. Ge­men­skap är en stor del: li­ka­sin­na­de ska kun­na träf­fas för att dis­ku­te­ra sitt ge­men­sam­ma in­tres­se. Det är där­för ock­så man­ca­ves man säl­jer, ett eng­elsk­språ­kigt ord för en mans­grot­ta – ett rum för män för att ”göm­ma sig” med si­na in­tres­sen och vän­ner.

Ro­ni Col­lin och To­mi Sal­mi­nen vi­sar ett av ga­ra­gen där det finns en Porsche 911 Tur­bo från 1985 och ett bak­re rum med sof­fa och två sto­lar.

– Det fun­ge­rar ock­så om man vill kom­ma bort från fa­mil­jen en stund, sä­ger To­mi Sal­mi­nen med ett skratt.

– In­te för att det ju hän­der så of­ta, ska vi på­pe­ka, sä­ger han se­dan.

– Man kan sit­ta här med si­na po­la­re. I det eg­na ga­ra­get kan man gö­ra små re­pa­ra­tio­ner, me­dan vi har en verk­stad med me­ka­ni­ker, sä­ger Col­lin.

Har eve­ne­mang

Om det är bil­ligt el­ler in­te be­ror väl på den eg­na plån­bo­ken: ga­ra­gen säljs med ett ut­gångs­pris på 68 000 eu­ro, var­ef­ter prislap­pen egent­li­gen kan sti­ga hur högt som helst be­ro­en­de på hur stort och lyx­igt kun­den vill ha det.

Sal­mi­nen och Col­lin tror starkt på att det finns en kund­krets som vill del­ta i pro­jek­tet – främst via mo­tor­klub­bar och bil­in­tres­se­ra­de som in­te har nå­got egent­ligt stäl­le att träf­fas. De fles­ta sam­man­koms­ter äger rum vid par­ke­rings­plat­ser och ben­sin­mac­kar.

– Bil­in­tres­set och Cars and Cof­fee är en kul­tur som väx­er he­la ti­den, och i Fin­land är vi ba­ra i start­gro­par­na. Vi upp­le­ver att vårt ga­rage är unikt i Fin­land, sä­ger Sal­mi­nen.

– Män­ni­skor från he­la Fin­land har re­dan ta­git kon­takt att kol­la vad det hän­der här, tilläg­ger Col­lin.

Det hand­lar in­te ba­ra om att sät­ta bi­len i ga­ra­get och glöm­ma den där. Me­ning­en är att an­vän­da bi­lar­na, och att ar­ran­ge­ra oli­ka eve­ne­mang.

– Bi­le­ve­ne­mang bru­kar sam­la hund­ra­tals bi­lar och än­nu fle­ra män­ni­skor. Vår tan­ke är att sam­la re­stau­rang­fö­re­ta­ga­re och food­trucks, och så är Jor­dans kafé öp­pet. Det hand­lar om ge­men­skap, men ock­så om att sam­ar­be­ta med and­ra fö­re­ta­ga­re.

Col­lin har själv re­stau­rang­er, och har ny­li­gen vi­sat sig va­ra en av dem som vill byg­ga ho­tell i Val­ti­mo­hu­set.

– Fö­re­tag­sam­het stö­der an­nan fö­re­tag­sam­het, och där­med sta­den. Det in­klu­de­rar för­stås ock­så mi­na eg­na sats­ning­ar och den här an­lägg­ning­en, men ock­så al­la and­ra. Al­la vin­ner på me­ra verk­sam­het, och jag är för sam­ar­be­te.

Le­ta­de länge

Du­on ha­de le­tat ef­ter lämp­li­ga bygg­na­der på långa bil­tu­rer i he­la öst­ra Ny­land ut­an att hit­ta nå­got. Till sist såg de att lo­ka­ler­na i Kungspor­ten var till sa­lu via en nä­tauk­tion, och att auk­tio­nen skul­le ta slut sam­ma dag. Det var dess­utom Kristi him­mels­färds­dag, men fö­re­ta­gar­na fick tag på en per­son som kun­de sva­ra på någ­ra frå­gor.

– Se­dan stod vi här och ki­ka­de in

TT Vi vil­le ha en plats för bil- och mo­tor­in­tres­se­ra­de pe­trol­he­ads, som det he­ter på eng­els­ka.

Ro­ni Col­lin

bi­len­tu­si­ast och fö­re­ta­ga­re

Fo­to: KristoF­Fer Åberg

Speed­hooked. Ro­ni Col­lin (t.h.) är ett namn som fö­re­kom­mit fli­tigt i pres­sen den se­nas­te ti­den. Nu har fö­re­ta­ga­ren ett nytt pro­jekt i Kungspor­ten till­sam­mans med fö­re­ta­gar­kol­le­gan To­mi Sal­mi­nen: Ett ga­rage för bi­len­tu­si­as­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.