Re­kord­b­ra sä­song av Futu­ras da­mer – nu står allt på spel

Östnyland - - Ön - Tom­mi Will­berg tom­mi.will­berg@ksf­me­dia.fi

lyc­ka­des in­te ren­sa bol­len och ef­ter någ­ra stud­sar lyc­ka­des gäs­ter­na pe­ta in kvit­te­ring­en. Futu­ra ha­de på stopp­tid än­nu chan­ser att vin­na men när­ma­re än ett ribb­skott av El­la Holm­berg kom man in­te.

– Det känns li­te att vi in­te fick den be­lö­ning vi ha­de för­tjä­nat. Jag har på känn att vi än­då var det bätt­re la­get. Men ibland är id­rot­ten så här, sä­ger Kou­va.

Upp­flytt­nings­kval

Två se­na po­äng­tapp mot JäPS (förs­ta mat­chen slu­ta­de 1–1 ef­ter en sen JäPS-kvit­te­ring) blev till slut att kos­ta Futu­ra direkt avan­ce­mang till en ny se­ri­e­ni­vå men en chans finns än­nu. Näs­ta helg mö­ter Futu­ra di­vi­sion 2-la­get PEPO från Vill­man­strand på ne­u­tral plan i Kou­vo­la. Vin­na­ren spe­lar i di­vi­sion 2 näs­ta sä­song.

– Vi ha­de sat­sat allt på den här mat­chen och har in­te tänkt alls på näs­ta vec­ko­slut. Nu mås­te tje­jer­na vän­da blic­ken fram­åt. Det är ett tufft och skick­ligt lag som vi mö­ter – Vi vann över PEPO i för­läng­ning i fins­ka cu­pen – och pre­cis som den här mat­chen så av­görs allt i hu­vud­knop­pen. Vil­ket lag vill vin­na mer?

Hur det än går i upp­flytt­nings­kva­let så har Borgå­la­gets sä­song va­rit re­kord­b­ra. En tred­je­plats tan­ge­rar la­gets bäs­ta slut­pla­ce­ring och ald­rig tidigare har la­get kval­spe­lat till di­vi­sion 2.

– Jag tror fort­fa­ran­de att vi sti­ger till två­an. Tje­jer­na sat­te upp det må­let re­dan i feb­ru­a­ri. Då var jag över­ras­kad men se­dan har vi ba­ra job­bat hårt för att nå må­let och här är vi nu. Näs­ta vec­ko­slut sät­ter vi igen allt på spel och ser hur långt det räc­ker, sä­ger Kou­va.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.