Te­ve­se­rie: Kal­la kri­get an­län­de till sta­tio­nen i Borgå

Sta­tions­om­rå­det i Borgå för­vand­la­des till gräns­sta­tion i Por­ka­la när te­ve­se­ri­en Nyrk­kis in­spel­ning­ar kör­de i gång. Det är fem­ti­o­tal och kal­la kri­get på­går för fullt.

Östnyland - - News - Petra Lind 020 756 9637, petra.lind@ksf­me­dia.fi

Räl­sen täcks av rök, tåg­viss­lan lju­der och up­pe på platt­hat­tens glat­ta tak ba­lan­se­rar en stunt­man. En hem­lig agent vi­sar det sig, som oupp­täckt för­sö­ker ta sig över från Sov­je­toc­ku­pe­ra­de Por­ka­la udd till fins­ka si­dan. Räls­bus­sen stan­nar med ett gniss­lan­de, den yl­letröjs­kläd­da in­filtra­tö­ren med en rul­lad re­porm runt krop­pen har kla­rat upp­dra­get och ka­me­ra­män­nen up­pe på tåg­ta­ket slapp­nar av.

Ba­ra för ett kort ögon­blick vi­sar det sig.

– Om­tag­ning, knast­rar det uni­sont i film­tea­mets wal­kie-tal­ki­es. Kan vi kö­ra tå­get li­te snab­ba­re, sä­ger rös­ten som till­hör re­gis­sö­ren AJ An­ni­la och feb­ril ak­ti­vi­tet bry­ter ut på sta­tions­om­rå­det.

Sce­nen görs om, tå­get bac­kar bort och kör till­ba­ka till sta­tio­nen bå­de en och två gång­er, in­nan sce­nen med stunt­man­nen Mi­ka Hu­is­man sit­ter som den ska. Re­gis­sö­ren sit­ter på föns­ter­plats i sis­ta tåg­vag­nen och på en skärm föl­jer han med hur tag­ning­ar­na ser ut på film.

– Tack, det ser bra ut. Kom al­la tryggt till­ba­ka till sta­tio­nen, sä­ger An­ni­la.

Au­ten­tisk tids­an­da

Tå­get brom­sar in med en sis­ta suck och pas­sa­ge­rar­na möts av en sol­dat­patrull i rö­da ar­mens uni­for­mer – fort­fa­ran­de ts­ar­ti­da grö­na till fär­gen med stjärn­for­ma­de ko­kar­der på uni­forms­mös­san.

Rek­vi­si­tö­ren Tu­o­mas Kyrö skyn­dar fram och de­lar ut ci­ga­rettas­kar till man­ska­pet. Snart blan­dar sig rö­ken från Ya­va, No­vost, Bel­mor­ka­nal och mak­hor­ka (el­ler vad det nu finns i as­kar­na) med tå­gets ång­or, el­ler sna­ra­re med rök­ma­ski­nens bol­man­de rök­moln.

Det är vik­tigt att tids­an­dan är rätt då man gör ett epok­dra­ma som Nyrk­ki, och då är det i mil­jö­er­na och i de­tal­jer­na som au­ten­ti­ci­te­ten sit­ter.

– Fem­ti­o­ta­let är in­te så långt till­ba­ka i ti­den, myc­ket finns kvar och det är in­te så väl­digt svårt att hit­ta lämp­li­ga fö­re­mål, sä­ger pro­du­cen­ten Sa­ri Lem­piä­i­nen. Det är väl­digt ro­ligt att se vil­ket tids­hopp man kan gö­ra med rätt små me­del.

Po­la­ri­se­rad tid

Chris­ter Hon­gisto från­sce­no­gra­fi­tea­met nic­kar. De tidsen­li­ga ele­men­ten är vik­ti­ga, men fram­för allt gäl­ler det att hit­ta in­spel­nings­plat­ser med så au­ten­tisk käns­la som möj­ligt. Då är gam­la fas­tig­he­ter som sta­tions­bygg­na­den i Borgå guld vär­da – som i det här fal­let spet­sats till med en plats­byggd Por­ka­la port tvärs över räl­sen.

I te­ve­se­ri­en skri­ver vi 1955 och det ska bli pre­si­dent­val i Fin­land. KGB, CIA och and­ra un­der­rät­tel­se­tjäns­ter gör sitt yt­ters­ta för att just de­ras pre­si­dent­kan­di­datsfa­vo­rit ska väl­jas. Det är här som den topp­hem­li­ga fin­länds­ka spi­ongrup­pen Nyrk­ki, med uppdrag att skyd­da Fin­lands själv­stän­dig­het, kom­mer in i bil­den.

I cent­rum för hän­del­ser­na finns även grup­pens ny­as­te med­lem, en ung kvin­na (Em­mi Par­vi­ai­nen). Hon sö­ker san­ning­en om sin egen bak­grund och ris­ke­rar sam­ti­digt he­la ope­ra­tio­nen.

– Sto­ryn tän­jer på grän­sen för tro­vär­dig­he­ten pre­cis så myc­ket att det blir bå­de spän­nan­de och un­der­hål­lan­de, sä­ger AJ An­ni­la och tilläg­ger att han ome­del­bart föll för Katri och Kirsti Man­ni­nens ma­nus.

Ma­giskt fem­ti­o­tal

An­ni­la är be­kant för hi­sto­riskt för­ank­ra­de fil­mer som Ja­de­so­tu­ri och Iki­tie, som han ock­så 2017 fick en Jus­si-sta­ty­ett för. Stå­en­de fram­för det gam­la sta­tions­hu­set i Borgå be­skri­ver han det som ma­giskt att igen få fil­ma ett rent dra­ma som ut­spe­lar sig i en an­nan epok.

– I mitt hu­vud känns fem­ti­o­ta­let ljuv­ligt och be­kant, och i fle­ra må­na­der re­dan har jag hört fins­ka schla­ger, rys­ka val­ser och ame­ri­kansk jazz i hu­vu­det, sä­ger han.

Te­vet­hril­lern om­spän­ner to­talt tio av­snitt på cir­ka 40 mi­nu­ter av­snitt, och för det be­hövs myc­ket in­spe­lat ma­te­ri­al. De två in­spel­nings­da­gar­na i Borgå är ba­ra star­ten: Sam­man­lagt har det bud­ge­te­rats 100 in­spel­nings­da­gar för Nyrk­ki-film­ning­ar­na som av­run­das i mars.

Se­ri­en är sam­ti­digt AJ An­ni­las förs­ta teve­pro­jekt, och han be­skri­ver det som en kul ut­ma­ning. Han ser fram emot att få be­rät­ta med bred pen­sel, till­sam­mans med skick­li­ga skå­de­spe­la­re. I se­ri­en ses bland an­nat Ola­vi Uu­si­vir­ta, Han­nu-Pek­ka Björkman, Sam­po Sarko­la, Jon­na Jär­ne­felt och Jessica Gra­bow­sky.

Nyrk­ki är en ori­gi­nal­se­rie av Eli­sa Vi­ih­de och har premiär hös­ten 2019.

Det är väl­digt ro­ligt att se vil­ket tids­hopp man kan gö­ra med rätt små me­del.

Sa­ri Lem­piä­i­nen

Pro­du­cent

Fo­to: KriStoF­Fer Åberg

STUNT­MAN PÅ TA­KET. I spi­ont­hril­lern Nyrk­ki är det fem­ti­o­tal och kal­la kri­get på­går för fullt. In­spel­ning­ar­na av den tio­de­la­de te­ve­se­ri­en in­led­des på sta­tions­om­rå­det i Borgå för­ra i vec­kan.

Fo­to: KriStoF­Fer Åberg

STYR INSPELNINGEN. Re­gis­sö­ren AJ An­ni­la, som re­gis­se­rar te­ve­se­ri­en Nyrk­ki till­sam­mans med Al­li Haa­pa­sa­lo, satt på föns­ter­plats i platt­hat­ten och följ­de med in­spel­ning­ar­na. Sce­nen som fil­ma­des var stunt­man-spi­on på räls­bussta­ket.

Fo­to: KriStoF­Fer Åberg

AU­TEN­TISK. På gam­la tåg­sta­tio­nen i Borgå spe­la­de man ock­så in en scen med ett gäng rysk­ta­lan­de sta­tis­ter. I grö­na uni­for­mer med röd stjär­na på epå­let­ter­na vak­tar de gräns­sta­tio­nen i Por­ka­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.