För­ny­ad tings­rätt väc­ker oro

Från års­skif­tet stäng­er kund­tjäns­ten i Öst­ra Ny­lands tings­rätt. Rät­te­gång­ar­na fort­sät­ter tills vi­da­re, men fram­ti­den är oviss. Det finns pa­ral­lel­ler till Borgå sjuk­hus.

Östnyland - - News - Max Ny­berg max.ny­berg@ksf­me­dia.fi

Kom­men­ta­rer­na kring den stun­dan­de tings­rätts­re­for­men har va­rit mest kri­tis­ka, åt­minsto­ne på svenskt håll.

Från näs­ta år finns 20 tings­rättsor­ter i stäl­let för nu­va­ran­de 27. Bland an­nat har Folk­ting­et och SFP på­pe­kat att den svensk­språ­ki­ga ser­vicen med störs­ta san­no­lik­het kom­mer att li­da.

Öst­ra Ny­lands tings­rätt slås ihop med Hy­vinge, Tus­by och Van­da tings­rät­ter, vil­ket i prak­ti­ken in­ne­bär att kund­tjäns­ten flyt­tar.

Mi­no­ri­te­ten li­der

Med re­for­men går Öst­ra Ny­lands tings­rätt från drygt 100 000 in­vå­na­re till 545 000 in­vå­na­re. Sam­ti­digt mins­kar de svensk­språ­ki­gas an­del från 30 till 7 pro­cent.

Re­for­men som hel­het ska spa­ra om­kring 5 mil­jo­ner eu­ro, ock­så om många ställt sig frå­gan­de till om det lyc­kas med bland an­nat hög­re re­se­kost­na­der.

An­gå­en­de det språk­li­ga skrev Folk­ting­et re­dan i de­cem­ber 2016 ett ut­lå­tan­de där de tar för gi­vet att den svensk­språ­ki­ga ser­vicen blir säm­re. De pe­kar ock­så på en in­di­rekt följd där svens­kan in­te läng­re kvar­står som ett le­van­de språk in­om rätts­vä­sen­det.

Sty­rel­se­ord­fö­ran­de och riks­dags­le­da­mot Tho­mas Blomqvist sä­ger att man in­te änd­rat håll­ning se­dan dess. Han ute­slu­ter in­te hel­ler att det går un­ge­fär som med Borgå sjuk­hus, att verk­sam­he­ten steg­vis mon­te­ras ned när man en gång bör­jat.

– Jag bru­kar und­vi­ka att må­la upp skräck­sce­na­ri­on, men nog finns den ris­ken. Pa­ral­lel­len med Borgå sjuk­hus är in­te lång­sökt. När man ploc­kar bort de­lar så mins­kar vo­ly­mer­na och i nå­got ske­de bör­jar man fun­de­ra om det alls är vet­tigt att fort­sät­ta, sä­ger Blomqvist.

Lag­man An­ders Ce­der­berg på tings­rät­ten hål­ler med om språk­kri­ti­ken.

– Stör­re en­he­ter gag­nar in­te mi­no­ri­tets­språk. Den oron kan jag un­der­teck­na. Stör­re en­he­ter är in­te bra för svens­kan i Fin­land. Tings­rät­ten gör vad den kan för att ga­ran­te­ra svensk­språ­kig ser­vice, men det blir in­te som i Borgå där en stor del av per­so­na­len har svens­ka som mo­ders­mål.

Tho­mas Blomqvist fö­re­språ­kar en ut­vär­de­ring.

– Vi på Folk­ting­et för­ut­sät­ter att man gör en upp­följ­ning. Det gäl­ler så­väl tings­rät­ter­na som spe­ci­al­sjuk­vår­den, bland an­nat Va­sa-Se­i­nä­jo­ki. Om det in­te fun­ge­rar så är det en­da lo­gis­ka ur vår syn­vin­kel att man kor­ri­ge­rar.

Ock­så för­de­lar

An­ders Ce­der­berg har själv fö­re­språ­kat en sam­man­slag­ning, bland an­nat ef­tersom en li­ten en­het som Borgå är sår­bar: fem or­di­na­rie tings­do­ma­re in­ne­bär att en sjuk­le­dig per­son mins­kar på ar­bets­styr­kan med 20 pro­cent. Stör­re en­he­ter ger ock- så spe­ci­a­li­se­rings­möj­lig­he­ter, vil­ket i för­läng­ning­en be­ty­der bätt­re kva­li­tet på ar­be­tet och bätt­re rätts­sä­ker­het.

– Man ska in­te svart­må­la allt. Stör­re en­he­ter har för­de­lar, även om det in­te får bli för stort. Den nya en­he­ten blir näst störst med 53 el­ler 54 do­ma­re. I jäm­fö­rel­se är Helsing­fors tings­rätt störst med cir­ka 100 do­ma­re.

Me­ning­en är att rät­te­gång­ar­na fort­sätt­nings­vis äger rum i Borgå, me­dan pap­pers­ar­be­tet och kund­tjäns­ten sköts i Van­da och Hy­vinge. Hur länge Borgå be­hål­ler rät­te­gång­ar­na är se­dan en an­nan frå­ga.

– Pro­po­si­tio­nen och la­gen är skri­ven så att vi har sa­lar i Borgå. Men ing­et sä­ger att man in­te kom­mer med en ny re­form om till ex­em­pel fem år. De ver­kar ju kom­ma med fem års in­ter­val­ler, sä­ger Ce­der­berg.

Dör­ren är låst

Må­let är att ing­en ska job­ba på tings­rät­ten i Borgå. Det in­ne­bär en bakvänd si­tu­a­tion där ar­bets­plat­sen finns i Van­da och att man pend­lar till Borgå för rät­te­gång­ar­na. Ce­der­berg upp­ger att man för­sö­ker hål­la ar­bets­punk­ter för di­stans­ar­be­te.

Sam­ti­digt kom­mer kans­li­per­so­na­len som flyt­tar till Van­da att sit­ta kvar i Borgå än­nu en tid på grund av ut­rym­mes­brist i Van­da­lo­ka­ler­na. Där är ba­rac­ker el­ler and­ra till­fäl­li­ga lo­ka­ler ett al­ter­na­tiv tills man fär­dig­ställt en ex­tra bygg­nad om någ­ra år.

– Det be­ty­der den li­te un­der­li­ga si­tu­a­tio­nen att vi ef­ter års­skif­tet har per­so­nal på plats i åt­minsto­ne ett år, men att dör­ren är låst. Folk vet att vi finns här, men de mås­te än­då skö­ta si­na ären­den i Van­da el­ler Hy­vinge, sä­ger Ce­der­berg.

Stör­re en­he­ter gag­nar in­te mi­no­ri­tets­språk. Den oron kan jag un­der­teck­na. Stör­re en­he­ter är in­te bra för svens­kan i Fin­land.

An­ders Ce­der­berg

Lag­man

Fo­to: KristoF­Fer Åberg

CHEF. Lag­man An­ders Ce­der­berg ser bå­de för­de­lar och nack­de­lar med re­for­men.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.