In­flyt­tad mat­fisk:

Svart­mun­nad smör­bult är en god­bit i Svar­ta Ha­vet

Östnyland - - Fredag - Jan­ni­ka Lin­dén jan­ni­ka.lin­den@ksf­me­dia.fi

Den svart­mun­na­de smör­bul­ten, neo­go­bi­us me­la­nostomus, kom­mer från om­rå­de­na kring Svar­ta Ha­vet och ver­kar tri­vas i vatt­nen i öst­ra Ny­land. Den förs­ta ob­ser­va­tio­nen av ar­ten i Skär­gårds­ha­vet i Fin­land gjor­des 2005. Att den spri­dit sig till Fins­ka vi­ken stod klart 2009 då man såg en svart­mun­nad smör­bult i Helsing­fors.

– Nu har vi fått rap­por­ter om att det finns myc­ket av dem här ock­så, sä­ger bi­o­lo­gen och fors­ka­ren Mi­kael Henriksson på för­e­ning­en Vat­ten- och luft­vård i öst­ra Ny­land och Borgå å.

Un­der som­ma­ren har Henriksson och hans kol­le­ger kun­nat kon­sta­te­ra att det finns sto­ra mäng­der av den svart­mun­na­de smör­bul­tens yng­el vid strand­klip­por­na i vå­ra vat­ten.

– Vi har hit­tat upp till 2-3 per kvadrat­me­ter i alg­bäl­tet.

Det är in­te ovan­ligt att främ­man­de, in­va­si­va, ar­ter kom­mer till vå­ra vat­ten och kla­rar sig här. Un­der de se­nas­te två hund­ra åren har om­kring hund­ra främ­man­de ar­ter kom­mit till Ös­ter­sjön. Av dem har om­kring 80 stan­nat.

När en ny art ob­ser­ve­ras klas­sas den en­ligt hur po­ten­ti­ellt far­lig den

kan va­ra för vårt eko­sy­stem.

– Den svart­mun­na­de smör­bul­ten an­sågs först in­te va­ra så skad­lig, men man änd­ra­de klas­si­fi­ce­ring­en, sä­ger Henriksson.

– På många stäl­len dit den kom­mit har den bli­vit den do­mi­ne­ran­de ar­ten. Den är kon­kur­rens­kraf­tig och kla­rar sig bra ock­så i vat­ten av säm­re kva­li­tet och un­der svå­ra för­hål­lan­den, fort­sät­ter han.

Mi­kael Henriksson ute­slu­ter in­te att den svart­mun­na­de smör­bul­ten så små­ning­om ock­så bre­der ut sig i in­sjö­ar­na. Den kan för­ö­ka sig bå­de i salt och sött vat­ten.

– När en art en gång eta­ble­rat sig är det så gott som omöj­ligt att bli av med den igen.

Varför så far­lig?

Den svart­mun­na­de smör­bul­ten blir 25 cen­ti­me­ter lång och är en bot­ten­fisk.

– Den kon­kur­re­rar om livs­ut­rym­met med vå­ra bot­ten­ar­ter. Det finns två ar­ter av smör­bult och bot­tenla­ke som har lik­nan­de lev­nads­vill­kor som den svart­mun­na­de smör­bul­ten.

Sam­ma gäl­ler för flund­ran, som hos oss an­ses va­ra en de­li­ka­tess.

– Det åter­står att se hur det går för flun­d­re­stam­men, sä­ger Henriksson.

Den go­da ny­he­ten, som Mi­kael Henriksson for­mu­le­rar sa­ken, är att den svart­mun­na­de smör­bul­ten är en god mat­fisk. Själv har han in­te sma­kat.

– Folk har fått dem på pilk och på met­spö. Den svart­mun­na­de smör­bul­ten är glupsk och nap­par gär­na, sä­ger han.

Man an­tar att ock­så den svart­mun­na­de smör­bul­ten, liksom många and­ra in­va­si­va ar­ter, kom­mit till Ös­ter­sjön med bar­last­vatt­net i far­tyg. In­ter­na­tio­nel­la sjö­farts­or­ga­ni­sa­tio­nen IMOs bar­last­för­ord­ning träd­de i kraft för ett år se­dan och till dags da­tum har 75 län­der, där­ibland Fin­land, ra­ti­fi­ce­rat av­ta­let.

– Nu finns det hopp om att nå­got kan gö­ras åt bar­last­vatt­net, sä­ger Henriksson.

En åt­gärd är att last­far­ty­gen blir tvung­na att by­ta bar­last­vat­ten i tan­kar­na när de är någ­ra hund­ra kilo­me­ter ute till havs.

– De ar­ter som kom­mer hit kan in­te ta sig över världs­ha­ven. Om man släp­per av dem i öp­pet hav kla­rar de in­te av att ta sig in till kust­vatt­net.

För Ös­ter­sjöns del är det in­te en lös­ning ef­tersom Ös­ter­sjön är ett så pass li­tet hav, men man job­bar på oli­ka lös­ning­ar för Ös­ter­sjöns sär­för­hål­lan­den.

Tills vi­da­re har ing­en in­va­siv art or­sa­kat nå­gon stör­re eko­lo­giskt ka­ta­strof i vårt land, men det kan ba­ra va­ra en frå­ga om tid in­nan en art blir så stark att den träng­er ut and­ra ar­ter i stör­re ska­la.

– Vi vet in­te än­nu vil­ken in­ver­kan den svart­mun­na­de smör­bul­ten kom­mer att ha.

Mer in­for­ma­tion om in­va­si­va ar­ter finns på www.vie­ras­la­jit.fi.

Fo­to: Mi­kael lin­dén

BLI­VIT VAN­LIG. Den svart­mun­na­de smör­bul­ten ver­kar tri­vas i vå­ra vat­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.