Barn och unga:

Te­a­ter­proffs grun­da­de nya Te­a­ter Fa­bel i Lo­vi­sa

Östnyland - - Fredag - PeTrA Lind

– Öst­ny­land be­hö­ver en pro­fes­sio­nell te­a­ter för barn och unga, sä­ger skå­de­spe­la­ren Mi­ka Fa­ge­rudd som job­bat med barn- och ung­doms­tea­ter på Unga Te­a­tern i Es­bo i tju­go års tid.

Fle­ra fak­to­rer spe­la­de in då Te­a­ter Fa­bel grun­da­des. Fa­ge­rudd be­vil­ja­des ett ar­bets­sti­pen­di­um på ett och ett halvt år av Svens­ka kul­tur­fon­den och fick tjänst­le­digt från Unga Te­a­tern för mot­sva­ran­de pe­ri­od. Det gav tid och ut­rym­me för nya idéer.

– Vi köp­te ett hus i Lo­vi­sa och flyt­ta­de hit i som­ras. Min bror Mar­kus bor re­dan här, sä­ger Mi­ka Fa­ge­rudd.

Rätt snart ef­ter flyt­ten kom Fa­ge­rudd fram till att de öst­ny­länds­ka bar­nen och ung­do­mar­na mås­te få en egen tur­ne­ra­de te­a­ter som drivs med pro­fes­sio­nel­la kraf­ter: Det är för långt att åka 100 kilo­me­ter in till Helsing­fors el­ler till Es­bo för att gå på te­a­ter.

– För bar­nens skull mås­te möj­lig­he­ten fin­nas när­ma­re, sä­ger Mi­ka Fa­ge­rudd.

Förs­ta pre­miä­ren

Sva­ret är Te­a­ter Fa­bel som i hel­gen är ak­tu­ell med sin förs­ta pre­miär med en pjäs för de all­ra mins­ta om vän­skap, tillit och en­sam­het. Den god­mo­di­ga pjä­sen Vre­si­ga Val­ter får en vän ba­se­rar sig på Ste­ve Small­mans om­tyck­ta barn­bok, och att va­let just föll på den här boken be­rod­de på att Fa­ge­rudds eg­na barn gil­la­de tex­ter­na då de var små

– Jag tänk­te på bokens djur och vad man kan be­rät­ta via dem. Är de in­tres­san­ta? Vad för­med­lar ka­rak­tä­rer­na? Fram­för allt hand­lar det om att hit­ta sät­tet som för fram be­rät­tel­sens djup, och det lyc­kas via björ­nen Val­ter och den en­sam­ma ka­ni­nen som läng­tar ef­ter en vän.

Dju­pet, upp­le­ver han, finns i ka­ni­nens en­sam­het. Pjä­sens ka­nin har hit­tat ett ner­fal­let löv – en stjär­na i fan­ta­sin – och via si­na prass­lan­de stjär­nor för­sö­ker ka­ni­nen bli kom­pis med björ­nen.

En­ga­ge­ra­de i pjäs­byg­get i det här ske­det är även sce­no­gra­fen Lars Id­man samt re­gis­sö­ren Frank Skog. Sam­ar­be­tet hit­tills har hand­lat om att dra­ma­ti­se­ra tex­ten och iscen­sät­ta hand­ling­en.

– Jag har spe­lat te­a­ter och de har rät­tat till, sä­ger Mi­ka Fa­ge­rudd.

Tur­né­fö­re­ställ­ning

Vre­si­ga Val­ter får en vän är en tur­ne­ran­de pjäs som där­för görs med mi­ni­mal rek­vi­si­ta.

– Det en­da som be­hövs är en ste­ge och kapp­säck, sä­ger Fa­ge­rudd som står på sce­nen som fö­re­ställ­ning­ens en­da skå­de­spe­la­re.

Te­a­ter Fa­bels förs­ta pjäs rik­tar sig till barn från 3 år och upp­åt och fram till för­sko­le­ål­dern – un­ge­fär. Fa­ge­rudds egen dot­ter som pre­cis bör­jat sko­lan är mått­stoc­ken i det här fal­let.

– Hon tyck­te att hon var för stor för den här fö­re­ställ­ning­en, sä­ger han.

I slu­tet av ja­nu­a­ri er­öv­rar Te­a­ter Fa­bel ny mark och gör vre­si­ga Val­ter för finsk­språ­ki­ga barn. Hös­ten 2019 står näs­ta pre­miär i tu­ren.

Fo­to: KristoF­Fer Åberg

nY­SatS­ninG. Skå­de­spe­la­ren Mi­ka Fa­ge­rudd flyt­ta­de till Lo­vi­sa i som­ras. Han tyck­te det be­höv­des en öst­ny­ländsk te­a­ter för barn och unga, och grun­da­de Te­a­ter Fa­bel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.