Vär­de­ful­la vrak kan fin­nas på ka­bel­rutt

Sib­bo Ener­gi vill an­läg­ga en el­ka­bel mel­lan Lin­hol­men och Rishol­men i Borgå och Re­gi­on­för­valt­nings­ver­ket vill hö­ra vad sta­den tyc­ker. Bygg­nad­s­och mil­jö­nämn­den tor­de näs­ta vec­ka sä­ga ja till projektet men på vis­sa vill­kor.

Östnyland - - Ön - Tora MaTTheis­zeN

Ener­gi­bo­la­get har för av­sikt att byg­ga en ny elan­slut­ning och stär­ka det nu­va­ran­de nä­tet. Till­stånd söks ock­så för för­be­re­dan­de ar­be­ten. Me­ning­en är att de för­be­re­dan­de job­ben inleds än­nu i år. El­ka­beln in­stal­le­ras ti­di­gast vå­ren/som­ma­ren 2020.

Ka­beln är av typ AHXAMKPJ-W 3x50 och läggs på havs­bott­nen från en fär­ja el­ler från isen. Ka­beln väger 7 600 ki­lo per kilo­me­ter och be­red­skap finns att del­vis för­ank­ra ka­beln på havs­bott­nen, be­ro­en­de på havs­ström­ning­ar­na. Del­vis hålls ka­beln på plats av sin egen vikt.

Ka­belns to­ta­la längd är cir­ka 1,2 kilo­me­ter och den läggs på sam­fällt vat­ten­om­rå­de. Då ka­beln är på plats kan man ta bort luft­led­ning­ar­na från om­rå­det, vil­ket an­ses för­bätt­ra land­ska­pets ut­se­en­de. In­stal­la­tio­nen av ka­beln på­ver­kar mil­jön när­mast av gräv­ar­be­ten på de plat­ser där ka­beln dras upp på land.

Mil­jö­vårds­in­spek­tör Ar­to Lan­ki­nen har be­rett frå­gan in­för nämnd­mö­tet. En­ligt be­sluts­för­sla­get kan projektet allt­så ge­nom­fö­ras ef­ter att man för­säk­rat sig om att inga vär­de­ful­la vrak finns på ka­belns rutt. För att mins­ka mil­jö­kon­se­kven­ser­na an­ses sen­som­ma­ren el­ler hös­ten va­ra en lämp­lig tid­punkt för ar­be­te­na. Ka­belns lä­ge ska tyd­ligt mär­kas ut i ter­räng­en och ef­ter att job­bet slut­förts ska bygg­plat­ser­na stä­das upp väl­digt no­ga.

Han kon­sta­te­rar att det finns en hel del kän­da vrak i de här vatt­nen, möj­ligt­vis ock­så så­da­na som in­te upp­täckts än­nu.

– Att an­ta att vrak finns just där ka­beln ska an­läg­gas är kanske li­te lång­sökt, men man mås­te ta det säk­ra för det osäk­ra.

Fins­ka vi­ken och Ös­ter­sjön är som en oöpp­nad skatt­kam­ma­re för vrak­dy­ka­re. Man kän­ner till att hund­ra­tals gam­la bå­tar sjun­kit ut­an­för Fin­lands syd­kust. En­dast en bråk­del av al­la vrak har fun­nits och lo­ka­li­se­rats, res­ten lig­ger än­nu orör­da på havs­bott­nen.

GoTT oM VraK. Ock­så i trak­ter­na där Sib­bo Ener­gi nu vill an­läg­ga en el­ka­bel är vrak­fynd möj­li­ga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.