Det blå­vi­ta lan­det på sju språk

Li­te äld­re Borgå­bor kanske kom­mer ihåg Jor­ma Hem­mi från den tid han var rek­tor för tu­ristin­sti­tu­tet i Borgå, det vill sä­ga Por­voon mat­ka­i­lu­a­lan op­pi­lai­tos. Det var åren 1978–1982. Nu­me­ra bor han i Ve­der­lax och har gett ut en näs­tan 500 si­dors bok om Fin­la

Östnyland - - Ön - Tora MaTTHEis­zEn 040 5473 517 tora.mattheis­zen@ksf­me­dia.fi

Jor­ma Hem­mi var den förs­ta i Fin­land som dis­pu­te­ra­de om tu­rism, året var 1978. Han sä­ger att han pro­gram­me­rat he­la lan­det i sitt hu­vud. Re­dan in­nan han skrev boken Det blå­vi­ta lan­det 100 år, som getts ut på eget förlag, ha­de han en god kän­ne­dom om al­la or­ter i Fin­land. Han har un­der si­na många de­cen­ni­er i tu­ris­m­bran­schen be­sökt dem al­la. På grund av bok­pro­jek­tet blev det en hel del kilo­met­rar till.

En hyll­ning

Syf­tet med boken, som tog cir­ka fy­ra år för Hem­mi att skri­va, är att vi­sa för bå­de fins­ka och ut­länds­ka re­se­nä­rer, och för al­la and­ra som in­tres­se­rar sig för Fin­land, hur man kan be­kan­ta sig med lan­det och dess histo­ria ge­nom att be­sö­ka mu­se­er, se­värd­he­ter, mo­nu­ment och eve­ne­mang. Boken föl­jer års­ti­der­na från sö­der till norr.

– Boken är en hyll­ning till det hund­ra­å­ri­ga lan­det, sä­ger han.

All­de­les lätt var det än­då in­te att få ihop fi­nan­sie­ring.

– Kost­na­der­na steg till cir­ka 200 000 eu­ro och peng­ar­na mås­te jag skra­pa ihop själv ge­nom att sö­ka spon­so­rer.

Han är väl­digt glad för re­spon­sen hit­tills.

– Den har va­rit över­vä­gan­de po­si­tiv. Nu ska jag för­sö­ka gå in på ock­så den ja­pans­ka och ki­ne­sis­ka mark­na­den. En så här om­fat­tan­de bok om Fin­land har hit­tills in­te fun­nits på de här språ­ken.

Även Öst­ny­land är med

Kot­ka, Lo­vi­sa och Borgå finns na­tur­ligt­vis ock­så med i boken. De fi­na par­ker­na i Kot­ka, Ström­fors bruk, Malm­gård, eve­ne­mang­et Lo­vi­sa gam­la hus, Gam­la stan i Borgå, Borgå dom­kyr­ka, Ru­ne­bergs hem och Haiko gård har fått en hel del spaltut­rym­me.

Jor­ma Hem­mi mark­nads­för nu sin bok på oli­ka sätt och från Borgå var han på väg till bok­mäs­san i Åbo. In­tres­se­ra­de kan gå in på si­ni­val­ko­i­nen­maa100vu­ot­ta.fi och lä­sa me­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.