So­ci­al­ar­be­ta­re döm­des för sno­kan­de

Östnyland - - Ön - Max Nyberg

Tings­rät­ten har dömt en ti­di­ga­re so­ci­al­ar­be­ta­re i Lo­vi­sa till bö­ter för att olov­ligt ha sno­kat i si­na gran­nars kopp­ling­ar till so­ci­al­vä­sen­det.

Det var i maj 2016 som den ti­di­ga­re so­ci­al­ar­be­ta­ren i Lo­vi­sa gjor­de sig skyl­dig till det som så­väl åkla­ga­ren som tings­rät­ten upp­fat­tar som två brott. So­ci­al­ar­be­ta­ren sök­te då olov­ligt fram sek­re­tess­be­lag­da och käns­li­ga upp­gif­ter kring sin då­va­ran­de gran­nes kopp­ling­ar till so­ci­al­vår­den och barn­skyd­det – nå­got som även­ty­rat gran­nar­nas in­tegri­tets­skydd. Hen gjor­de ock­så en barn­skydds­an­mä­lan om fa­mil­jen.

So­ci­al­ar­be­ta­ren har i sam­band med po­li­sens för­un­der­sök­ning med­gett att hen kol­la­de upp gran­nens upp­gif­ter i re­gist­ret ut­an till­stånd. Bland be­vis­fö­ring­en finns bland an­nat logg­da­ta från pro­gram­met som an­vän­des och en var­ning som so­ci­al­ar­be­ta­ren fick av ar­bets­gi­va­ren.

Rät­te­gång­en äg­de rum på tis­da­gen. Åkla­ga­ren yr­ka­de på bö­ter för per­son­re­gis­ter­brott och brott mot tjäns­te­plikt, där den se­na­re åtals­punk­ten byg­ger på att so­ci­al­ar­be­ta­ren ska ha bru­tit mot be­stäm­mel­ser­na om än­da­måls­bun­den­het.

Tings­rät­ten höll med åkla­ga­ren och döm­de på ons­da­gen so­ci­al­ar­be­ta­ren till 30 dags­bö­ter, el­ler 750 eu­ro. Hen ska ock­så be­ta­la 600 eu­ro i er­sätt­ning för li­dan­de och 250 eu­ro för rät­te­gångs­kost­na­der.

Do­men har in­te vun­nit la­ga kraft.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.