Lyc­kad start för yr­kes­kväll i Lo­vi­sa

Unga som fun­de­rar på stu­di­e­och ar­bets­li­vet fick ve­ta me­ra om hög­sko­le­ut­bild­ning på den förs­ta yr­kes­kväl­len i Na­vi­ga­torn i Lo­vi­sa.

Östnyland - - Ön - ÖN

Di­rek­tö­ren för ener­gi­verk­sam­he­ten Ol­li Lai­ti­nen och eko­no­mi­di­rek­tör Si­mo Har­ju från Kym­mene­da­lens El pre­sen­te­ra­de si­na stu­di­e­och ar­bets­sti­gar. An­ne Van­ha­la från Bon­fi­de Ab be­rät­ta­de om ju­ris­tens kar­riär.

Gym­na­si­e­e­le­ver­na i Lo­vi­sa kom för att hö­ra vad Lai­ti­nen, Har­ju och Van­ha­la ha­de att be­rät­ta om långa stu­die- och ar­bets­sti­gar. Bud­ska­pet var trös­te­rikt. Den unga vet nöd­vän­digt­vis in­te vad hen vill bli som ”stor”. I dag finns det al­ter­na­tiv att väl­ja och stu­di­er lö­nar sig all­tid.

Lo­vi­saung­do­mar­na var spe­ci­ellt in­tres­se­ra­de av eko­no­mi. Det var en tröst att man in­te be­hö­ver va­ra en elev med ti­or på be­ty­get för att kom­ma in till en hög­sko­la. Rasmus Åmin­ne som går på två­an i gym­na­si­et be­rät­ta­de att han fun­de­rat på sin fram­tid, men in­te än­nu på all­var. Han sa sig ock­så va­ra in­tres­se­rad av eko­no­mi.

– De som ta­la­de var jät­te­bra och be­rät­ta­de på ett in­tres­sant sätt om si­na yr­ken. Jag lär­de mig nytt och fick nya tan­kar.

Mia Heijns­bro­ek-Wirén från Na­vi­ga­torn har pla­ne­rat yr­kes­kväl­lar­na och är nöjd med kväl­len. Det finns in­pla­ne­ra­de yr­kes­kväl­lar än­da till slu­tet av ja­nu­a­ri.

– Vi slår sam­man vis­sa bran­scher för att unga som är in­tres­se­ra­de av vis­sa yr­ken hit­tar till Na­vi­ga­torn. i fram­ti­den har vi bland an­nat en kväll för de­sign, gra­fis­ka bran­schen och so­ci­al mark­nads­fö­ring samt se­na­re yr­kes­kväl­lar för so­ci­al- och sä­ker­hets­bran­schen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.