ÅIF vän­tar på bätt­re ti­der

Östnyland - - Ön - Tom­mi Will­berg 029 080 1401 tom­mi.will­berg@ksf­me­dia.fi

ÅIF:s li­ga­da­mer har in­lett sä­song­en med fy­ra ra­ka för­lus­ter. Lä­ge för kris­mö­te? Knap­past. Mot­stån­dar­na har näm­li­gen va­rit fjol­å­rets me­daljtrio samt TPS som in­lett sä­song­en bra och lig­ger på en tred­je­plats i ta­bel­len. För­lus­ter­na mot FM-me­dal­jö­rer­na har va­rit kla­ra, det färs­kas­te ne­der­la­get skrevs med siff­ror­na 3–12 på bor­ta­plan i fre­dags mot EräVi­i­kingit.

En natt­svart andra­pe­ri­od blev av­gö­ran­de då Helsing­forsla­get rev upp ett åt­ta måls försprång men i den sista pe­ri­o­den var ÅIF piggt, ba­ra 3–2 åt EräVi­i­kingit.

– Bör­jan av and­ra pe­ri­o­den var dys­ter. I sista pe­ri­o­den kör­de vi hårt, fo­ku­se­ra­de på vårt eget och tit­ta­de in­te på re­sultat­tav­lan, sä­ger ÅIF­kap­te­nen An­ni Ket­tu­nen.

Då EräVi­i­kingit ång­a­de på ef­fek­ti­vast märk­tes en li­ten fru­stra­tion i ÅIF:s led. Kap­te­nen med­ger att den svå­ra sä­songsin­led­ning­en är prö­van­de för la­get.

– För­stås på­ver­kar sto­ra för­lus­ter. Det gäl­ler att men­talt kom­ma över dem. Nu har vi ju mött topp­la­gen och jag tror att vi kom­mer att va­ra mer be­red­da i kom­man­de mat­cher mot and­ra lag. Det här har va­rit en bra väck­ning och en på­min­nel­se om spel­tem­pot. Vi ska vän­da det här till nå­got po­si­tivt, sä­ger Ket­tu­nen som gjor­de ÅIF:s tred­je mål med en snygg styr­ning i box­play.

Smal spets

Det har skett en hel del för­änd­ring­ar i ÅIF:s lagupp­ställ­ning se­dan för­ra sä­song­en. Fjol­å­rets po­än­get­ta Em­ma Har­t­wall och bac­ken Kia Lehmus­vu­o­ri styr­de ko­san mot Schweiz me­dan po­äng­tre­an re­spek­ti­ve -fy­ran Ju­dith Hy­vä­ri­nen (till PSS) och An­ni­ka Hau­to­jär­vi (Pe­li­cans SB) ock­så läm­nat Sib­bo­la­get. Ound­vik­ligt att så­da­na spelar­tapp in­te skul­le sy­nas.

– Vi har många nya spe­la­re och har in­te spe­lat så myc­ket till­sam­mans, spe­ci­ellt om man jäm­för med ex­em­pel­vis SB-Pro som spe­lat till­sam­mans i många år. Det tar sin tid in­nan vi hit­tar rätt ked­je­sam­man­sätt­ning­ar och lär oss att spe­la ihop med varand­ra, sä­ger Ket­tu­nen.

Det blev ock­så sor­ti i fins­ka cu­pen för ÅIF. Li­ga­ny­kom­ling­en Pe­li­cans SB slog ut Sib­bo­da­mer­na i åt­ton­dels­fi­na­ler­na med siff­ror­na 9–3. För Borgå­la­get PSS gick det dä­re­mot bätt­re. PSS tog sig till kvarts­fi­nal ge­nom att slå NST med 10–2. Fan­ny Holmberg stod för hat­t­rick i mat­chen.

PSS lyc­ka­des ock­så vin­na i lör­da­gens li­ga­om­gång då man slog Pe­li­cans SB med 7–1. Holmberg ha­de en präk­tig helg då hon ock­så i den mat­chen gjor­de tre mål. PSS är ny ta­belltvåa ef­ter fy­ra om­gång­ar.

Fo­To: Tom­mI WIll­Berg

TROR PÅ FRAM­STEG. ÅIF:s lag­kap­ten An­ni Ket­tu­nen li­tar på att la­get kom­mer i gång ef­ter en tuff sä­songs­start.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.