Suc­cé för Up­lift

Up­lift he­ter Borgås nyaste fö­re­tags­täv­ling där Sma­ku var en av vin­nar­na i tors­da­gens fi­nal. Fes­ti­va­len sik­tar nu på nya stä­der.

Östnyland - - News - TExT och Fo­To Max Ny­bErg max.ny­berg@ksf­me­dia.fi

Det var in­te som det bru­kar va­ra på fö­re­tagse­ve­ne­mang när Up­lift av­gjor­des på tors­dags­kväl­len. Här fanns inga långa tal, och ing­et hög­tid­ligt handska­kan­de.

I stäl­let ha­de ar­ran­gö­rer­na fo­ku­se­rat på en sho­w­ak­tig täv­ling med dun­kan­de mu­sik, en ener­gisk kon­fe­ren­ci­er och ett hårt flör­tan­de med tv-pro­gram­met Leijo­nan Lu­o­la (Dra­gon’s Den, där hopp­ful­la fö­re­ta­ga­re säl­jer in sin idé för att få fi­nan­sie­ring).

Eve­ne­mang­et sål­de slut och fyll­de där­med sa­len på Kul­tur­hu­set Grand. Hu­vud­ta­la­re och drag­plås­ter var tun­nel­byg­ga­ren och spel­mo­gu­len Pe­ter Ves­ter­bac­ka.

Fick sam­ar­be­te

Bakom idén står Pet­ter Lar­sen från Cospa­ce, fö­re­tags­ho­tel­let vid Krä­mar­tor­get där ock­så Lar­sen­fö­re­ta­get La­mor finns. Med sig fick han en lång rad sam­ar­bets­part­ner, där­ibland Borgå stad, Pos­int­ra och Po­int col­lege.

Idén var att ska­pa en täv­ling för lo­ka­la fö­re­tag och per­so­ner med fö­re­tagsidéer – vil­ka ock­så är de två täv­lings­klas­ser­na. Tre ex­i­ste­ran­de fö­re­tag, fi­na­lis­ter­na från de ur­sprung­li­ga bi­dra­gen, täv­la­de med att säl­ja in sin verk­sam­het till de sex do­mar­na på sce­nen. På sam­ma sätt sål­de tre bli­van­de och po­ten­ti­el­la fö­re­ta­ga­re si­na fö­re­tagsidéer.

Pet­ter Lar­sen sä­ger att idén dök upp när man för­sök­te tän­ka ut ett bra sätt att mark­nads­fö­ra så­väl Cospa­ce som Borgå som fö­re­ta­gar­vän­li­ga. Om­fatt­ning­en var ur­sprung­li­gen mind­re, men till sist lan­da­de man på kon­cep­tet där de två vin­nar­na be­lö­nas med pris till ett vär­de på 20 000 eu­ro var – där­ibland peng­ar, en plats på Cospa­ce, fö­re­tags­spar­ring, mark­nads­fö­rings­stöd och ju­ri­dis­ka tjäns­ter.

Lar­sen blev över­ras­kad över det sto­ra in­tres­set i he­la öst­ra Ny­land när man of­fent­lig­gjor­de täv­ling­en i april.

– Vi fick 55 an­sök­ning­ar. Det är över­ras­kan­de myc­ket när kon­cep­tet är nytt och ing­en vet vad det är i prak­ti­ken.

Do­mar­na såg när­mast på två kri­te­ri­er: kon­cep­tets po­ten­ti­al och re­pre­sen­tan­tens för­sälj­nings­ta­lang – vil­ket i prak­ti­ken be­ty­der att scen­när­va­ro är en stor del av hel­he­ten. Det dof­tar allt­så li­te Si­li­con Val­ley där fö­re­tags­le­da­re gör ka­ris­ma­tis­ka fram­trä­dan­den fram­för en jub­lan­de publik.

– Vi tyck­te att det vik­ti­gas­te är vad do­mar­na an­ser om po­ten­ti­a­len att lyc­kas. För in­veck­la­de kri­te­ri­er ha­de ba­ra gett ett be­grän­sat an­tal an­sök­ning­ar, sä­ger Lar­sen.

Smart IT-stöd

Bland fö­re­tagsidéer­na var det till sist Pe­ter Wal­to­nen som ploc­ka­de hem förs­ta pri­set. Hans Uber­lik­nan­de IT­stöd upp­fat­ta­des som re­a­lis­tisk och som nå­got som bland an­nat and­ra små­fö­re­ta­ga­re kun­de ut­nytt­ja.

Bland de ex­i­ste­ran­de fö­re­ta­gen blev det var­ken Ins­plan el­ler Graa­fis­ka med sitt Vittu mi­tä pas­kaa som tog hem förs­ta pri­set. Det gjor­de Sma­ku, mat­fes­ti­va­len som fun­nit sin plats i Borgå och som nu sik­tar på nya er­öv­ring­ar.

Sma­ku vill till Eu­ro­pa

Själ­va fes­ti­va­len ar­ran­ge­ras nu­me­ra un­der ak­tie­bo­la­get Sma­ku Events. På sce­nen be­skri­ver pro­du­cen­ten Lau­ra Pulk­ki­nen hur Sma­ku ökat i be­sö­ka­ran­tal och an­ta­let sål­da por­tio­ner – nå­got som man nu tän­ker ha­ka på i en stör­re grad in­te ba­ra i Borgå.

Me­ning­en är att ut­vid­ga till fem stä­der i Fin­land och två i Eu­ro­pa.

Da­gen ef­ter täv­ling­en sva­rar en nöjd Pulk­ki­nen i te­le­fo­nen. Hon på­pe­kar ge­nast att må­let in­te är att läm­na Borgå, ut­an att hit­ta yt­ter­li­ga­re or­ter.

– Vi har ti­di­ga­re fått för­fråg­ning­ar från and­ra stä­der, men då kän­des det in­te rätt. Lä­get är an­norlun­da nu. Det ska­dar in­te Borgå om vi ock­så finns på and­ra håll.

För till­fäl­let dis­ku­te­rar man åt­minsto­ne med en stad i Fin­land, men Pulk­ki­nen vill in­te i det här ske­det av­slö­ja vil­ken. Eu­ro­papla­ner­na är å sin si­da bund­na till Vi­sit Fin­land, och må­let är att i nå­got ske­de fö­ra kon­cep­tet till kon­ti­nen­ten för att där sam­ar­be­ta med lo­ka­la re­stau­rang­er och mat­pro­du­cen­ter.

I pla­ner­na finns ock­så en vin­ter­ver­sion av Sma­ku i Borgå, nå­got som man nu ar­be­tar på.

– Det är en li­te lät­ta­re va­ri­ant på vin­tern, nå­got som folk frå­gat ef­ter. Det kom­mer me­ra in­for­ma­tion se­na­re, sä­ger Pulk­ki­nen.

Nöjd ar­ran­gör

Da­gen ef­ter eve­ne­mang­et är ock­så Pet­ter Lar­sen nöjd. Den sto­ra publi­ken kan upp­fat­tas som en klar suc­cé, och klart är att det blir en fort­sätt­ning näs­ta år.

– Men jag är nu så­dan att jag all­tid fun­de­rar vad som kun­de va­ra bätt­re. En tan­ke är att ha plats­bil­jet­ter.

Han har ock­så re­dan fått re­spons på sa­ker som kun­de va­ra an­norlun­da. Ett för­slag är att täv­la in­om nå­gon viss bransch, som grön tek­no­lo­gi.

– Men jag är li­te rädd för att vi in­te får del­ta­ga­re med för spe­ci­fi­ka ka­te­go­ri­er.

Lar­sen på­pe­kar ock­så att he­la tan­ken med eve­ne­mang­et är att ha låg trös­kel. Det ska va­ra lätt att sät­ta in en an­sö­kan.

– Det ska vi hål­la kvar. Men vi kans­ke fun­de­rar på en till ka­te­go­ri för näs­ta år. Kans­ke det kun­de va­ra spe­ci­fik bransch.

VIN­NA­RE. Lau­ra Pulk­ki­nen och Pe­ter Wal­to­nen tog förs­ta pri­set i var sin klass.MOGUL. Pes­ter Ves­ter­bac­ka be­rät­ta­de med sin be­kan­ta själv­säk­ra stil om hur han gick från Ro­vio till att byg­ga en tun­nel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.