Öst­ny­lands re­dak­tion flyt­tar

Ef­ter fem år på sam­ma plats är det nu dags för nya lo­ka­ler. Tid­ning­en du hål­ler i han­den görs i fram­ti­den i Nim­bus­hu­set. Bli­van­de gran­ne blir Sko­box som fort­sät­ter med nya äga­re.

Östnyland - - News - Max Ny­berg max.ny­berg@ksf­me­dia.fi

Centralt lä­ge och bätt­re syn­lig­het – där är fak­to­rer­na som av­gjor­de att Öst­ny­lands re­dak­tion snart flyt­tar. I feb­ru­a­ri är det tänkt att tid­ning­en tar över de lo­ka­ler som fram till års­skif­tet är Sko­box i Nim­bus­hu­set.

I dag finns ÖN:s re­dak­tion på Lin­nan­ko­ski­ga­tan 28, ett sten­kast från cent­rum, men chefre­dak­tör He­lén Kur­ri sä­ger att de nya lokalerna i ga­tupla­net på Lun­da­ga­tan och i tor­gets ab­so­lu­ta när­het bi­drar till att lo­kal­tid­ning­en än­nu mer finns där folk rör sig.

– Vi vill ha li­te ”back to ba­sics”, va­ra till­gäng­li­ga för vå­ra lä­sa­re och även om vi in­te har dör­rar­na öpp­na från mor­gon till kväll så vill vi att folk kon­tak­tar oss och sti­ger in un­der öp­pet­håll­nings­ti­der­na, sä­ger Kur­ri.

För­sälj­nings­chef Pa­trik Se­le­ni­us hål­ler med.

– Vi tror på ett le­van­de cent­rum, och när ÖN syns bätt­re i ga­tu­bil­den så bi­drar även vi till ett livs­kraf­ti­ga­re cent­rum.

Flyt­ten är ock­så kopp­lad till att hy­res­kon­trak­tet i de nu­va­ran­de lokalerna går ut. Någ­ra sparåt­gär­der hand­lar det in­te om, även om hy­ran blir läg­re.

– Läg­re hy­ra be­ty­der att vi kan sat­sa me­ra på kärn­verk­sam­he­ten, allt­så lo­kal­jour­na­li­sti­ken, sä­ger Kur­ri.

Flyt­ten är pla­ne­rad att äga rum i feb­ru­a­ri. För be­sö­ka­re in­ne­bär flyt­ten inga för­änd­ring­ar i öp­pet­håll­nings­ti­der­na, som allt­så är var­da­gar mel­lan 10 och 12.

– Vi kom­mer att vi­sa vå­ra nya lo­ka­ler när vi har öp­pet hus på vår­kan­ten, men vå­ra lä­sa­re och an­non­sö­rer och and­ra ny­fik­na är väl­kom­na att be­sö­ka oss an­nars ock­så un­der vå­ra öp­pet­håll­nings­ti­der.

Flyt­ten i Borgå in­ne­bär inga för­änd­ring­ar för kund­tjäns­ten i Lo­vi­sa, som är öp­pen som hit­tills. Tid­ning­en be­va­kar ock­så i fort­sätt­ning­en he­la Öst­ny­land från Sib­bo i väst till Lo­vi­sa i öst. Sko­box fort­sät­ter Det be­ty­der in­te slu­tet för Sko­box att ÖN flyt­tar in de gam­la bu­tikslo­ka­ler­na. Sko­bu­ti­ken får en fort­sätt­ning när Ni­na Fran­sas tar över med fi­nan­si­ellt sam­ar­be­te av sam­bon Magnus Ny­lan­der som till var­dags är vd för Borgå el­nät. I prak­ti­ken kom­mer Sko­box att få li­te mind­re lo­ka­ler på un­ge­fär sam­ma stäl­le.

Fö­re­tagskö­pet var ing­et som Fran­sas ha­de pla­ne­rat.

– Jag skul­le ba­ra kö­pa ett par skor, och det blev tal om var­för för­ra ägar­na slu­tar. Det blev ett långt sam­tal, och jag lo­va­de gå hem och fun­de­ra.

Kö­pet in­ne­bär att va­ru­mär­ket och en del av in­red­ning­en, som sko­hyl­lor, över­går i Fran­sas ägo. Bu­ti­ken öpp­nar med nya äga­re den 1 april.

– Det är ing­et april­skämt. Vi tänk­te nog att folk skul­le re­a­ge­ra på sa­ken, sä­ger Fran­sas med ett skratt.

De för­ra ägar­na har ock­så hjälpt myc­ket.

– De har bland an­nat fått oss i kon­takt med im­por­tö­rer för att kun­na kö­pa in som­ma­rens och vå­rens sor­ti­ment.

Sko­mark­na­den är fort­fa­ran­de lön­sam ock­så i tra­di­tio­nel­la bu­ti­ker, me­nar Fran­sas. Det är främst ung­do­mar som väl­jer web­ben.

– Li­te äld­re per­so­ner fö­re­drar än­nu van­li­ga bu­ti­ker.

Vi tror på ett le­van­de cent­rum, och när ÖN syns bätt­re i ga­tu­bil­den så bi­drar även vi till ett livs­kraf­ti­ga­re cent­rum.

Pa­trik Se­le­ni­us

För­sälj­nings­chef

FO­TO:KrisTOF­Fer Åberg

FLYTT. He­lén Kur­ri och Pa­trik Se­le­ni­us står fram­för den bli­van­de re­dak­tio­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.