Sto­ry­raz­zi­or in­tar sko­lor­na

Östnyland - - News - Pet­ra Lind pet­ra.lind@ksf­me­dia.fi

Ny­bil­da­de Rävs­son Com­pa­ny har listat ut hur man ska få sko­le­le­ver att ryc­kas med av be­rät­tel­sens ma­gi. En bra sto­ry med mu­sik lig­ger som grund för pro­jek­tet Be­rät­tar­raz­zia som snart drar in i sko­lor­na i Öst­ny­land.

Vin­den up­pe på Lil­la Vil­lan i Sib­bo är som gjord för en god histo­ria. Borgå­bon Kir­si Oja­la och Sib­bo­bon El­lu Öh­man från grup­pen Rävs­son Com­pa­ny flyt­tar un­dan en lå­da med gul­na­de vec­ko­tid­ning­ar från fem­ti­o­ta­let, tän­der golv­lam­pan med ry­schad skärm och slår sig ner i var sin plysch­be­klädd få­tölj som nötts av ti­dens tand.

– Vill du hö­ra en li­ten histo­ria? frå­gar dra­ma­in­struk­tö­ren El­lu Öh­man som spe­ci­a­li­se­rat sig på be­rät­tan­de.

In­nan hon sät­ter i gång ploc­kar Kir­si Oja­la fram ett av si­na många in­stru­ment. Den här gång­en blir det en tra­di­tio­nell ni­ge­ri­ansk udu-trum­ma som till for­men på­min­ner om ett stort, run­dat krus. Trum­man till­ver­kad i le­ra ger ifrån sig ett dovt ljud som kan va­ri­e­ra från djupt kling­an­de och en­trä­get till mjukt och vis­kan­de, be­ro­en­de på hur Oja­la lå­ter hand­fla­tor och fing­rar spe­la över den lac­ke­ra­de ytan.

El­lu Öh­man bör­jar be­rät­ta en af­ri­kansk djur­sa­ga om en ge­pard med 99 pric­kar och en li­ten apa som med en må­lar­pyts och en pen­sel lyc­kas över­lis­ta det överlägsna katt­dju­ret. Öh­man må­lar upp hän­del­se­för­lop­pet, ges­ti­ku­le­rar yvigt och ska­par ett spän­nan­de ske­en­de med små ny­an­ser i rös­ten.

I kom­bi­na­tion med uduns ex­o­tis­ka klang för­flyt­tas åhö­ra­ren i fan­ta­sin till den af­ri­kans­ka sa­van­nen. Pre­cis det är vad be­rät­tar­na och mu­si­ker­na i Rävs­son Com­pa­ny strä­var ef­ter.

Folk­lig ap­pro­ach

– Be­rät­tan­de är ett käns­lo­språk som ta­lar till käns­lor och som drar in lyss­na­ren i be­rät­tel­sen, sä­ger Öh­man. Vi vill be­rät­ta sa­gor som bar­nen in­te hört ti­di­ga­re och an­vän­der folk­sa­gor och folk­mu­sik från he­la värl­den och från oli­ka kul­tu­rer som ut­gångs­punkt. Vi be­rät­tar ock­så folk­sa­gor från Nor­den och Fin­land. De är ock­så of­ta nya för ele­ver­na.

Rävs­son Com­pa­nys be­vil­ja­des i hös­tas 60 000 eu­ro av Svens­ka Kul­tur­fon­den för Be­rät­tar­raz­zia-pro­jek­tet, och nu kör man i gång med över­rask­nings­be­sök i grund­sko­lor­na. Star­ten går i Öst­ny­land där El­lu Öh­man och Kir­si Oja­la drar ut på be­rät­tar­stråk till­sam­mans med Sib­bo­mu­si­kern Ju­u­lia Sa­lo­nen. Med sig har de även be­rät­ta­ren Mar­kus Lu­uk­ko­nen och Ilk­ka He­i­no­nen på stråk­har­pa.

– Det är in­te te­a­ter som vi gör, men än­då någon­ting som föds där och då, i stun­den. Det är på­tag­ligt och äk­ta, och det tror jag är vik­tigt i da­gens värld, sä­ger El­lu Öh­man.

Hyp­no­tisk ef­fekt

En­ligt Öh­man är det här­ligt att se hur ele­ver­na rycks med av be­rät­tel­sen. Det kan of­ta va­ra stö­kigt i klass­rum­men, men hon bru­kar ald­rig hy­scha ele­ver­na och sä­ga att ”nu bör­jar jag be­rät­ta” ut­an sät­ter ba­ra i gång.

– Bar­nen stil­lar sig näs­tan di­rekt och för­vand­las till go­da lyss­na­re. Be­rät­tel­sen med mu­sik har näs­tan en hyp­no­ti­se­ran­de, me­di­ta­tiv ef­fekt. De sit­ter stil­la men man rik­tigt ser hur de­ras fan­ta­si får fart, sä­ger El­lu Öh­man. Kir­si Oja­la ha­kar på: – Mu­si­ken lug­nar, sänker pul­sen, väc­ker min­nen, ut­tryc­ker käns­lor och för­stär­ker be­rät­tel­se­upp­le­vel­sen.

Ud­da in­stru­ment

Oja­la har stu­de­rat folk­mu­sik vid Si­be­li­us-Aka­de­min och kan spe­la en mas­sa oli­ka tra­di­tions­in­stru­ment – från ex­o­tis­ka slag­verk till ud­da blås­in­stru­ment. För­u­tom med ud­ut­rum­man ska­par hon spän­nan­de ljud­värl­dar ex­em­pel­vis med mun­gi­ga och sälg­flöjt.

– Det finns gans­ka li­te kon­stäm­nen i sko­lor­na i dag och där­för är det jät­te­fint att vi kan häm­ta li­te ex­tra av den va­ran med oss, sä­ger hon.

Be­rät­tar­raz­zi­or­na kom­mer ock­så med ett visst mått av över­rask­ning. Ele­ver­na får in­te i för­väg ve­ta att det är någon­ting spe­ci­ellt på gång i sko­lan, ut­an in­sik­ten väx­er fram suc­ces­sivt. Kir­si Oja­la be­skri­ver hur den ena be­rät­ta­ren ef­ter den and­ra dy­ker upp på lek­tio­nen och bör­jar dra oli­ka histo­ri­er.

– Al­la klas­ser får oli­ka be­rät­tel­ser be­rät­ta­de för sig till lju­det av oli­ka in­stru­ment, sä­ger hon.

Be­rät­ta, be­rät­ta

Snart går det ryk­ten i sko­lan om be­sö­kar­na och de­ras be­rät­tel­ser och i bäs­ta fall bör­jar ele­ver­na på ras­ter­na– i äk­ta munt­lig be­rättartra­di­tion – be­rät­ta histo­ri­er­na vi­da­re till si­na kom­pi­sar.

– Vi tes­ta­de kon­cep­tet i Sö­der­kul­la sko­la i fjol våras och det fun­ge­ra­de jät­te­bra. Ele­ver­na blev ny­fik­na och und­ra­de om ”det kom­mer än­nu fle­ra” på be­sök, sä­ger El­lu Öh­man.

Fö­re skol­be­sö­ken ut­bil­das lä­rar­na i be­rät­tar­konst och folk­mu­sik. Pro­jek­tet er­bju­der dess­utom lä­rar­na öv­ning­ar, sång­er och sa­gor att an­vän­da i un­der­vis­ning­en.

För till­fäl­let hål­ler med­lem­mar­na i Rävs­son com­pa­ny på att lad­da upp med histo­ri­er och mu­sik – be­rät­tel­se­bib­li­o­tek kan man kans­ke kal­la det – som de kan ösa ur un­der be­rät­tar­raz­zi­or­na som gör ned­slag i sko­lor­na i Sib­bo, Borgå, Lo­vi­sa och för­hopp­nings­vis Kot­ka.

Kon­cep­tet med be­rät­tar­raz­zi­or här­stam­mar från söd­ra Sve­ri­ge där det ut­veck­la­des för cir­ka fem­ton år se­dan.

Fo­to: Pet­ra Lind

EN GOD HISTO­RIA. Dra­ma­in­struk­tö­ren och be­rät­ta­ren El­lu Öh­man må­lar upp be­rät­tel­sen me­dan Kir­si Oja­la på udu-trum­ma står för lju­def­fek­ter­na. De är med­lem­mar i Rävs­son Com­pa­ny som gör be­rät­tar­raz­zi­or i sko­lor­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.