rät­tarE Sagt

Östnyland - - On -

ÖN 16.10.18 sid 4:

I no­ti­sen om Mat­teus för­sam­ling i Helsing­fors där kyr­ko­her­de Ste­fan Forsén kom­mer att va­ra tjänst­le­dig un­der en pe­ri­od på tre år, skrev vi fel­ak­tigt att ka­plan Fred Wi­lén kom­mer att vi­ka­ri­e­ra Forsén. Vem som vi­ka­ri­e­rar för ho­nom klar­nar se­na­re un­der hös­ten när för­sam­lings­rå­det i Mat­teus för­sam­ling och Borgå dom­ka­pi­tel be­hand­lat frå­gan. I nu­lä­get har inga be­slut fat­tats gäl­lan­de tjäns­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.