De­but­låt: Emi­lia Nylund skrev en text om att växa upp

Sång­a­ren och låt­skri­va­ren Le­o­no­ra, el­ler Emi­lia Nylund som hon egent­li­gen he­ter, släpp­te sin förs­ta sing­el My new chap­ter i sep­tem­ber. Nu är lå­ten ut­ma­na­re på Ve­ga­top­pen och spe­las i Sve­ri­ge på spel­lis­tan P3 Osig­nat.

Östnyland - - On - PEt­ra LiNd 020 756 9637, pet­ra.lind@ksf­me­dia.fi

– Gå in och rös­ta på lå­ten, sä­ger Emi­lia Nylund glatt när vi träf­fas i hen­nes för­äld­ra­hem i Borgå.

Nit­ton­å­ring­en stu­de­rar se­dan hös­ten på pop- och rock­lin­jen vid fol­ka­ka­de­min Lärk­kul­la i Ka­ris, men rå­kar va­ra hem­ma på be­sök över hel­gen. Mu­si­ken har all­tid va­rit en del av li­vet för hen­ne, och re­dan som li­ten upp­lev­de Emi­lia Nylund att hon blomst­ra­de och lev­de upp då hon sjöng.

– Jag fast­na­de för mu­si­ken och sång­en. 95 pro­cent av min vak­na tid äg­nar jag mig åt mu­sik, sä­ger hon.

I och för sig har mu­si­ken ock­så va­rit ett stå­en­de in­slag un­der hen­nes upp­växt tack va­re pap­pa Niklas Nylund, som bland an­nat är be­kant från grup­pen Hans on the bass. Ute på går­den till en­fa­miljs­hu­set finns ock­så pap­pas stu­dio, och det är där som ar­tist-Emi­li­as, det vill sä­ga Le­o­no­ras,de­but­sing­el My new chap­ter spe­lats in.

– Jag he­ter Ele­o­no­ra i and­ra namn och Le­o­no­ra kän­des rätt som ar­tist­namn, för­kla­rar hon.

Emi­lia Nylund be­skri­ver sig som en mu­si­ka­lisk allä­ta­re som trivs i oli­ka gen­rer. Hon gil­lar bland an­nat he­a­vy, soul och rythm and blues, och att den förs­ta eg­na lå­ten blev en poplåt till­skri­ver hon slum­pen.

– Jag ha­de en bra text och pap­pa ha­de en bra bak­grunds­slinga som for­ma­des till en fin hel­het, sä­ger hon.

Emi­lia Nylund spe­lar li­te pi­a­no, och på Lärk­kul­la har hon gjort ba­sen till sitt in­stru­ment. Hon be­skri­ver in­stru­men­tet som tufft, och gil­lar det fak­tum att det in­te finns så väl­digt många kvinn­li­ga ba­sis­ter in­om mu­sik­bran­schen.

– Jag hål­ler på att lä­ra mig spe­la bas och tek­niskt sett är det in­te så svårt. Be­tyd­ligt mer krä­van­de är att få ryt­men rätt, sä­ger hon.

Sam­ti­digt kon­sta­te­rar hon att in­stru­ment­kun­ska­pen är a och o för en låt­skri­va­re; det gäl­ler att för­sö­ka ploc­ka ut ac­kord och me­lo­distum­par som pas­sar tex­ter­na. Det är ock­så tex­ter­na som är Emi­lia Nylunds in­gång till lå­tar­na. Hon skri­ver myc­ket, med en djup och är­lig an­sats.

Det är även sing­eln My new chap­ter ett ex­em­pel på. In­spi­ra­tio­nen till tex­ten hit­ta­de hon i si­na gam­la dag­böc­ker från skol­ti­den. Hon läs­te om mot­gång­ar och hin­der på vägen, hon läs­te om en ung tjej som he­la ti­den gjort sin egen grej och som mog­nat myc­ket på vägen.

– Jag har all­tid fun­de­rat myc­ket och tänkt dju­pa tan­kar. Det har jag nyt­ta av då jag skri­ver låttex­ter, det gör det enkla­re att få in oli­ka per­spek­tiv i lå­tar­na.

Med sing­eln My new chap­ter skri­ver Emi­lia Nylund de förs­ta ra­der­na i föl­jan­de ka­pi­tel, ett nytt av­snitt som re­dan nu bju­dit på in­tres­san­ta er­fa­ren­he­ter. Till ex­em­pel har hon gjort en mu­sik­vi­deo till sin låt i sam­ar­be­te med Klaus Su­ho­nen.

– Få se vad som hän­der. Jag kan nog se fram­för mig en fram­tid som ar­tist.

Le­o­no­ras de­but­låt My new chap­ter finns på Youtu­be och Spo­ti­fy.

Fo­to: KristoF­Fer Åberg

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.