5,5

TOTALRENOVERING, BORGÅ­GÅR­DEN, BORGÅ Sa­ne­ring­en av Borgå­går­den har länge va­rit ak­tu­ell men skju­tits upp. Nu un­der­sö­ker sta­den hu­sets skick, där­ef­ter upp­da­te­ras pro­jekt­pla­nen. I bör­jan av 2020-ta­let ska konst­sko­lan ut, för att åter­vän­da ef­ter re­no­ve­ring­en o

Östnyland - - On -

mil­jo­ner be­hövs för att rus­ta upp Borgå­går­den

Borgå­går­den är re­dan nå­got av en bygg­ar­bets­plats.

– Re­gi­on­för­valt­nings­ver­ket har va­rit här för att grans­ka lo­ka­ler­na och le­ve­re­rat en lis­ta på så­dant som snabbt mås­te fix­as, för­kla­rar Borgå konst­sko­las rek­tor Le­e­na Stolz­mann och pro­jekt­ko­or­di­na­tor Ul­ri­ca Stråhl

mann me­dan de för­sö­ker bi­stå med nyck­lar, in­for­ma­tion och an­nan hjälp åt dem som spring­er om­kring i hu­set och job­bar med sa­ken.

Även om du­on hål­ler god min och gör vad de kan no­te­ras en viss fru­stra­tion. Myc­ket tid går åt för an­nat än sko­lans eg­na an­ge­lä­gen­he­ter. De be­rät­tar ock­så att konst­sko­lan har en del då­li­ga er­fa­ren­he­ter av si­tu­a­tio­ner där hjälp skul­le ha be­hövts med re­pa­ra­tio­ner men hy­res­vär­den, det vill sä­ga sta­den, har sagt nej. Än­då är sko­lan en väl­digt bra hy­res­gäst.

– Myc­ket har vi be­ta­lat själv och den in­ter­na hy­ran är hög­re än mark­nads­hy­ran.

För till­fäl­let på­går allt­så ock­så un­der­sök­ning­ar om bygg­na­dens skick. För att ve­ta hur den ska sa­ne­ras krävs nog­gran­na upp­gif­ter om nu­lä­get. Vis­ser­li­gen blev en am­bi­tiös pro­jekt­plan klar re­dan 2012, men det är ju ett någ­ra år se­dan. Då upp­skat­ta­des kost­na­der­na för en to­tal­sa­ne­ring till 5 mil­jo­ner eu­ro.

5,5 mil­jo­ner eu­ro

Lo­ka­li­tets­di­rek­tör Bör­je Bo­st­röm ta­lar i dag om 5,5 mil­jo­ner och 300 000 för pla­ne­ring.

Han räk­nar med att den gam­la pro­jekt­pla­nen kan upp­da­te­ras 2020 och där­ef­ter in­leds sa­ne­rings­ar­be­tet. Det är väl­digt om­fat­tan­de.

– Vi mås­te hit­ta till­fäl­li­ga lo­ka­ler för konst­sko­lan för re­no­ve­rings­ti­den. Men sko­lan får kom­ma till­ba­ka. Tan­ken är ock­så att med­bor­garin­sti­tu­tet flyt­tar in.

För konst­sko­lan är de nu­va­ran­de lo­ka­ler­na per­fek­ta, de är triv­sam­ma och in­spi­re­ran­de.

– Vi är nöj­da med hu­set som det är nu och läng­tar in­te ef­ter split­ter­nya, ste­ri­la lo­ka­ler. Men vi för­står ju nog att går­den mås­te sa­ne­ras. Det vi ha­de hop­pats på var att ar­be­te­na kan ske etapp­vis så att vi in­te be­hö­ver flyt­ta ut. Men det ver­kar in­te va­ra möj­ligt, sä­ger Stolz­mann som ock­så tyc­ker det vo­re vik­tigt att de ny­re­no­ve­ra­de lo­ka­ler­na kan in­re­das med de hem­trev­li­ga möb­ler som i dag bi­drar till att konst­sko­lans ele­ver trivs så bra i rum­men.

Konst­sko­lan har själv in­ve­ste­rat 60 000 eu­ro i luft­kon­di­tio­ne­ring­en, som nu fun­ge­rar bra. Bå­de ven­ti­la­tio­nen och rörsy­ste­met ska än­då byg­gas om.

– Vi är li­te räd­da för vad som hän­der när su­pe­ref­fek­ti­va ma­ski­ner in­stal­le­ras i det gam­la hu­set. En så­dan kom­bi­na­tion är nöd­vän­digt­vis in­te så bra. Men vi får se.

Borgå­går­den var ur­sprung­li­gen en svensk folk­sko­la som bygg­des 1909. Hu­set pla­ce­ra­des högt up­pe på en bac­ke, i hör­net av Präst­ga­tan och Brunns­ga­tan, ef­tersom sko­lor på den ti­den skul­le do­mi­ne­ra cent­rum­bil­den.

Hen­rik Wa­ger vid Borgå mu­se­um gjor­de 2006 en bygg­nads­hi­sto­risk ut­red­ning över går­den och den är in­tres­sant läs­ning. Hu­set har ri­tats av

svens­ka ar­ki­tek­ten John Set­ter­gren, som ock­så gjort rit­ning­ar­na för ex­em­pel­vis Åga­tans gam­la el­verk, ett hus som nu­me­ra är känt som Vo­la­nens hus.

Han pla­ne­ra­de ock­så en sten­bygg­nad i ju­gend­stil vid då­va­ran­de Nya Kyr­ko­ga­tan (nu Ru­ne­bergs­ga­tan). I hu­set, som fär­dig­ställ­des 1907, finns i dag bland an­nat en ne­pa­le­sisk re­stau­rang. Sam­ma ar­ki­tekt har ri­tat Fors­by gårds hu­vud­bygg­nad från 1907 och går­dens ång­såg och ma­skin­rum från 1914. Hu­vud­bygg­na­den hör till Set­ter­grens mest kän­da ar­be­ten.

Borgå­går­den töm­des 1954

Ef­ter att Kvarn­bac­kens sko­la byggts töm­des Borgå­går­den, året var 1954. Då var tan­ken att bygg­na­den skul­le bli po­lishus och det fanns fär­di­ga pla­ner på hur lo­ka­ler­na skul­le byg­gas om. Men po­li­ser­na flyt­ta­de ald­rig hit från stads­hu­set. 1956 fick Wal­ter Ru­ne­bergs skulp­tur­sam­ling plats i två gam­la klass­rum. Ock­så dom­ka­pit­let fick till­fäl­li­ga lo­ka­ler i hu­set för den tid bygg­na­den vid Kyr­ko­tor­get re­no­ve­ra­des.

År 1958 öpp­na­des Borgå na­tur­hi­sto­ris­ka mu­se­um i Borgå­går­den och 1966 kom jakt- och vilt­vårdsmu­se­et som gran­ne. På 1960-ta­let bygg­des en del av hu­set om för lo­kal­ra­di­ons än­da­mål.

– Det fanns ur­sprung­li­gen en fest­sal högst up­pe. Den bygg­des om till stu­di­or. Nu ska de här kon­struk­tio­ner­na ri­vas, för­kla­rar Ul­ri­ca Stråhl­mann och Le­e­na Stolz­mann.

Konst­sko­lan flyt­ta­de del­vis till Borgå­går­den re­dan för 12 år se­dan och nu för­fo­gar den så gott som över he­la hu­set. Sko­lan har to­talt cir­ka 900 ele­ver, i Borgå är ele­van­ta­let 750 och i Sib­bo 150. Kvarn­bac­kens sko­las ef­ter­mid­dags­klubb ver­kar ock­så i hu­set men på se­na­re tid har verk­sam­he­ten störts en aning på grund av ar­be­te­na i lo­ka­ler­na.

En­ligt Bör­je Bo­st­röm får ef­ti­set än­då stan­na kvar tills hu­set mås­te töm­mas helt.

En titt på rit­ning­ar­na vi­sar att Borgå­går­den i sam­band med re­no­ve­ring­en får hiss och det är en väl­digt po­si­tiv sak ef­tersom lo­ka­ler­na in­te va­rit spe­ci­ellt till­gäng­li­ga. Al­la glas­väg­gar och glas­dör­rar tas bort. Med­bor­garin­sti­tu­tet (bå­de den fins­ka och svens­ka verk­sam­he­ten ef­tersom in­sti­tu­ten gått sam­man) ska fin­nas längst ne­re, där konst­sko­lan nu har bland an­nat en gym­pa­sal och ett le­go­rum. Cir­ka 60 kvadrat­me­ter i vå­ning­en har stängts helt på grund av fukt­pro­blem.

Bo­st­röm sä­ger att då fukt­pro­blem i ett ske­de upp­täck­tes i hu­set åt­gär­da­des sa­ken i stort, man tä­ta­de ock­så väg­gar från ytt­re si­dan.

– Se­dan dess har ing­en kla­gat.

In­te lyc­kats säl­ja

I bör­jan av 2000-ta­let för­sök­te sta­den säl­ja fas­tig­he­ten men det vi­sa­de sig va­ra omöj­ligt. En­ligt lo­ka­li­tets­di­rek­tö­ren går det in­te att byg­ga om hu­set till bo­stä­der på ett kost­nads­ef­fek­tivt sätt.

– Par­ke­ring­en ha­de in­te hel­ler gått att ord­na om bygg­na­den ha­de för­vand­lats till bo­stads­hus.

Så man be­slu­ta­de vi­ka Borgå­går­den för kul­tur.

I konst­sko­lan stu­de­rar man det vi­su­el­la språ­ket. Ele­ver­na pro­du­ce­rar in­te egent­li­ga konst­verk ut­an lär sig oli­ka fär­dig­he­ter i att ut­tryc­ka sig vi­su­ellt. I konst­sko­lan lär man sig att mångsidigt kun­na an­vän­da oli­ka ma­te­ri­al, att ar­be­ta till­sam­mans och att kun­na upp­skat­ta eget och and­ras ar­be­te.

Sko­la ger grun­d­un­der­vis­ning en­ligt den för­dju­pa­de lä­ro­pla­nen i bild­konst för barn och ung­do­mar mel­lan 3 och 19 år i Borgå och Sib­bo. Dess­utom ord­nas vec­ko­sluts- och som­mar­kur­ser till vil­ka ock­så vux­na är väl­kom­na.

Konst­sko­lans konst­verk­stad er­bju­der barn och vux­na en möj­lig­het att job­ba till­sam­mans med oli­ka konst­pro­jekt. Konst­verk­sta­den är rik­tad till kom­bi­na­tio­nen för­äld­rar och barn, till par el­ler till vux­na ut­an barn. Bar­net el­ler ung per­son kan ock­så del­ta i verk­sta­den till­sam­mans med en be­kant vux­en.

I sko­lans eget kons­tef­tis går i dag 85 barn, an­ta­let är ibland up­pe i 120. Bar­nen kom­mer från åt­ta oli­ka sko­lor och är fler­språ­kigt.

Verk­sam­he­ten är väl­digt mångsidig, man la­gar bland an­nat sitt eget mel­lan­mål och då ÖN häl­sar på till­ver­kar bar­nen egen müs­li. Det är liv och rö­rel­se i al­la rum och al­la har hit­tat någon­ting att gö­ra.

– Att det är li­te sli­tet här och där gör ingen­ting, tvärtom höjs stäm­ning­en i den här sor­tens ut­rym­men, sä­ger Ul­ri­ca Stråhl­mann som hål­ler tum­mar­na för att an­dan i hu­set kvar­står trots to­tal­re­no­ve­ring­en.

MYS. An­na Aart­ti­la (t.v.) och Ame­lie Laakso stortrivs. Här har de byggt bo i den grö­na sof­fan.FINT HUS. Den gam­la svens­ka folk­sko­lan var in­flytt­nings­klar 1909. Nu ska den to­tal­sa­ne­ras för över 5,5 mil­jo­nerNEJ TILL STERILT. Ul­ri­ca Stråhl­mann (t.v.) och Le­e­na Stolz­mann hop­pas att re­no­ve­ring­en in­te gör Borgå­går­den oper­son­lig och ste­ril.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.