Skans­ka sä­ger ”nja” till att åt­gär­da fel i Har­jurin­teen kou­lu

JHL:s po­li­tis­ka strejk på­ver­kar Borgå­fa­mil­jers var­dag på mån­dag och tis­dag. Sta­dens mål­sätt­ning är än­då att dag­hem­men får mat.

Östnyland - - On - Max Ny­berg max.ny­berg@ksf­me­dia.fi

För­bun­det för den of­fent­li­ga sek­torn och väl­färds­om­rå­de­na JHL har med­de­lat att de ge­nom­för en två da­gar lång strejk på mån­dag och tis­dag.

I Borgå in­ne­bär det att lo­kal­ser­vice nu mås­te kart­läg­ga vem som kan job­ba på mån­dag och tis­dag – i prak­ti­ken till vil­ka stäl­len man kan till­re­da mat.

egen mat­säck

An­ni­ka Malms-Tep­po­nen, vd på Af­färs­ver­ket Borgå lo­kal­ser­vice, sä­ger på tors­dags­för­mid­da­gen att man strä­var ef­ter att al­la dag­hem ska få mat och att strej­ken in­te be­rör äldre­omsor­gen.

Det in­ne­bär i prak­ti­ken att det främst är sko­le­le­ver som be­hö­ver ta egen mat­säck med sig till sko­lan.

– Vi har 280 per­so­ner som vi för­sö­ker nå, och sam­ti­digt är det höst­lov. Det in­ne­bär svå­rig­he­ter med att nå folk. Vi upp­da­te­rar in­for­ma­tio­nen så fort vi vet. Pri­o­ri­te­ring­en är att dag­hem­men får mat, men i nu­lä­get vet vi in­te med sä­ker­het om vi har till­räck­ligt med per­so­nal för al­la dag­hem, sä­ger Malms-Tep­po­nen.

Må­let är att läg­ga ut när­ma­re in­for­ma­tion på sta­dens webb­si­da på fre­dag, den 19 ok­to­ber – bland an­nat med in­for­ma­tion om var det lö­nar sig att ha egen mat­säck med sig. Wil­ma upp­da­te­ras just nu, och kan där­för in­te an­vän­das till att med­de­la ele­ver och fa­mil­jer un­der vec­ko­slu­tet.

Kon­se­kven­ser­na av strej­ken be­grän­sas in­te till själ­va strejk­da­gar­na. Malms-Tep­po­nen på­pe­kar att man ock­så mås­te be­stäl­la in mat till de på­föl­jan­de da­gar­na, och att det är li­te oklart hur per­so­na­len räc­ker till det ar­be­tet.

– Frå­gan är vad vi har för livs­me­del ”hem­ma”. Be­ställ­ning­ar­na för ons­dag och tors­dag görs på mån­dag och tis­dag.

and­ra ut­an­för

I ett press­med­de­lan­de på ons­dags­kväl­len upp­ger Lo­vi­sa stad att strej­ken in­te på­ver­kar sta­dens funk­tio­ner, men att man av­vak­tar lä­get.

Sta­den hän­vi­sar till JHL:s lis­ta över ar­bets­plat­ser som del­tar i strej­ken, och där Lo­vi­sa in­te finns med åt­minsto­ne än­nu på tors­dags­mor­go­nen.

Det­sam­ma gäl­ler i Sib­bo där Mai­ja Wi­ik, hu­vud­för­tro­en­de­man och ord­fö­ran­de för JHL i Sib­bo, sä­ger att hon till en bör­jan var över­ras­kad att Sib­bo står ut­an­för.

– Jag tänk­te först att de glömt oss, men bu­det var att det in­te är så och att lä­get kan änd­ras om det blir and­ra åt­gär­der el­ler nya strej­ker. Jag vet in­te vad de har pla­ne­rat, men tro­li­gen blir det fle­ra strej­ker, och då tar de med and­ra. Det kans­ke blir he­la lan­det. Wi­ik är för sin del för strej­ken. – Min per­son­li­ga åsikt är att strej­ken är okej, jag hål­ler med JHL:s mo­ti­ve­ring­ar.

Pro­te­ste­rar re­ge­rings­för­slag

I bak­grun­den lig­ger re­ge­ring­ens för­slag att gö­ra det lät­ta­re att sä­ga upp per­so­ner i fö­re­tag med högst 10 an­ställ­da. JHL skri­ver i ett ställ­nings­ta­gan­de in­för strej­ken att åt­gär­der­na en­ligt ex­per­ter in­te för­änd­rar sys­sel­sätt­nings­lä­get, men att det in­ne­bär ett förs­ta steg mot en mer om­fat­tan­de ned­mon­te­ring av upp­säg­nings­skyd­det.

Strej­ken be­rör bran­scher­na ren­gö­ring och fas­tig­hets­ser­vice, kost­håll och id­rotts-, mo­tions- och kul­tur­vä­sen­det.

Fo­to: Ar­kiv/kristoF­Fer Åberg

MAT. Skol­bar­nen i Borgå får ta med sig sin egen mat på mån­dag och tis­dag. Ons­dag och tors­dag kans­ke ock­så på­ver­kas ef­tersom per­so­nal­bris­ten kan på­ver­ka be­ställ­ning­en av rå­va­ror.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.