Stads­sty­rel­sen be­vil­ja­de ex­tra an­slag

På mö­tet i mån­dags be­hand­la­de och be­vil­ja­de stads­sty­rel­sen i Borgå tilläggs­an­slag åt tre av sta­dens funk­tio­ner.

Östnyland - - On - ÖN

Stads­sty­rel­sen kom­mer att fö­re­slå att stads­full­mäk­ti­ge be­vil­jar ex­tra an­slag på en halv mil­jon eu­ro åt stads­ut­veck­lings­nämn­den för att kö­pa In­ve­ons tomt i Hai­ko i årets bud­get. Mark­ku Vä­li­mä­ki, saml, fö­reslog att för­sla­get skul­le för­kas­tas men ef­ter om­röst­ning be­vil­ja­des det ex­tra an­sla­get än­då med rös­ter­na 11 mot 2.

Stads­ut­veck­lings­nämn­dens an­slag för an­skaff­ning av fast egen­dom är 1 mil­jon eu­ro och hit­tills har sta­den skaf­fat mark för cir­ka 270 000 eu­ro i år. Pri­set på Hai­ko­tom­ten, som är cir­ka 4,6 hek­tar, är 1 mil­jon eu­ro. Fas­tig­hetskö­pet ska in­gås än­nu un­der det­ta år.

Ock­så so­ci­al och häl­so­vårds­nämn­den bör be­vil­jas ett tilläggs­an­slag på 2,1 mil­jo­ner eu­ro i bud­ge­ten för 2018, an­ser stads­sty­rel­sen. Ut­gif­ter­na för so­ci­al- och häl­so­vår­den be­räk­nas över­skri­da de bud­ge­te­ra­de kost­na­der­na med un­ge­fär två mil­jo­ner eu­ro i år. Kost­na­der­na för äldre­omsorg och han­di­kapp­ser­vice och för spe­ci­al­sjuk­vård är stör­re än man bud­ge­te­rat, liksom hy­res­kost­na­der­na.

Bild­nings­sek­torn kom­mer ock­så att över­skri­da sin bud­get i år, med om­kring en mil­jon eu­ro. Stads­sty­rel­sen fö­re­slår att full­mäk­ti­ge be­vil­jar sek­torn 1,46 mil­jo­ner eu­ro i tilläggs­an­slag i år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.