Ny Borgå­chef brin­ner för stads­cent­ra

En sam­hälls­ak­tiv fa­mil­je­far som har pip­pi på stads­kär­nor – så kun­de man be­skri­va Sib­bo­bon och ar­ki­tek­ten Dan Moll­gren, 42, som vid års­skif­tet bör­jar job­ba som stads­pla­ne­rings­chef i Borgå. Nu le­der han det team som ut­veck­lar Bö­le.

Östnyland - - On - To­ra MaTT­Heis­zen 040 5473 517 to­ra.matt­heis­zen@ksf­me­dia.fi

Gra­tu­la­tio­ner­na hag­la­de i tis­dags ef­ter att bi­trä­dan­de stads­di­rek­tör Fre­drick von Schoultz gått ut med nam­net på nya Borgå­che­fen. El­va sök­te, tre tes­ta­des och in­ter­vju­a­des.

– Jag ser fram emot att kom­ma till Borgå men har ett an­tal ar­be­ten här i Helsing­fors som först mås­te av­slu­tas. Li­te se­mes­ter un­nar jag mig ock­så in­nan det är dags att sad­la om.

Helsing­fors stad an­ställ­de Dan Moll­gren 2009 och två år se­na­re bör­ja­de han ar­be­ta med det sto­ra Bö­le­pro­jek­tet.

– Bå­de idéer och pla­ner fanns men ingen­ting kon­kret rik­tigt hän­de. Sta­den be­slu­ta­de se­dan ord­na en täv­ling och jag hop­pa­de med i styr­grup­pen. På si­dan om job­ba­de jag med myc­ket an­nat.

Kärn­sta­den ut­veck­las

Han för­kla­rar att sats­ning­en hand­lar om att ut­veck­la kärn­sta­den.

– Bö­le har ju hit­tills upp­levts lig­ga gans­ka långt från cent­rum. De här åren har va­rit väl­digt spän­nan­de och gi­van­de.

Moll­gren har över­lag job­bat myc­ket med att ut­veck­la cent­rum­om­rå­den, bå­de stör­re och mind­re.

– Jag är fa­sci­ne­rad av cent­ra ef­tersom de har po­ten­ti­al. Vad Borgå be­träf­far så ser jag kva­li­te­ter­na men kan ock­så va­ra kri­tisk.

En­skil­da de­tal­jer vill han än­då in­te lyf­ta upp i det­ta ske­de, först vill han bör­ja job­ba och be­kan­ta sig när­ma­re med sta­den.

– Na­tur­ligt­vis är den be­kant re­dan nu. jag är ju Sib­bo­bo och har i he­la mitt liv be­sökt Borgå, som un­der de se­nas­te åren bli­vit rik­tigt dy­na­misk.

Då stads­di­rek­tör Juk­ka-Pek­ka Uju­la i bör­jan av vec­kan pre­sen­te­ra­de sitt bud­get­för­slag sa­de han bland an­nat att Borgå be­hö­ver snab­ba­re till­växt och frå­gan är hur man ska loc­ka män­ni­skor att flyt­ta hit. Det hand­lar till stor del om triv­sel och livs­kva­li­tet.

Sta­den vill ock­så ut­veck­la den gam­la stads­kär­nan men här har man in­te hit­tills lyc­kats och i höst görs ett nytt för­sök.

Hit­ta nyck­lar­na

Dan Moll­gren sä­ger att han har sett att om man först kla­rar av att ut­veck­la nyc­kel­kvar­ter och sat­sa på rät­ta te­man så föds en po­si­tiv ked­ja.

– Att hit­ta nyck­lar­na är gi­vet­vis kne­pigt, man mås­te pla­ne­ra no­ga.

Han på­pe­kar ock­så att folk upp­le­ver ex­em­pel­vis stads­kär­nor väl­digt sub­jek­tivt.

– Upp­le­vel­sen har att gö­ra med var du be­fin­ner dig och vad du gör. Om du är på pick­nick i par­ken, säl­jer är­ter på tor­get el­ler kör bil föds oli­ka sor­ters käns­lor. Det of­fent­li­ga rum­met i sta­den och de ak­ti­vi­te­ter det möj­lig­gör är vik­tigt för hur man trivs i en stad. Med stads­pla­ne­ring kan man på­ver­ka kva­li­te­ten av of­fent­ligt rum.

Att mål­med­ve­tet pla­ne­ra en stads­kär­na så att den upp­levs som bra är vis­ser­li­gen svårt och Moll­gren kon­sta­te­rar att många cent­ra i dag är splitt­ra­de. Han fram­hål­ler än­då att även cent­ra le­ver i ti­den. Ex­em­pel­vis nya lös­ning­ar i in­fra­struk­tu­ren för­änd­rar om­rå­de­na. Det som fun­ge­ra­de i går gör det nöd­vän­digt­vis in­te i dag.

Glo­ba­la tren­der vi­sar att stä­der­na ut­veck­las och mår bra.

– Ut­gångs­lä­get för stä­der är fint, här i Fin­land har vi än­nu in­te sett allt.

Nya stads­pla­ne­rings­che­fen kom­mer att le­da ett stads­pla­ne­rings­team på 13 per­so­ner och del­tar ock­så i sta­dens stra­te­gis­ka ut­veck­lings­pro­jekt. Ar­bets­fäl­tet är brett.

Han sä­ger att Borgå har uni­ka plat­ser som and­ra stä­der in­te har. Ut­gångs­lä­get är det in­te alls fel på.

Mång­syss­la­re

Fa­mil­jen Moll­gren bor allt­så i Sib­bo. De två dött­rar­na, 12 och 14 år gam­la, går i sko­la i Ös­tersundom och Bot­by. Pap­pa Dan för or­det i di­rek­tio­nen för Ös­tersundom sko­la.

– Ex­em­pel­vis ele­ver­nas väl­be­fin­nan­de är mitt hjär­ta nä­ra.

Han upp­le­ver att den nya lä­ro­pla­nen ger många in­tres­san­ta möj­lig­he­ter.

I sex års tid har han dess­utom va­rit trä­na­re för ett flick­lag i fot­boll in­om Sib­bo Var­gar­na.

– Till mi­na hob­byn hör ock­så att re­sa, vil­ket är ett yp­per­ligt sätt att stu­de­ra cent­rum­om­rå­den. Skär­går­den och båt­fär­der hör som­ma­ren till och även Borgå skär­gård har bli­vit be­kant un­der årens lopp. Visst är jag ock­så in­tres­se­rad av myc­ket an­nat.

Dan Moll­gren har cir­ka 16 års er­fa­ren­het av stads­pla­ne­ring. Han har bland an­nat ar­be­tat som pro­jek­tar­ki­tekt vid pri­va­ta ar­ki­tekt­by­rå­er och job­bat med bo­stads­pla­ne­ring och mark­pla­ne­ring på många or­ter. Han har ock­så job­bat i hem­kom­mu­nen Sib­bo men på­pe­kar att det var i bör­jan av kar­riä­ren.

– Det var in­te frå­ga om en fast tjänst ut­an ett vi­ka­ri­at.

Den må­nads­lön han lyf­ter i Borgå är på 5 400 eu­ro plus ett re­kry­te­rings­tillägg på 15 pro­cent fram till slu­tet av 2020.

VID ÅRS­SKIF­TET. Dan Moll­gren av­slu­tar nu vis­sa ar­be­ten i Helsing­fors och kom­mer till Borgå näs­ta år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.