Sib­bo lå­ter fri­tids­hus blir per­ma­nen­ta bo­stä­der

På ons­dags­kväl­len be­vil­ja­de bygg­nads- och mil­jöut­skot­tet i sib­bo tre un­dan­tag som möj­lig­gör åretrunt­bo­en­de i fri­tids­bo­stä­der i skär­går­den.

Östnyland - - On - OSKaR SKOg­bERg

And­ra gång­en gillt kan man sä­ga att gäll­de för de tre fas­tig­he­ter­na, av vil­ka två lig­ger sö­der om Ki­tö och en på fast­lan­det ös­ter om Si­ver­lan­det. An­sö­kan om un­dan­tag för att änd­ra an­vänd­nings­än­da­må­let för bygg­na­der­na från se­mester­bo­stad till eg­na­hems­hus be­hand­la­des förs­ta gång­en i ut­skot­tet i sep­tem­ber och då blev det nej.

I sam­band med be­hand­ling­en fö­reslog än­då ut­skotts­med­lem­men He­ik­ki Vest­man (Saml) att ären­det be­reds på nytt och att man vid be­red­ning­en sär­skilt skul­le be­ak­ta föl­jan­de fak­to­rer: att bo­stä­der­na ur­sprung­li­gen bygg­des som per­ma­nen­ta bo­stads­hus, att bygg­plat­sen är till­räck­ligt nä­ra knu­ten till sam­hälls­struk­tu­ren med per­ma­nent bo­sätt­ning och att del­ge­ne­ral­pla­nen på om­rå­det in­te be­ak­tar den ut­bygg­nad av kom­mu­nal­tek­ni­ken som gjorts ef­ter att pla­nen ut­ar­be­ta­des.

En­ligt be­red­ning­en skul­le an­sö­kan om un­dan­tags­lov av­slås även på ons­da­gen, men i al­la tre fall läm­na­des det in mot­för­slag om att un- dan­tag skul­le be­vil­jas. Mot­för­sla­gen god­kän­des ef­ter om­röst­ning, två av­vi­kan­de åsik­ter läm­na­des in.

”star­ka grun­der”

Ut­skot­tets ord­fö­ran­de Kasper Ny­berg (SFP) sä­ger att det in­te fö­re­kom nå­gon dra­ma­tik un­der mö­tet, sna­ra­re var be­slu­tet en kon­se­kvens av prin­cip­dis­kus­sio­nen i sam­band med mö­tet i sep­tem­ber då man gick in för att sär­skilt be­ak­ta de tre ovan­nämn­da fak­to­rer­na.

– En stor ma­jo­ri­tet av ut­skot­tet såg att här fanns star­ka grun­der till att be­vil­ja un­dan­tag. Fas­tig­he­ter­na lig­ger vis­ser­li­gen på ett om­rå­de som i del­ge­ne­ral­pla­nen för skär­går­den och kus­ten är re­ser­ve­rat för se­mester­bo­en­de men vi an­såg att pla­nen ger ut­rym­me för un­dan­tag om det finns ex­i­ste­ran­de sam­hälls­struk­tur och till­gång till kom­mu­nal­tek­nik och kol­lek­tiv­tra­fik.

Ny­berg sä­ger att ons­da­gens be­slut i sig in­te ska tol­kas som en lin­jeänd­ring, den gjor­des re­dan i bör­jan av året då Sib­bos stra­te­gi för åren 2018–2021 god­kän­des.

– I stra­te­gin står det bland an­nat att Sib­bo vill möj­lig­gö­ra bo­en­de, att vi vill va­ra flex­ib­la och att vi vill ha livs­kraf­ti­ga by­ar. Nu för­verk­li­gar vi stra­te­gin och vi vill då det är möj­ligt till­mö­tes­gå män­ni­skor som har en dröm om att få bo på som­mar­stu­gan året om. Vi vet att det i många kom­mu­ner re­dan nu finns folk som bor året runt i si­na se­mester­hus men nu kan de gö­ra det ock­så of­fi­ci­ellt.

Ny­berg ser det in­te som ett pro­blem om ons­da­gens be­slut le­der till ett stör­re an­tal an­sök­ning­ar om un­dan­tag.

– I te­o­rin finns det x an­tal fas­tig­he­ter där ägar­na har sam­ma möj­lig­het. Men vi har bett om ut­lå­tan­de av bå­de Sib­bo Vat­ten och vat­ten­an­delsla­get och de an­ser att ka­pa­ci­te­ten räc­ker till även om al­la an­sök­te om till­stånd, vil­ket de in­te kom­mer att gö­ra. Så jag ser in­te ett ökan­de an­tal an­sök­ning­ar som en risk ut­an som en möj­lig­het. Och ons­da­gens be­slut be­ty­der in­te hel­ler att vi skul­le skju­ta villt om­kring oss, ut­an vi be­vil­jar un­dan­tag en­dast i de fall där det finns en stark grund som hål­ler en ju­ri­disk gransk­ning.

Fo­to: KriStoF­Fer ÅBerg

MÖJ­LIg­gÖR. Där kri­te­ri­er­na upp­fylls ska det va­ra möj­ligt att få un­dan­tags­till­stånd för att bo året runt på sin som­mar­stu­ga i Sib­bo.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.