Lå­na­de 183 000 eu­ro på två da­gar

Tre män miss­tänks ha ta­git sto­ra snabb­lån i en ut­om­stå­en­de per­sons namn. Fal­let har kopp­ling­ar till sto­ra de­lar av söd­ra Fin­land.

Östnyland - - On - Max Ny­berg

För­un­der­sök­nings­le­da­re Mik­ko Mink­ki­nen är få­or­dig om de­tal­jer­na kring fal­let, men upp­ger att män­nen har kom­mit åt de lå­na­de peng­ar­na på oli­ka håll i söd­ra Fin­land.

En­ligt po­li­sens press­med­de­lan­de lyc­ka­des de tre miss­tänk­ta män­nen an­vän­da sig av en ut­om­stå­en­de per­sons kon­to­upp­gif­ter för att ta snabb­lå­nen ut­an per­so­nens vet­skap.

To­talt tog män­nen lån på 183 000 eu­ro un­der två da­gar i ju­ni, och de lyc­ka­des lyf­ta om­kring 70 000 eu­ro in­nan peng­ar­na kon­fis­ke­ra­des. Po­li­sen kon­fis­ke­ra­de om­kring 120 000 eu­ro som låg de miss­tänk­ta män­nens kon­ton.

Mink­ki­nen är ock­så få­or­dig kring de in­blan­da­de per­so­ner­nas in­bör­des re­la­tion, men uppg e r a t t de miss­tänk­ta gär­nings­män­nen an­vän­de sig av lis­tig­het och att de lyc­ka­des ut­nytt­ja­de den drygt 50-åri­ga mål­sä­gan­dens tillit och go­da vil­ja. Bland an­nat har de fört mål­sä­gan­de till ban­ken och an­vänt bank­ko­der.

– De miss­tänk­ta gär­nings­män­nen har ta­git ut peng­ar på oli­ka håll i söd­ra Fin­land. Me­ning­en har va­rit att så snabbt som möj­ligt få så sto­ra sum­mor som möj­ligt, sä­ger Mink­ki­nen.

Po­li­sen i öst­ra Ny­land be­skri­ver fal­let som en be­drä­ge­ri­hel­het, och upp­ger att det nu går vi­da­re till åkla­ga­ren för åtals­pröv­ning. Vid ett even­tu­ellt åtal kom­mer fal­let upp i Van­da tings­rätt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.