Stans bäs­ta tru­ba­dur ger kon­sert

Östnyland - - Ledare - ÖN

Ste­fan Paa­vo­la ut­sågs till Borgås bäs­ta tru­ba­dur i en täv­ling på Kul­tur­hu­set Grand i ja­nu­a­ri. Som pris fick han Grand­sa­len för en kväll, och på lör­dag är det dags för hans vinst­kon­sert som går un­der nam­net Ste­fan Paa­vo­la & Fri­ends. Det blir en mångsidig kon­sert med allt från vi­sor till blues.

In­le­der kon­ser­ten gör akus­tis­ka Trio Va­nudå? som åter­upp­står för kväl­len ef­ter en pa­us på fem­ton år. Trio Va­nudå? be­står av Wes­ley Ko­ivumä­ki, sång och gi­tarr, Pa­trik Lat­va­la, bas och Ste­fan Paa­vo­la gi­tarr och sång, och man bju­der publi­ken på vi­sor och folk. På re­per­to­a­ren finns bland an­nat lå­tar av Si­mon & Gar­fun­kel, Bob Dy­lan, Nils Fer­lin och Eva Dahl­gren.

Ef­ter pa­u­sen sti­ger grup­pe Blue Steam upp på sce­nen. Då blir det rock, bal­la­der och fram­för allt blues. To­mas Ny­berg var­var blues- och soul­mäs­ter­verk me­dan Ste­fan Paa­vo­la fram­för eget ma­te­ri­al från oli­ka år­tion­den. Med på sce­nen är ock­så Kal­le Katz, key­board, Pa­trik Lat­va­la, bas och Tho­mas Törn­roos, trum­mor.

Un­der kon­ser­tens and­ra del spe­las bland an­nat mu­sik av så­da­na ar­tis­ter som B.B. King, Wil­son Pic­kett och Fa­bu­lous Thun­der­birds.

Bil­jet­ter­na till kon­ser­ten kos­ta 15 eu­ro.

PRISKVÄLL. Ste­fan Paa­vo­la med vän­ner upp­trä­der på lör­dag på Kul­tur­hu­set Grand i Borgå.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.