Li­tet och ljuvt Lo­vi­sa­hem kan bli Fin­lands vack­ras­te

Frå­gar man Ni­na Wiklund är hen­nes hem Lil­la Lju­va i Lo­vi­sa det vack­ras­te för hen­ne, och nu är hen­nes hem ock­så en av tio fi­na­lis­ter i li­fe­sty­le­pro­gram­met Su­o­men Kau­ne­in Ko­ti.

Östnyland - - Ledare - He­lén Kur­ri

Det är en sprud­lan­de glad och över­väl­di­gad Ni­na Wiklund som sva­rar i te­le­fo­nen da­gen ef­ter att Lil­la Lju­va pre­sen­te­ra­des för TV-publi­ken till­sam­mans med två and­ra hem, och Wiklunds hem tog sig rakt till fi­na­len.

– Det är helt ga­let och fan­tas­tiskt, mas­sor av män­ni­skor, helt främ­man­de, har hört av sig till mig och tac­kat för att jag vi­sa­de mitt hem och för att jag vå­gar va­ra mig själv.

Ju­ryn, in­red­nings­jour­na­list Han­na Su­ma­ri, in­red­nings­ar­ki­tekt Te­ro Pen­na­nen och ar­ki­tekt Si­ni Rai­nio, be­skrev Lil­la Lju­va som ett smyc­ke­skrin där var­je de­talj har en histo­ria.

Ni­na Wiklund är in­te alls en vän av täv­ling­ar, sna­ra­re aning­en al­ler­gisk. Så när MTV:s TV­team kon­tak­ta­de hen­ne var hon först osä­ker på om det var en bra idé att med­ver­ka.

– Men när de sa att det ger or­ter­na bra syn­lig­het så tänk­te jag att gör det för Lo­vi­sas skull. Dess­utom är det ju en kul upp­le­vel­se.

Nu är Ni­na Wiklund glad att hon del­tog, in­te minst för hu­sets skull. Hu­set var ett av de fu­las­te hus hon sett – tomt, en­samt och ky­ligt.

– Ef­ter år av re­no­ve­ring har det bli­vit ett varmt och väl­kom­nan­de hem.

Ni­na Wiklunds Lil­la Lju­va har va­rit öp­pet för publik fle­ra gång­er i eve­ne­mang­et Lo­vi­sa Hi­sto­ris­ka Hus, och kom­mer att va­ra det ock­så i de­cem­ber när jul­hem­men öpp­nar.

Själ­va in­spel­ning­en gjor­des i som­ras, och när tea­met var på plats slog själv­kri­ti­ken till: Ni­na bör­ja­de se ett och an­nat som hon fun­de­ra­de om hon bor­de änd­ra och fixa till.

– Men så tänk­te jag att ”nej, det här är mitt hem och så ska det se ut ock­så”

Kans­ke det var just det som fick ju­ry och TV-tit­tar­na att bli så för­tjus­ta. Vil­ket hem som blir Fin­lands vack­ras­te klar­nar i slu­tet av no­vem­ber ge­nom en publik­om­röst­ning. Det vin­nan­de hem­met får 10 000 eu­ro.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.