Ta­lang­jakt fång­ar upp unga be­gåv­ning­ar

Ta­lang­e­ve­ne­mang­et ta­lent Facto­ry som rik­tar sig till öst­ny­länds­ka ung­do­mar un­der 29 år är till­ba­ka. nu gäl­ler det för re­gi­o­nens be­gåv­ning­ar att an­mä­la sig till ta­lang­jak­ten som av­görs på Kul­tur­hu­set Grand den 8 de­cem­ber.

Östnyland - - Ön - ÖN

Ta­lent Facto­ry ger ung­do­mar en chans att vi­sa upp si­na ta­lang­er in­för publik. Det kan hand­lar om ak­ro­ba­tik, dans, sång, skå­de­spe­le­ri, cir­kus­kons­ter el­ler nå­got helt an­nat som man är sär­skilt bra på.

Ock­så band, dans­grup­per och and­ra grup­per kan del­ta i ta­lang­e­ve­ne­mang­et för öst­ny­länds­ka ung­do­mar men det gäl­ler att va­ra snabb: An­mäl­nings­ti­den till Ta­lent Facto­ry har re­dan bör­jat och på­går till den 1 no­vem­ber.

Det är in­te ra­ka spå­ret till fi­na­len på Grand som gäl­ler, ut­an först ord­nas ut­tag­ning­ar på ung­domslo­ka­len Zent­ra i Borgå. Dit kal­las al­la som an­mält sig till ta­lang­jak­ten och ur start­fäl­tet väljs tio fi­na­lis­ter som täv­lar om ti­teln som Öst­ny­lands sto­ra ta­lang.

Re­geln som gäl­ler är att del­ta­gar­na upp­trä­der med sam­ma fö­re­ställ­ning på ut­tag­ning­en och, om det bär så långt, i fi­na­len. Det är tillå­tet att upp­trä­da en­sam el­ler i grupp och fö­re­ställ­ning­en får va­ra högst tio mi­nu­ter.

Ta­lent Facto­ry-fi­na­len av­görs in­för publik och in­för en pro­fes­sio­nell ju­ry, som ger de unga ta­lang­er­na kon­struk­tiv kri­tik, med­ver­kar. Upp­trä­der på Grand gör ock­så stjär­nar-

tis­ten Le­e­vi Sa­lo­nen som har per­son­lig er­fa­ren­het av ta­lang­jaktskon­cep­tet via te­ve­for­ma­tet Idols.

Det är Borgå stads ung­doms­tjäns­ter som ord­nar Ta­lent Facto­ry i sam­ar­be­te med Borgå ung­doms­full­mäk­ti­ge och Edu­po­li. Me­ra in­for­ma­tion om ta­lang­jak­ten ger ung­doms­ar­be­ta­re Eri­ca Wal­lén, eri­ca.wal­len@ por­voo.fi, tfn 040–191 9545.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.