Ut­ma­na din en­sam­het

Östnyland - - Ön -

Gäs­ter■och■ming­el■från■Vän­skapskafé­et■ i■ Va­sa,■ som■ ar­ran­ge­ras■kväl­len■till■ära.■Kjell We­stö och■Li An­ders­son■be­rät­tar■om■när■de■kän­ner■sig■en­sam­ma.■En­sam­hets­ex­per­ter­na■ Jo­han­na Wahl­gren■och■Ma­de­le­i­ne de Jong ger■verk­tyg■och■ råd■för■hur■man■kan■ta■sig■ur■ sin■en­sam­het.■Det■blir■ock­så■ tips■om■hur■man■kan■få■vän­ner■i■vux­en■ål­der.■Re­dak­tö­rer:■ An­ki Wes­ter­gård■och■Camilla An­de­lin.■yle

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.