Vinn bil­jet­ter till Mark Le­vengoods show

Östnyland - - Tisdag -

Mark Le­vengoods upp­trä­dan­den på Kul­tur­hu­set Grand i no­vem­ber sål­de slut re­kord­snabbt. Nu har du chan­sen att vin­na bil­jet­ter till Le­vengood på Grand ons­da­gen den 14 no­vem­ber kloc­kan 18 och kloc­kan 20. Bil­jet­ter­na lot­tas ut på ÖN:s Fa­ce­book­si­da, och där hit­tar du ock­så in­struk­tio­ner om hur du går till väga.

I in­ter­vjun med Mark Le­vengood i ÖN den 14 sep­tem­ber be­rät­tar han att sho­wen på Grand in­te är en standup, och ing­en show hel­ler, ut­an ett upp­trä­dan­de som är rik­tat spe­ci­fikt till fin­lands­svens­kar. Det är me­ra en form av fö­re­drag med komiska in­slag – be­trak­tel­ser kring li­vet som fin­lands­svensk i Sve­ri­ge.

”Jag ska pra­ta li­te om hur det är att ha ett ben i Fin­land och ett i Sve­ri­ge. Li­te om vad jag tog med mig från Fin­land.” ön

nÄS­TAn HEM­MA. När Le­vengood nu dy­ker upp i Borgå för en fö­re­läs­ning är det näs­tan som att kom­ma hem. Hans sys­ter bor i Borgå, och han be­sö­ker sta­den med jäm­na mel­lan­rum.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.