Pre­miär: Re­vo­lu­tio­när slu­tar da­gar­na i bad­ka­ret

Pe­ter Weiss klas­si­ker Ma­rat/Sa­de blir i Ju­ha Hur­mes re­gi en om­tum­lan­de, färg­stark, ro­lig och egen­ar­tad fö­re­ställ­ning om so­ci­a­la orätt­vi­sor med av­stamp i frans­ka re­vo­lu­tio­nen.

Östnyland - - Tisdag - Egil grEEn kul­tur@ost­ny­land.fi

Ma­rat/Sa­de På Te­a­ter Uni­ver­sum. Sam­ar­be­te mel­lan Si­ri­us Te­a­tern, Klock­ri­ke­te­a­tern och Te­a­ter Me­sto­la. Text: Pe­ter Weiss. Re­gi: Ju­ha Hur­me. Re­gi­as­si­stent: Mei­mi Tai­pa­le. Vi­su­ell pla­ne­ring: Rai­sa Kil­pe­lä­i­nen, Kalle Rop­po­nen. Ljud­pla­ne­ring och mu­si­ker: Mar­tin Åkes­son och Mir­va Tar­ta­nen. Ori­gi­nal­mu­sik: Hans-Mar­tin Ma­jewski. I rol­ler­na: Paul Olin, Wil­helm Gro­ten­felt, Paul Hol­län­der, Fa­bi­an Si­lén, Jon Hen­rik­sen, Dan Hen­riks­son, Carl Alm, Al­ma Pöys­ti, Maar­ti­na Roos. Pre­miär: 20.10.18. Spel­tid: ca 2 t 20 min. in­kl. pa­us. Vi­sas till den 13.12.18.

Att just Ju­ha Hur­me (f. 1959) re­gis­se­rar Ma­rat/Sa­de är in­te di­rekt för­vå­nan­de, han sat­te ock­så upp Jan

ne Ku­bik och På fri­arstråt på sam­ma scen 2008 re­spek­ti­ve 2012.

Ef­ter att ha läst Hur­mes Fin­landi­a­pris­be­lö­na­de ro­man Ni­e­mi från 2017 fick jag upp ögo­nen för det­ta mång­fa­cet­te­ra­de ge­ni in­om de mest vä­sens­skil­da di­sci­pli­ner. Med stu­di­er i bi­o­lo­gi och själv­lärd in­om te­a­ter­kos­ten kom­mer man kans­ke än­nu in­te så långt. Men då Hur­me i lik­het med en Jörn Don­ner läst så gott som allt han kom­mit över än­da från unga år har han hun­nit sam­la på sig en mas­siv all­män­bild­ning som av­speg­lat sig på allt han fö­re­ta­git sig, så ock­så på den fö­re­lig­gan­de pjä­sen.

Den hand­lar om hur en grupp pa­ti­en­ter på det psy­ki­a­tris­ka sjuk­hu­set Cha­ren­ton i Pa­ris i bör­jan av 1800-ta­let sät­ter upp en pjäs, un­der led­ning av Mar­kis de Sa­de (Paul Olin).

Li­vet har åter­gått till det nor­ma­la ef­ter de stor­mi­ga åren un­der den frans­ka re­vo­lu­tio­nen 1789-1799 då det­ta fik­ti­va mö­te mel­lan den re­vo­lu­tio­nä­ra ja­ko­bi­nen Je­an-Paul Ma­rat (Carl Alm) och den frans­ke aris­to­kra­ten mar­kis de Sa­de, om­tvis­tad fi­lo­sof, för­fat­ta­re och namn­gi­va­re till sa­dis­men, äger rum.

På men­tal­sjuk­hu­set Cha­ren­ton iscen­sätts ett i san­ning il­lus­tert skå­de­spel om Ma­rats död i ett bad­kar ge­nom kniv­hugg­ning av Char­lot­te Cor­day (Al­ma Pöys­ti). Det fram­förs in­om ra­men för sjuk­hu­sets re­kre­a­tions­verk­sam­het med in­ter­ner­na, de sin­nes­sju­ka, och sjuk­hus­per­so­na­len, som ak­tö­rer. Tan­ken går osökt till fil­men Gök­bo­et. För att ge skå­de­spe­let vind i seg­len med­ver­kar ce­re­mo­ni­mäs­ta­ren-sjuk­hus­di­rek­tö­ren, aris­to­kra­ten Coul­mi­er (Paul Hol­län­der) och ut­ro­pa­ren Wil­helm Gro­ten­felt.

Me­ta­te­a­ter

Re­pe­ti­tio­ner­na av Ma­rat/Sa­de med ori­gi­nal­ti­tel Je­an-Paul Ma­rat för­följd och mör­dad såsom det fram­ställs av pa­ti­en­ter­na på hos­pi­ta­let Cha­ren­ton

un­der led­ning av herr de Sa­de leds av de Sa­de men ef­tersom pa­ti­en­ter­na dels har svårt att min­nas si­na re­pli­ker, dels in­te säl­lan åter­fal­ler i si­na eg­na psy­ko­ser upp­står ofri­vil­li­ga av­brott med to­tal­ka­os och an­ar­ki som re­sul­tat. Coul­mi­er och över­skö­ters­kan (Dan Hen­riks­son) har med and­ra ord sju stu­gor ful­la.

Ma­rat/Sa­de är me­ta­te­a­ter i högs­ta po­tens med tä­ta vänd­ning­ar till publi­ken. Att lå­ta den av de­mo­kra­tiskt rätt­vi­se­pa­tos styr­da Ma­rat och den på re­vo­lu­tio­när rätt­vi­sa in­te tro­en­de de Sa­de fö­ra in­gå­en­de dis­kus­sio­ner om so­ci­alt brän­nan­de pro­blem på ”ga­len mark” gör att pjä­sens tem­po tris­sas upp ef­tersom det upp­står ett då­rars spel på då­rars vis.

Snab­ba ryck

Sce­ner­na för­änd­ras sam­ti­digt snabbt på grund av in­ter­ner­nas okon­ven­tio­nel­la be­te­en­de. Då de mis­sar si­na re­pli­ker och med den gal­nes fre­ne­si kas­tar sig in de djuplo­dan­de dis­kus­sio­ner, som på­går mel­lan pjä­sen hu­vud­kom­bat­tan­ter om po­li­tisk re­vo­lu­tion och so­ci­al orätt­vi­sa, blir följ­den ohjälp­ligt ko­misk.

Det spa­ras var­ken på ver­ba­la ut­gju­tel­ser el­ler på hugg och slag ex­e­ku­te­ra­de så­väl av de Sa­de, Coul­mi­er som in­ter­ner­na sinse­mel­lan allt me­dan över­skö­ters­kan som en ner­vös höns­mam­ma över­va­kar skå­de­spe­lets gång – med skralt re­sul­tat.

En­sem­ble­spe­let är ut­omor­dent­ligt bra men ock­så de vi­su­el­la kon­stel­la­tio­ner och for­ma­tio­ner som upp­står mel­lan skå­de­spe­lar­na i Hur­mes re­gi till­för fö­re­ställ­ning­en en egen ex­pres­si­vi­tet. För att in­te ta­la om de två fram­stå­en­de mu­si­ker­na som ock­så del­tar i hand­ling­en med eg­na re­pli­ker.

Till skå­de­spe­lets lys­kraf­ti­gas­te hör den i ba­sen mäs­san­de Jon Hen­riks­sen, den krå­ma­de Fa­bi­an Si­lén, den fram­hal­tan­de Wil­helm Gro­ten­felt, de fnitt­rigt van­sin­ni­ga Al­ma Pöys­ti, den hök­ög­da Dan Hen­riks­son samt Paul Olin och Carl Alm.

Ock­så sce­no­gra­fin och den vi­su­el­la pla­ne­ring­en med si­na tän­da tak­kro­nor, fladd­ran­de dra­pe­ri­er, tidsen­li­ga klä­der, med me­ra gör skå­de­spe­let till en min­nesvärd upp­sätt­ning, låt va­ra att la­ger av hi­sto­riskt damm, mång­fal­den av pe­ru­ker och dräk­ter från an­no da­zu­mal kan få vis­sa åskå­da­re att dra öro­nen åt sig.

FO­TO: KAISA RASILA

Dra­ma kring ett baD­kar. Ma­rat/Sa­de på Te­a­ter Uni­ver­sum fram­ställs som en pjäs i pjä­sen på ett men­tal­sjuk­hus ef­ter frans­ka re­vo­lu­tio­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.