Ro­ni Pel­to­nen tar sats från Porlom mot OS i To­kyo

För ett av Fin­lands störs­ta tyngd­lyft­nings­löf­ten byggs vägen mot OS i To­kyo 2020 med öst­ny­länds­ka kraf­ter. Trä­nar­gu­run Mat­ti Vest­mans ad­ept Ro­ni Pel­to­nen sik­tar på att bli det näs­ta sto­ra blå­vi­ta tyngd­lyft­nings­nam­net iklädd Por­lam­min Pa­maus fär­ger.

Östnyland - - Tisdag - Ju­ni­or-EM (20-åring­ar & U23) i tyngd­lyft­ning Po­len den 20-27 ok­to­ber. 029 080 1401 tom­mi.will­berg@ksf­me­dia.fi

Att tyngd­lyf­ta­ren Ro­ni Pel­to­nen över hu­vud ta­get är ett ak­tu­ellt namn vad be­träf­far OS i To­kyo 2020 är nå­got av en slump. Kar­vi­a­so­nens fa­milj, där styr­ke­trä­ning all­tid va­rit po­pu­lärt, val­de för ett par år se­dan att byg­ga hus i nor­ra Helsing­fors och då den yngs­ta so­nen Ro­ni, i dag 20 år ung, be­höv­de ett stäl­le att trä­na på. Pap­pan kon­tak­ta­de Fin­lands tyngd­lyft­nings­för­bund och fick Mat­ti Vest­mans kon­takt­upp­gif­ter.

Vest­man, en ex­pert på bland an­nat styr­ke­trä­ning, fö­re­tags­häl­so­vård och me­ka­nisk skogs­in­du­stri, såg ge­nast en osli­pad di­a­mant i yng­ling­en som han träf­fa­de för förs­ta gång­en för ett och ett halvt år se­dan.

Grund­styr­ka

– Han var hel­ve­tes stark om man mä­ter i marklyft el­ler knä­böj men hans tyngd­lyftse­gen­ska­per, såsom styr­kan i öv­re krop­pen, var sun­ki­ga, sä­ger Vest­man, grun­da­re av för­e­ning­en Por­lam­min Pa­maus.

En bit läng­re bort hål­ler Pel­to­nen på att av­slu­ta sitt trä­nings­pass på Vest­mans gym. Skiv­stång­en höjs en­kelt ovan­för hans hu­vud och för en ama­tör är det svårt att se att det nå­gon gång ha­de va­rit nå­got fel med Pel­to­nens tyngd­lyftse­gen­ska­per.

Pel­to­nen har en bak­grund i styr­kelyft men skill­na­den mel­lan styr­ke- och tyngd­lyft­ning är mar­kant på en tek­nisk ni­vå. Dess­utom led Pel­to­nen av en knä­ska­da då du­on träf­fa­des – en ska­da i en se­na vid knä­skå­len som till slut kom att bli en rädd­ning för Pel­to­nen.

– Vi märk­te att han ena knä var helt tra­sigt. Det blev en 16 vec­kors re­ha­bi­li­te­rings­pe­ri­od, som på ef­ter­hand sett var en bra grej. Vi tog bort 17 ki­lo av hans vikt och gjor­de hans öv­re kropp till en tyngd­lyf­ta­res öv­re kropp. Om knät in­te va­rit sön­der så ha­de vi del­ta­git i täv­ling­ar och in­te lagt grun­den. Nu är han en hund­ra ki­los bjäs­se med ett friskt knä, be­rät­tar Vest­man in­nan han tar ett kort snack med sin ad­ept om ef­ter­mid­dags­pas­set.

Mot nya re­kor­dre­sul­tat

– Vi gjor­de om näs­tan allt i min trä­ning. Det blev fär­re styr­ke­trä­ning med be­nen och vi sat­sa­de myc­ket på tek­ni­ken och ut­hål­lig­he­ten. Tyngd­lyft­ning är mångsidigt och man mås­te va­ra bå­de späns­tig och snabb, sä­ger Pel­to­nen me­dan han läg­ger un­dan trä­nings­ut­rust­ning­en.

Pel­to­nens ta­lang är en bland­ning av na­tur­be­gåv­ning och mil­jö. Han var ba­ra bar­net då han för förs­ta gång­en kän­de den frä­na dof­ten av ett gym då hans äld­re bröder och pap­pan styr­ke­trä­na­de. Som ton­å­ring tyck­te Pel­to­nen att bo­dy­buil­ding var coolt men se­dan hit­ta­de han tyngd­lyft­ning­en. Som 13-åring lyf­te han hund­ra ki­lo i bänk­press och hans förs­ta marklyft var runt två­hund­ra ki­lo.

– Jag har all­tid va­rit rätt stark. Kraf­ten fast­nar lätt, sä­ger Pel­to­nen.

Som 16-åring vann Pel­to­nen EM­guld i styr­kelyft och gjor­de subju­ni­o­rer­nas världs­re­kord i knä­böj. På tyngd­lyfts­si­dan har han re­dan FM-me­dal­jer på se­ni­or­ni­vå, en tolf­te­plats i vå­rens se­ni­or-EM och en fjär­de­plats i 17-åring­ar­nas EM. Hans färs­kas­te bra­va­der kom i nor­dis­ka mäs­ter­ska­pen där det blev bå­de finskt och nor­diskt ju­ni­or­re­kord i 105-ki­los­klas­sen i ryck. Näs­ta sto­ra täv­ling blir ju­ni­or-EM i Po­len den 20–27 ok­to­ber och i fram­tids­pla­ner­na finns ock­så dröm­men: OS.

– I ju­ni­or-EM är må­let me­dalj. Vi har för­be­rett oss or­dent­ligt och jag hop­pas kun­na ryc­ka runt 160 ki­lo och stö­ta om­kring 185-190 ki­lo. Så ett sam­man­lagt re­sul­tat nä­ra 350 ki­lo.

OS 2020 – ”Re­a­lis­tiskt”

Hös­ten 2018 mar­ke­rar en vik­tig tid­punkt i tyngd­lyft­nings­värl­den. Snart bör­jar jak­ten på rank­nings­po­äng i kam­pen om re­pre­sen­ta­tions­rätt i OS i To­kyo 2020 – ock­så för Pel­to­nen. Han väl­jer än­då att stå över VM se­na­re i höst ut­an sat­sar i stäl­let på EM för se­ni­o­rer vå­ren 2019.

– To­kyo blev ak­tu­ellt då jag bör­ja­de trä­na här. Jag tror att jag tar mig dit. Jag är ung och ut­veck­las än­nu myc­ket. Visst, jag är ba­ra 21 år då OS ord­nas, men jag tyc­ker det är ett re­a­lis­tiskt mål, fun­de­rar Pel­to­nen.

OS har svä­vat i Pel­to­nens dröm­mar se­dan han var tolv år gam­mal och hit­ta­de vi­de­o­snut­tar på kul­stö­ta­ren Ar­si Har­jus OS-guld­tri­umf från Syd­ney 2000.

– Då tänk­te jag att det skul­le va­ra kul att få täv­la i OS, sä­ger Pel­to­nen som än­nu då ha­de kul­stöt­ning i sin gren­re­per­to­ar.

2018 har va­rit ett ge­nom­brottsår för fin­ländsk tyngd­lyft­ning. Den ljus­star­kas­te stjär­nan An­ni Vu­o­hijo­ki sat­te stopp på en 17 år lång blå­vit me­daljtor­ka då hon tog EM-brons i Bu­ka­rest för ett halv­år se­dan. I sam­ma täv­ling­ar för­dubb­la­de Vest­mans ad­ept Me­ri Il­ma­ri­nen me­dalj­sal­dot med en till brons­peng.

Pel­to­nen skyn­dar än­då lugnt mot top­pen. Han är ju än­nu ju­ni­or – en fak­tor som Vest­man på­min­ner ho­nom of­ta.

– Min fi­lo­so­fi är att ut­veck­la id­rot­ta­ren mål­med­ve­tet och i lugn takt. Jag bru­kar sä­ga att man ba­ra kan få en mil­li­me­ter kraft i vec­kan och om man har ga­sen i bot­ten he­la ti­den så bru­kar man gö­ra sig il­la, sä­ger Vest­man.

– ”Hör­du poj­ke, du är knappt tju­go än­nu”, bru­kar ”Ma­sa” sä­ga. Ibland glöm­mer man själv ock­så att man än­nu är ju­ni­or, sä­ger Pel­to­nen le­en­de.

Vest­man har byggt ett trä­nings­team, team To­kyo, runt Pel­to­nen och Il­ma­ri­nen som möj­lig­gör att de kan trä­na på hel­tid fram till OS. Vest­man har ord­nat fi­nan­sie­ring som möj­lig­gör att hans ad­ep­ter har till­gång till mas­sör, lä­ka­re och psy­ko­log.

Och om allt går vägen finns Vest­mans kä­ra Por­lam­min Pa­maus fär­ger med i Fin­lands OS-trupp i To­kyo om knap­pa två år.

TOM­Mi Will­beRG

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.