Konst­sko­lan på ex­port till Ja­pan

Den 9 no­vem­ber öpp­nar en del av Metsä vid sjön Miy­a­za­wa i Han­no Ci­ty ut­an­för To­kyo i Ja­pan. Det är den förs­ta Mu­min te­ma­par­ken ut­an­för Fin­land och här ver­kar ock­så en konst­sko­la med Borgå­kon­cept. Oa­na­de möj­lig­he­ter kan öpp­nas för fram­ti­den.

Östnyland - - Tisdag - To­ra MaTT­heiS­zeN 040 5473 517 to­ra.matt­heis­zen@ksf­me­dia.fi

– Visst har vi sam­ar­be­tat med oli­ka län­der ti­di­ga­re, ex­em­pel­vis med Po­len, Tyskland, Est­land och Spa­ni­en och vi får of­ta ut­län­ning­ar på be­sök för att be­kan­ta sig med konst­sko­lans verk­sam­het, sä­ger rek­tor Le­e­na Stolz­mann, som för­kla­rar att Ja­pan­pro­jek­tet än­då är det förs­ta i sitt slag.

– Ti­di­ga­re har vi ex­em­pel­vis be­vil­jats sti­pen­di­um för sam­ar­bets­pro­jekt, nu kan man sä­ga att Borgå konst­sko­la öpp­nar i Ja­pan. Vi har en ex­port­pro­dukt med en prislapp.

Un­der­vi­sar lä­ra­re

Den 2 no­vem­ber åker hon till­sam­mans med lä­rar­na Iri­na Sor­sa och An­ne Niska­la till Han­no Ci­ty där Metsä byggs upp. De ska un­der­vi­sa de ja­pans­ka lä­ra­re som se­dan in­tro­du­ce­rar konst­sko­lans verk­sam­het på plat­sen. I ja­nu­a­ri kom­mer lä­ra­re från Ja­pan till Borgå för att se hur konst­sko­lan ver­kar i var­da­gen hos oss.

Te­ma­par­ken be­står av två zo­ner, Mu­min­zo­nen, det vill sä­ga Moomin­val­ley Park, och det all­män­na om­rå­det. Det all­män­na om­rå­det, Metsä Vil­lage, öpp­nar i no­vem­ber. Den­na zon bju­der på skan­di­na­visk at­mo­sfär och na­tur. Själ­va Mu­min­park­de­len slår upp dör­rar­na näs­ta år och tan­ken är att ska­pa en au­ten­tisk käns­la av Mumin­da­len. Mumin­ka­rak­tä­rer­na finns gi­vet­vis på plats, det gör ock­så bygg­na­der­na.

Stör­re hel­het

Det fin­länds­ka fö­re­ta­get Pu­u­ha är med och byg­ger upp te­ma­par­ken. På om­rå­det finns ock­så ex­em­pel­vis re­stau­rang­er och en bu­tik som säl­jer pro­duk­ter med an­knyt­ning till te­ma­par­ken. I Metsä Vil­lage finns en af­fär som säl­jer färs­ka, eu­ro­pe­is­ka mat­va­ror samt hant­verk och konst.

Till Han­no Ci­ty re­ser man från To­kyo per tåg på en tim­me. Om­rå­det är väl till­ta­get, cir­ka 2 hek­tar. Sko­gen lik­nar den nor­dis­ka och man räk­nar med att par­ken ska ha cir­ka en mil­jon be­sö­ka­re på års­ni­vå.

Bo­la­get Moo­min Mo­no­ga­ta­ri Ja­pan pla­ne­rar par­ken och hu­vud­ä­gar­na är fin­länds­ka Pu­u­ha Group och risk­ka­pi­tal­bo­la­get Fin­tech Glo­bal Inc.

Borgå konst­sko­la har in­tres­se­rat ut­länds­ka ak­tö­rer i många år och bland an­nat ja­pans­ka vo­lon­tä­rer har be­sökt Borgå­sko­lan i fle­ra år. Ny­li­gen kom en in­bju­dan till Frank­ri­ke.

Ny sorts sats­ning

Le­e­na Stolz­mann be­rät­tar att kul­turin­sti­tu­tet i Ja­pan i ett ske­de stod för en re­sa som re­pre­sen­tan­ter för sko­lan gjor­de till barn­hem och dag­hem på tsu­na­mi­om­rå­det. Där ord­na­des konst­kur­ser.

Att för­vand­la konst­skol­kon­cep­tet till en ex­port­pro­dukt är nå­gon man pla­ne­rat länge och all­de­les i da­gar­na har den ak­tu­el­la of­fer­ten skri­vits un­der.

– Vi får vår re­sa be­tald plus 7 600 eu­ro, pri­set om­fat­tar ock­så en ut­ställ­ning och vi ska över­sät­ta en barn­konst­bok. Kon­trak­tet gäl­ler till mars.

Det är möj­ligt att ex­port­pro­duk­ten kom­mer att in­tres­se­ra ock­så and­ra och frå­gan är hur långt konst­sko­lans re­sur­ser räc­ker.

– Vi har in­te re­sur­ser för en om­fat­tan­de in­ter­na­tio­nell verk­sam­het, här job­bar vi ju myc­ket med pas­sion, den för oss vi­da­re, för­kla­rar Stolz­mann.

Men man får se hur all­ting ut­veck­las.

– Vi kom­mer ex­em­pel­vis att få be­sök av Svens­ka kul­tur­fon­den och Stif­tel­sen Bri­ta Ma­ria Renlunds min­ne och det kan hän­da att de vill stö­da ock­så den här verk­sam­he­ten.

Den sist­nämn­da stif­tel­sen har un­der åren sat­sat myc­ket peng­ar på att ex­em­pel­vis ut­veck­la Borgå­går­dens gårds­plan och un­der­stö­da som­mar­verk­sam­he­ten.

Det är ban­bry­tan­de ar­be­te konst­sko­lan nu gör i Ja­pan och Le­e­na Stolz­mann tror att det fin­länds­ka sät­tet att ar­be­ta och age­ra upp­levs som väl­digt bra.

– Vi ska­par ett slags lugn och har tid att stan­na upp och dis­ku­te­ra. Fin­länds­ka och ja­pans­ka barn är ju vis­ser­li­gen gans­ka oli­ka, i Ja­pan är all­ting så styrt och bar­nen age­rar of­ta som små ro­bo­tar. Här i Fin­land till­låts de va­ra in­di­vi­der. Men det finns ock­så lik­he­ter mel­lan ja­pa­ner och fin­län­da­re, vi kom­mer bra över­ens.

Fo­to: KristoF­Fer Åberg

JA­PANSK KONST. Borgå konst­sko­la har re­dan ti­di­ga­re sam­ar­be­tat med ja­pans­ka konst­nä­rer, det syns bland an­nat i form av de här tav­lor­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.