Sym­to­men­kät i Nick­by Hjär­ta gav rätt nor­ma­la re­sul­tat

Ele­ver­na i Kungs­vä­gens sko­la och Si­poon­jo­en kou­lu upp­le­ver li­ka myc­ket sym­tom som ele­ver i and­ra fin­länds­ka hög­sta­di­e­sko­lor och gym­na­si­er. Det vi­sar en in­neluf­ten­kät som gjor­des i mars i år.

Östnyland - - On - To­RA MATT­hEIS­zEn

Un­der­sök­ning­en gjor­des av In­sti­tu­tet för häl­sa och väl­färd (THL) och gick ut på att jäm­fö­ra re­sul­ta­ten från de tes­ta­de sko­lor­na med re­sul­tat som ti­di­ga­re sam­lats in från and­ra sko­lor. Sva­ren tol­kas en­ligt en mo­dell där fö­re­koms­ten av ele­ver­nas sym­tom an­ses va­ra mind­re än nor­mal om den lig­ger i det lägs­ta 25-pro­cents­seg­men­tet av gransk­nings­ma­te­ri­a­let. Lig­ger fö­re­koms­ten i det högs­ta 25-pro­cents­seg- men­tet an­ses den va­ra nå­got hög­re än nor­malt. Om fö­re­koms­ten finns i det högs­ta 10-pro­cents­seg­men­tet an­ser man att den är hög­re än nor­malt.

Li­te me­ra hu­vud­värk

Enkä­tre­sul­ta­ten för ele­ver­na i Kungs­vä­gens sko­la vi­sa­de en nå­got hög­re fö­re­komst av all­män­na sym­tom som hu­vud­värk, trött­het och bris­tan­de kon­cent­ra­tions­för­må­ga. Fö­re­koms­ten av öv­ri­ga sym­tom, som sym­tom i luft­vä­gar­na, ögo­nen och hu­den, var nor­mal. Hos ele­ver­na i Si­poon­jo­en kou­lu var fö­re­koms­ten av samt­li­ga sym­tom som kart­la­des i enkä­ten nor­mal i jäm­fö­rel­se med sko­lor på an­nat håll.

Ele­ver­na fick ock­så be­skri­va hur de själ­va upp­le­ver för­hål­lan­de­na i sko­lans lo­ka­ler. Fak­to­rer som kart­la­des var till ex­em­pel tem­pe­ra­tur, torr luft, ven­ti­la­tion och bul­ler. Ele­ver­na i Kungs­vä­gens sko­la rap­por­te­ra­de nå­got of­ta­re än nor­malt om het­ta, torr luft, un­ken­het el­ler då­lig in­neluft och om otill­räck­lig ven­ti­la­tion. De rap­por­te­ra­de of­ta­re än jäm­fö­rel­se­grup­per­na om att be­lys­ning­en var för stark el­ler för svag.

Ele­ver­na i Si­poon­jo­en kou­lu rap­por­te­ra­de en aning of­ta­re än nor­malt om va­ri­e­ran­de tem­pe­ra­tu­rer och stö­kig­het i klass­rum­met. Fö­re­koms­ten av an­ting­en för stark el­ler för svag be­lys­ning var dä­re­mot hög­re än nor­malt en­ligt en­kätsva­ren.

I öv­rigt rap­por­te­ra­de man om en nor­mal el­ler läg­re än nor­mal mängd bris­ter i sko­lans lo­ka­ler. Fö­re­koms­ten av ex­em­pel­vis otill­räck­lig ven­ti­la­tion var nå­got läg­re än nor­malt.

Ef­ter att enkä­ten gjor­des har re­pa­ra­tio­ner och ju­ste­ring­ar ut­förts i Nick­by Hjär­ta. Bland an­nat ven­ti­la­tions­sy­ste­met har ju­ste­rats och funk­tio­ner­na kon­trol­le­ras re­gel­bun­det. Ock­så and­ra åt­gär­der har vid­ta­gits för att gö­ra in­om­hus­luf­ten bätt­re.

Pro­ver som ta­gits av en plast­mat­ta ty­der på ett ke­miskt sön­der­fall av bå­de golv­lim och yt­ma­te­ri­al och där­för har det ta­gits pro­ver av al­la plast­mat­tor i Nick­by Hjär­ta. Re­sul­ta­ten är än­nu in­te kla­ra.

Foto: KsF-arKiv

InG­ET ALAR­ME­RAn­DE. Rik­tigt bra, nej, men nor­malt i jäm­fö­rel­se med and­ra sko­lor. Ele­ver­na i Nick­by hjär­ta har in­te fler in­neluft­sym­tom än barn i and­ra lan­dets sko­lor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.