Ny krö­ga­re söks till Konst­fa­bri­ken

Por­voo Event Facto­ry vill se ett nytt och mångsidi­ga­re re­stau­rang­kon­cept i fo­a­jén och sä­ger upp av­ta­let med den nu­va­ran­de ak­tö­ren i Konst­fa­bri­ken. På öns­ke­lis­tan finns bland an­nat kvälls­öp­pet.

Östnyland - - On - PeT­ra Lind 020 756 9637 pet­ra.lind@ksf­me­dia.fi

Por­voo Event Facto­ry, som har hand om eve­ne­mangs- och af­färslo­ka­ler­na i Konst­fa­bri­ken, har dra­git upp nya rikt­lin­jer för verk­sam­he­ten och av den or­sa­ken har man sagt upp hy­res­kon­trak­tet med Fa­zer Food Ser­vices som se­dan någ­ra år till­ba­ka dri­vit re­stau­rang Vitri­i­ni Konst­fa­bri­kens fo­a­jé.

– Väst­ra åstran­den väx­er och vi vill för­änd­ras och växa med den. Nu mås­te vi son­de­ra ter­räng­en och ta re­da på vad det kan fin­nas för nya idéer för re­stau­rang­verk­sam­he­ten som lig­ger i väst­ra åstran­dens och Konsta­bri­kens hjär­ta, sä­ger Su­san­ne Dahlqvist, verk­stäl­lan­de di­rek­tör på Por­voo Event Facto­ry.

En­ligt Dahlqvist be­hö­ver man en sam­ar­bets­part­ner sna­ra­re än en hy­res­gäst, och för att kun­na ge­nom­fö­ra stör­re för­änd­ring­ar i kon­cep­tet be­hö­ver man få in en ny ak­tör på re­stau­rangsidan. Må­let är att öka kund­till­ström­ning­en och även få in fler eve­ne­mang i Konst­fa­bri­ken.

Pre­cis som ti­di­ga­re ska re­stau­ran­gid­ka­ren bland an­nat ser­ve­ra lunch, stå till tjänst med ca­te­ring och ord­na med kaf­fe och till­tugg till mö­tes­gäs­ter.

Flex­i­belt sam­ar­be­te

– Allt det här är fort­fa­ran­de vik­tigt men vi hop­pas på ett mångsidi­ga­re sam­ar­be­te, till ex­em­pel öns­kar vi att stör­re grup­per kun­de trak­te­ras och kanske re­stau­rang­en skul­le kun­na ser­ve­ra mat med nå­got visst te­ma, sä­ger Dahlqvist.

En vik­tig förändring som Event Facto­ry vill se hän­för sig till re­stau­rang­ens öp­pet­håll­nings­ti­der.

– För­hopp­ning­en är att re­stau­rang­en kun­de ha läng­re öp­pet­håll­nings­ti­der, från mor­gon till kväll så att folk kan stic­ka in och slå sig ner en stund, sä­ger hon.

En­ligt Dahlqvist är det ock­så önsk­värt att re­stau­rang­en hål­ler öp­pet än­nu läng­re i sam­band med eve­ne­mang.

Stäl­le att tri­vas på

– Fo­a­jén är ett utmärkt stäl­le för folk att slå sig ner en stund fö­re en till­ställ­ning och kanske sit­ta kvar ock­så ef­teråt, sä­ger hon.

Su­san­ne Dahlqvist sä­ger att Event Facto­ry i si­na nya rikt­lin­jer in­te en­bart fo­ku­se­rar på re­stau­rang­de­len, ut­an man ser ock­så till kon­cep­tet som hel­het och fun­de­rar på hur Konst­fa­bri­kens oli­ka lo­ka­ler och ut­rym­men över­lag kun­de an­vän­das på ett me­ra va­ri­e­ran­de sätt.

– Val­ti­mo­hu­set ska bli ho­tell och ho­tell­pro­jek­tet in­till Konst­fa­bri­ken ger oss möj­lig­het att loc­ka kun­der som över­nat­tar och stan­nar läng­re i Borgå. Det för­be­re­der vi oss på.

Tar över i april

Först hand­lar det än­då om re­stau­rang­bi­ten och Event Facto­ry kom­mer att be­gä­ra in of­fer­ter för re­stau­rang­verk­sam­he­ten. Konst­fa­bri­kens re­stau­rang sköt­tes i någ­ra av Vu­o­risto-yh­tiöt och ef­ter det har Fa­zer Food Ser­vices haft hand om verk­sam­he­ten. Av­ta­let med den sist nämnda går ut den sista mars.

Su­san­ne Dahlqvist räk­nar med att av­ta­let med den nya ak­tö­ren kan skri­vas på ef­ter års­skif­tet, och den nya re­stau­ran­gid­ka­ren ska va­ra klar att kö­ra i gång den 1 april 2019.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.