Men­torn är ett boll­plank fö­re­ta­ga­ren kan li­ta på

Snart är de hund­ra, de fö­re­ta­ga­re som un­der årens lopp an­li­tat fö­re­tags­men­to­rer­na i öst­ra Ny­land i ett an­ge­lä­get ären­de.

Östnyland - - On - Maj-Lou­i­Se WiLkMan maj-lou­i­se.wilkman@ksf­me­dia.fi

För en fö­re­ta­ga­re, spe­ci­ellt en egen­fö­re­ta­ga­re som ar­be­tar en­sam, kan det upp­stå si­tu­a­tio­ner då det känns svårt att fat­ta be­slut om fram­ti­den. Då kan en fö­re­tags­men­tor va­ra den rät­ta per­so­nen att vän­da sig till.

– Myc­ket hand­lar om kam­rat­stöd, att lyss­na och samtala, att ge kun­den råd om hur man ska gå vi­da­re. Det hand­lar in­te om att vi tving­ar vår åsikt på nå­gon ut­an att hjäl­pa kun­den att kom­ma till in­sikt om vad som går att ge­nom­fö­ra och vad in­te. Vå­ra sam­tal är kon­fi­den­ti­el­la och vi tar in­te be­ta­lat för vår hjälp, sä­ger Ti­mo Ra­ja­kal­tio, re­gi­onmen­tor i öst­ra Ny­land.

Fö­re­tags­men­to­rer­na är al­la per­so­ner som har ge­di­gen er­fa­ren­het av nä­rings­li­vet, en del av dem har re­dan läm­nat ar­bets­li­vet, and­ra in­te.

– Mitt in­tres­se för nä­rings­li­vet tog in­te slut när jag gick i pen­sion. Tvärtom är det myc­ket till­freds­stäl­lan­de för mig att kun­na de­la med mig av min er­fa­ren­het och ge väg­kost. Sam­ti­digt hål­ler jag mig upp­da­te­rad om nya vin­dar i fö­re­tags­värl­den, sä­ger men­torn Li­i­sa Mu­u­ri­nen.

Gi­van­de

Hon har till ex­em­pel märkt att da­gens unga fö­re­ta­ga­re har helt and­ra vär­de­ring­ar än hen­nes egen fö­re­ta­gar­ge­ne­ra­tion. Nu hand­lar det myc­ket om eko­lo­gi, en vil­ja att hjäl­pa värl­den och att ta an­svar. Hon upp­le­ver det som yt­terst gi­van­de att mö­ta män­ni­skor som tän­ker i nya ba­nor.

Men­torn Hå­kan Malm­lund på­pe­kar att det hand­lar om god väx­el­ver­kan i bå­da rikt­ning­ar­na.

– Man kan kal­la det håll­bar ut­veck­ling.

Ja­ri Hem­mi­lä har ett fö­re­tag in­om me­diebran­schen. Han är 58 år gam­mal och Borgå­bo se­dan ett och ett halvt år. Han tyc­ker att han har fått bätt­re fa­son på sitt fö­re­ta­gan­de i och med att han vän­de sig till fö­re­tags­men­to­rer­na.

– Juk­ka Han­ni är min men­tor och han har fått mig att in­se att jag allt­för myc­ket sat­sat på sälj­ar­be­tet. Jag har ru­sat fram­åt, men tack va­re Juk­ka har jag in­sett att mitt fö­re­ta­gan­de ock­så hand­lar om an­nat som mark­nads­fö­ring och fö­re­läs­ning­ar.

Sam­ar­be­te

Fö­re­tags­men­to­rer­na ver­kar i sam­ar­be­te med ut­veck­ling­bo­la­get Pos­int­ra. Pos­int­ra finns i dag i Nim­bus­hu­set på Lun­da­ga­tan 8.

– Vi ger råd och hjäl­per fö­re­tag att star­ta upp verk­sam­he­ten. Fö­re­tags­men­to­rer­na kom­mer in i ett se­na­re ske­de när fö­re­ta­get ver­kat nå­got år och be­hö­ver hjälp för att lö­sa pro­blem. Men­torn är en män­ni­ska som lyss­nar och hjäl­per fram­åt. Ar­be­tet är myc­ket vär­de­fullt, sä­ger Pe­ter Back­man, ko­or­di­na­tor och ut­veck­lings­chef på Pos­int­ra.

Men­to­rer­na är tack­sam­ma för den hjälp Pos­int­ra ger dem. De får an­vän­da Pos­int­ras lo­ka­ler för att träf­fa kun­der­na och Pos­int­ra del­tar ock­så i kost­na­der­na för att tryc­ka bro­schy­rer.

Ti­mo Ra­ja­kal­tio på­pe­kar att men­to­rer­nas hjälp är vär­de­full på fle­ra sätt.

– Vi job­bar gra­tis, men om vi räk­nar om vårt ar­be­te i kon­sultar­vo­den hand­lar det på na­tio­nell ni­vå om fle­ra hund­ra tu­sen eu­ro.

En fö­re­ta­ga­re som vill kon­tak­ta fö­re­tags­men­to­rer­na kan kon­tak­ta Pos­int­ra el­ler gå in på www.yri­tyskum­mit.fi. Men­torn kan ock­så an­li­tas i frågor som gäl­ler ge­ne­ra­tions­skif­te.

Foto: KristoF­Fer Åberg

GI­VAN­DE. Li­i­sa Mu­u­ri­nen sä­ger att det är upp­fris­kan­de att lä­ra kän­na nya fö­re­ta­ga­re. De öv­ri­ga fr.v. Juk­ka Han­ni, Ja­ri Hem­mi­lä, Ti­mo Ra­ja­kal­tio, Pe­ter Back­man och Hå­kan Malm­lund.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.