Ka­ro­li­i­na Hell­berg fick pris för si­na skick­ligt må­la­de stäm­nings­bil­der

Borgå­bör­di­ga Ka­ro­li­i­na Hell­berg be­lö­na­des i går som årets Pro Ar­te-konst­när. – Det är en fan­tas­tisk grej, sä­ger konst­nä­ren om ut­mär­kel­sen som Didrich­sens konst­mu­se­um nu de­la­de ut för fjär­de gång­en.

Östnyland - - Ledare - PeT­ra Lind 020 756 9637 pet­ra.lind@ksf­me­dia.fi

Bild­konst­nä­ren Ka­ro­li­i­na Hell­bergs (f. 1987 i Borgå) form­kur­va pe­kar spikrakt upp­åt. Se­dan hon blev ma­gis­ter från Konstu­ni­ver­si­te­tets Bild­konsta­ka­de­mi år 2015 har hon må­lat fli­tigt – och ställt ut i tät takt. Hell­bergs mål­ning­ar har vi­sats på so­lout­ställ­ning­ar bland an­nat på Ga­le­rie An­ha­va och Ham-gal­le­ri­et i Helsing­fors och hon har även ställt ut i Borgå, Eke­näs, S:t Pe­ters­burg, Kot­ka, Lon­don, Kö­pen­hamn och Stock­holm.

Hell­bergs konst har väckt upp­skatt­ning i konst­kret­sar­na och sam­la­re har re­dan fått upp ögong­en för tret­tio­å­ring­ens verk. Hen­nes mål­ning­ar finns bland an­nat i stif­tel­sen Paa­vo och Pä­i­vi Lip­po­nens ra­has­tos kol­lek­tion, i Ki­as­mas sam­ling­ar samt i pri­va­ta konst­sam­ling­ar bland an­nat i Fin­land, Sve­ri­ge, Dan­mark, England och Bel­gi­en.

Ka­ro­li­i­na Hell­berg upp­märk­sam­ma­des i går med Didrich­sens konst­mu­seums Pro Ar­te-pris, och tack va­re det kom­mer hen­nes konst med säkerhet att nå en än­nu stör­re publik. Pro Ar­te 2018 in­klu­de­rar ett sti­pen­di­um på 5 000 eu­ro, en ut­ställ­ning med till­hö­ran­de ka­ta­log samt an­skaff­ning av ett konst­verk av konst­nä­ren.

– Det känns otro­ligt fint att få stäl­la ut på Didrich­sens konst­mu­se­um, men ti­den är knapp. Ut­ställ­ning­en öpp­nar i slu­tet av ja­nu­a­ri, sä­ger Hell­berg som nu satt i gång på allvar med att pla­ne­ra ut­ställ­ning­en.

Tids­la­ger

Publi­ken kom­mer att få se en bland­ning av ny­a­re och äld­re verk; mål­ning­ar som till­sam­mans bil­dar en sam­man­häng­an­de hel­het. Ny­må­la­de el­ler in­te, så hand­lar det om verk som in­te ti­di­ga­re har ställts ut i Fin­land och Hell­berg tror att tids­för­skjut­ning­en i mål­ning­ar­na kom­mer att bi­dra till en konst­upp­le­vel­se med många la­ger.

När Ka­ro­li­i­na Hell­berg ställ­de ut på Ham för två år se­dan må­la­de hon väg­gar­na i en rost­röd ny­ans – hon så att sä­ga in­red­de rum­men spe­ci­ellt med tan­ke på si­na verk – och hon le­ker ock­så nu med möj­lig­he­ten att gö­ra någon­ting lik­nan­de på Didrich­sens.

– Det skul­le va­ra in­tres­sant att må­la ett verk som på nå­got sätt kopp­lar till rum­met i sig. Det kun­de till och med hand­la om en vägg­mål­ning, men det här är någon­ting som

PRISBELÖNT. jag ska dis­ku­te­ra med museet näs­ta vec­ka, sä­ger Hell­berg.

– Att stäl­la ut på Didrich­sens ger mig en chans att för­änd­ra och för­nya mig ... det lå­ter kanske li­te pom­pöst, men jag tes­tar gär­na li­te nya sa­ker som kun­de pas­sa i mu­se­ets fan­tas­tis­ka och in­spi­re­ran­de mil­jö.

Stäm­nings­full

Ka­ro­li­i­na Hell­berg gjor­de in­tryck på Pro Ar­te-prisju­ryn med si­na stäm­nings­fyll­da mål­ning­ar som flö­dar av färger och de­tal­jer. I pris­mo­ti­ve­ring­en kon­sta­te­ras att hen­nes ”skick­ligt ut­för­da färg- och lys­kraf­ti­ga verk in­ne­hål­ler in­slag av konst­hi­sto­riskt be­kan­ta drag och sam­ti­digt nå­got per­son­ligt och känn­spakt”.

Ju­ryn be­skri­ver även hen­nes verk som för­trol­lan­de och in­bju­dan­de; be­trak­ta­ren loc­kas att stu­de­ra var­je pen­sel­drag när­ma­re.

Öst­ny­land träf­fa­de Ka­ro­li­i­na Hell­berg se­nast för två år se­dan, och re­dan då ha­de hon ut­veck­lat ett må­le­ri typiskt som är för hen­ne. Hon spa­rar in­te på fär­ger­na – hon job­bar för­doms­fritt i ol­ja, i akryl, i ak­va­rell och ibland ock­så med tusch – och hit­tar of­ta in­spi­ra­tio­nen till mo­ti­ven i bil­der och fö­re­mål. Då be­rät­ta­de Hell­berg att hon he­lat ti­den sam­lar på bil­der och fo­to­gra­fe­rar in­tres­san­ta sa­ker som ham­nar i hen­nes väx­an­de bild­sam­ling. An­vän­der du fort­fa­ran­de din bild­bank som in­spi­ra­tions­käl­la? – Ab­so­lut, sam­ling­en har ba­ra vux­it! Jag job­bar fort­fa­ran­de på sam­ma sätt och har fle­ra lå­dor med bil­der som jag in­te kan slänga bort. Man vet ju ald­rig vil­ken bild som kan ge gnis­tan till en ny mål­ning.

Pre­cis som ti­di­ga­re ”in­re­der” Ka­ro­li­i­na Hell­berg si­na tav­lor, och må­lar in en de­talj­rik sym­bol­värld i som rör sig på oli­ka tids­ni­vå­er. Det nya är att hen­nes ti­di­ga­re rätt rums­li­ga mål­ning­ar nu be­fol­kats med per­so­ner.

– Jag må­lar fort­fa­ran­de myc­ket ■■Pro ar­te-ut­mär­kel­sen om­fat­tar ett sti­pen­di­um på 5000 eu­ro samt en se­pa­ra­tut­ställ­ning på Didrich­sens konst­mu­se­um vå­ren 2019. Där­till pro­du­ce­rar museet en ut­ställ­nings­ka­ta­log och in­för­skaf­far ett av konst­nä­rens verk till si­na sam­ling­ar.

■■Pro ar­te-pri­set 2018 över­räck­tes till Ka­ro­li­i­na Hell­berg i sam­band med in­ten­dent Ma­ria Didrich­sens 60-års­dag i går den 25.10.

■■i ju­ryn satt FD an­na-Ma­ria Wil­ja­nen, in­ten­dent Ma­ria Didrich­sen, ama­nu­ens Susanna Leh­ti­nen samt av ut­om­stå­en­de ex­per­ter, för­änd­rings­di­rek­tör FM Ka­ti Hu­o­vin­maa och bild­konst­när ta­ma­ra Pi­i­lo­la, som er­höll Pro ar­te-ut­mär­kel­sen år 2016.

■■Pro ar­te är en fort­sätt­ning på den tra­di­tion mu­se­ets grun­da­re Ma­rie-Lou­i­se och gun­nar Didrich­sen star­ta­de på 1960-ta­let då de stöd­de unga konst­nä­rer ge­nom sin me­ce­nat­verk­sam­het.

in­te­ri­ö­rer och col­la­geak­ti­ga hel­he­ter, men det har ock­så bli­vit fle­ra per­son­por­trätt och även fle­ra själv­bi­o­gra­fis­ka ele­ment. Jag har ock­så må­lat be­kan­ta plat­ser, sä­ger hon.

Hell­berg har pre­cis flyt­tat sitt ar­bets­rum till Sve­a­borg – hon har fått en ettå­rig re­si­dens­plats via Helsin­ki in­ter­na­tio­nal ar­tist pro­gram­me (HIAP) – och ser med spän­ning fram emot hur den uni­ka omgivningen på­ver­kar hen­nes må­le­ri.

– Jag bor på fast­lan­det och att ta fär­jan ut till ateljén är som att ta ett men­talt språng. Jag är rätt sä­ker på att när­he­ten till ha­vet kom­mer att sy­nas i mi­na tav­lor.

Utö­ver Didrich­sen-ut­ställ­ning­en i bör­jan av året för­be­re­der Ka­ro­li­i­na Hell­berg en se­pa­ra­tut­ställ­ning som öpp­nar i slu­tet av maj på Gal­le­ri An­ha­va i Helsing­fors.

Ka­ro­li­i­na Hell­bergs ut­ställ­ning vi­sas på Didrich­sens konst­mu­se­um den 25 ja­nu­a­ri till den 5 maj 2019.

Foto: KSF-arKiv/KriStoF­Fer Åberg

Bild­konst­nä­ren Ka­ro­li­i­na Hell­berg är årets Pro Ar­te-konst­när och får bland an­nat en ut­ställ­ning på Didrich­sens konst­mu­se­um som pris.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.