Bo läg­ger bo i Borgå

All­ting bör­ja­de 2015 med två fö­re­ta­gar­par, en dröm och tio mäk­la­re i Åbo. Se­dan dess har Bo vux­it ex­plo­sions­ar­tat och i dag öpp­nas ett kon­tor i Borgå. Bos mäk­lar­kon­cept är helt nytt, var­je säl­j­ob­jekt ex­em­pel­vis sty­las.

Östnyland - - News - To­ra Matt­heis­zen 040 5473 517 to­ra.matt­heis­zen@ksf­me­dia.fi

Bo är nam­net på en li­te an­norlun­da för­med­lings­fir­ma som in­om någ­ra år ta­git åt sig en re­jäl bit av bo­stads­mark­na­den. I dag är det öpp­ning i Borgå.

Bos histo­ria hand­lar om pa­ren Si­re­na och Ant­ti Ki­vi­ran­ta samt An­na Ri­ta­kal­lio-Mä­ke­lä och Tu­o­mas Mä­ke­lä, fy­ra go­da vän­ner som in­te ha­de spe­ci­ellt go­da er­fa­ren­he­ter av bo­stads­för­med­ling. De vil­le er­bju­da bå­de kö­pa­re och säl­ja­re modern, fräsch, vi­su­ell, per­son­lig och hel­täc­kan­de mäk­lar­ser­vice och be­slu­ta­de sig för att ska­pa en ny verk­sam­hets­mo­dell.

Bo be­ty­der ju att bo, men ock­så ett bo, en plats som är ens egen. Ordet är kort, varmt och in­bju­dan­de.

– Där­för nam­net, för­kla­rar re­gi­on­di­rek­tör Saara Mur­to­vaa­ra och tilläg­ger att al­la fy­ra grun­da­re nog har fins­ka som mo­ders­mål.

Att Bo öpp­nar i Borgå har att gö­ra med att sta­den upp­levs som dy­na­misk och loc­kan­de.

– Borgå pas­sar vårt kon­cept utmärkt.

In­le­der med två mäk­la­re

Kon­to­ret star­tar med två för or­ten be­kan­ta mäk­la­re, Jat­ta To­i­vo­la och Kristi­an Lindfors. Det finns i ett idyl­liskt, li­tet trä­hus in­till kaf­fe­ros­te­ri­et vid Man­ner­heim­ga­tans bro.

– Vi kom­mer nog att ut­ö­ka per­so­na­len till fem, sex per­so­ner.

Bo har allt­så på någ­ra år ex­pan­de­rat vilt.

– In­om Åbo­kon­cer­nen job­bar nu 140 per­so­ner och för­u­tom där finns vi ock­så i Tam­mer­fors, Lah­tis, Uleå­borg, Helsing­fors och Es­bo och kom­mer att eta­ble­ra oss i Van­da och Jy­vä­skylä, samt nu i Borgå, sä­ger Mur­to­vaa­ra och tilläg­ger att det in­te är en­bart mäk­la­re som job­bar in­om bo­la­get.

Det sys­sel­sät­ter ock­så ex­em­pel­vis de­sig­ner och fo­to­gra­fer och ut­ger pub­li­ka­tio­nen Bo Living.

Sty­lar bo­stä­der­na

– Vi syns starkt i so­ci­a­la me­di­er och är den mest om­tyck­ta för­med­lings­fir­man i Fa­ce­book och Instagram. Många kän­da blog­ga­re och trend­sät­ta­re föl­jer Bo, som upp­levs som ett livsstils­bo­lag.

Hon fram­hål­ler att Bo sat­sar på yr­kes­kun­nig per­so­nal och på att gö­ra sa­ker li­te an­norlun­da.

– Var­je bo­stad sty­las men det är in­te för att göm­ma un­dan fel och bris­ter el­ler lyf­ta fram ovä­sent­lig­he­ter. Vi ne­ut­ra­li­se­rar bo­sta­den så att po­ten­ti­el­la kö­pa­re ska ha lät­ta­re att fö­re­stäl­la sig hur den kan se ut om just de flyt­tar in, sä­ger Saara Mur­to­vaa­ra.

Vid be­hov mö­ble­ras hem­men på nytt.

Väc­ker in­tres­se

Bo väc­ker stort in­tres­se över­allt där man eta­ble­rar sig. Så även i Borgå.

– Vi fick ob­jekt till för­sälj­ning re­dan in­nan vi öpp­nat.

Re­gi­on­di­rek­tö­ren på­pe­kar att det all­tid gäl­ler att va­ra är­lig mot kun­den och läg­ga pri­set rätt.

– Var­je säl­ja­re vill naturligtvis få ett så högt pris som möj­ligt för sitt ob­jekt.

På frå­gan om vis­sa bo­stä­der el­ler hus är omöj­li­ga att säl­ja sva­rar hon att allt i prin­cip går att säl­ja till rätt pris.

I Borgå är lä­gen­he­ter­na i cent­rum och Gam­la stan spe­ci­ellt at­trak­ti­va för kö­pa­re och ny­pro­duk­tion in­tres­se­rar all­tid.

– Sälj­ti­den över­lag är nor­malt allt mel­lan en må­nad och fy­ra må­na­der. Nog finns det kö­pa­re ock­så för bo­stä­der på lands­byg­den.

En­ligt Mur­to­vaa­ra har det un­der den se­nas­te ti­den ta­lats om att det är gans­ka lugnt på bo­stads­mark­na­den men det har man in­te no­te­rat hos Bo.

– Vi säl­jer bra. Vad pris­ni­vån be­träf­far ser vi in­te hel­ler sto­ra kast.

Kon­kur­ren­sen in­om bran­schen är hård och ock­så i Borgå är det många som vill de­la på ka­kan.

– Det är ba­ra bra med kon­kur­rens. Rum finns för oss al­la.

Foto: KristoF­Fer Åberg

YPPERLIG PLATS. Saara Mur­to­vaa­ra sä­ger att det lil­la, rö­da trä­hu­set i Gam­la stan är ett utmärkt verk­sam­hets­stäl­le för Bo.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.