Tjuv­li­ga län­sar små­hus i Öst­ny­land

Polisen i öst­ra Ny­land har i ok­to­ber fått in när­ma­re fem­tio an­mäl­ning­ar om in­brott i små­hus. Mot­sva­ran­de in­brottsvåg sågs i fjol hös­tas, då fle­ra tjuv­ligor ope­re­ra­de i skydd av mörk­ret.

Östnyland - - News - ÖN

Öst­ra Ny­lands po­lis­in­rätt­ning upp­ger att drab­ba­de små­husä­ga­re finns i näs­tan al­la de öst­ny­länds­ka kom­mu­ner­na och stä­der­na, och ock­så i hu­vud­stads­re­gi­o­nen. I ok­to­ber har cir­ka fem­tio öst­nylän­ning­ar po­li­san­mält in­brott i si­na hem, och polisen ut­re­der fal­len som grov stöld el­ler för­sök till grov stöld.

En­ligt polisen har till­vä­ga­gångs­sät­tet vid al­la in­brot­ten va­rit un­ge­fär det­sam­ma, det vill sä­ga tju­var­na har ta­git sig in i hu­sen ge­nom att slå sön­der ett fönster el­ler ge­nom att lyf­ta ut fönst­ret i sin hel­het. Bland an­nat vär­de­fö­re­mål, smyc­ken och peng­ar har bli­vit tjuv­byte.

För­ra hel­gen rap­por­te­ra­des ett in­brott till ex­em­pel från Jackar­by­vä­gen i Borgå där nå­gon bru­tit sön­der lå­set till ett en­fa­miljs­hus. In­ne i hu­set ha­de tju­var­na bru­tit upp fle­ra and­ra dör­rar men stöld­god­set den här gång­en blev ba­ra en glas­vas.

Någ­ra häk­ta­de

– Vi har re­dan häk­tat fle­ra ut­länds­ka med­bor­ga­re med an­led­ning av in­brot­ten. De har kom­mit till Fin­land för att be­gå brott och har en brotts­hi­sto­ria i and­ra eu­ro­pe­is­ka län­der, sä­ger kri­mi­nal­kom­miss­ta­rie Mikko Mink­ki­nen på Öst­ra Ny­lands po­lis­in­rätt­ning i ett press­med­de­lan­de.

Tjuv­ligor­na an­vän­der sig av en rad oli­ka knep för att väl­ja ut lät­ta in­brotts­ob­jekt, och Mink­ki­nen vill där­för på­min­na om att det är vik­tigt att skyd­da sitt hem.

– Se till att du har bra lås, och som tilläggs­skydd kan man över­vä­ga lar­man­ord­ning­ar som bli­vit allt van­li­ga­re i många små­hus, sä­ger han.

Är man bor­ta hem­i­från en kväll el­ler re­ser bort så lö­nar det sig att läm­na hem­met så att det ser be­bott ut. Det lö­nar sig in­te hel­ler ba­su­ne­ra ut si­na se­mester­pla­ner i so­ci­a­la me­di­er.

Öst­ra Ny­lands po­lis­in­rätt­ning tar emot tips från all­män­he­ten an­gå­en­de in­brottsvå­gen. Tips kan skic­kas per e-post till vi­h­je­et.ita-uu­si­maa@ po­li­i­si.fi.

Foto: Lot­ta Åberg

IN­BROTT. En in­brottsvåg har drab­bat när­ma­re fem­tio små­husä­ga­re i Öst­ny­land. Nu vill polisen ha tips om för­ö­var­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.