Hem och Sko­la

Östnyland - - Ledare -

■Är ett fo­rum för sam­ar­be­te mel­lan för­äld­rar­na och da­gi­set el­ler sko­lan.

■i en för­äld­ra­för­e­ning el­ler en Hem och sko­la-för­e­ning ar­be­tar man till­sam­mans för bar­nen på lo­kal­ni­vå.

■För­bun­det Hem och sko­la är en cen­tral­or­ga­ni­sa­tion för för­e­ning­ar för för­äld­ra­sam­ver­kan i svensk­fin­land, med över 270 med­lems­för­e­ning­ar som ver­kar

bå­de på da­gis och i sko­lor.

■Må­let är sko­lor och dag­hem som är öpp­na mot sam­häl­let och där för­äld­rar­nas röst hörs.

■Vill stär­ka en po­si­tiv di­a­log mel­lan hem­met och sko­lan/dag­hem­met, kon­tak­ten mel­lan för­äld­rar och ett

■po­si­tivt för­håll­nings­sätt till sko­lan/dag­hem­met.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.