Pen­sio­nä­rer åt ge­men­sam mål­tid un­der triv­sam­ma for­mer

Östnyland - - News - ön

Två­hund­ra per­so­ner träf­fa­des i fre­dags för en ge­men­sam mål­tid på Re­stau­rang Iris i Borgå. För ar­range­mang­en stod ett par av or­tens finsk­språ­ki­ga pen­sio­närs­för­e­ning­ar. Mål­ti­den ac­kom­pan­je­ra­des av sång som kö­ren Nice Vo­i­ces stod för, och dess­utom or­dan­des ett lot­te­ri.

Mål­ti­den var en upp­följ­ning på Fin­lands 100-års­ju­bi­le­ums te­ma Vi äter till­sam­mans, och sam­ti­digt ett ex­em­pel på gott sam­ar­be­te mel­lan för­e­ning­ar. För­ra året ar­ran­ge­ra­des mål­ti­den i sam­band med äldre­vec­kan. I år be­slu­ta­de man sig för en an­nan tid­punkt, för att pro­gram för pen­sio­nä­rer ar­ran­ge­ras jäm­na­re un­der he­la året.

På bil­den de ak­ti­va da­mer som ar­ran­ge­ra­de fre­da­gens mål­tid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.