Ef­tis­barn hem­lö­sa i må­na­der

Barn och vux­na und­rar vad som ska hän­da med Kva­ba ef­tis, som in­te kun­nat an­vän­da si­na lo­ka­ler på he­la hös­ten.

Östnyland - - News - To­ra MaTT­heis­zen 040 5473 517 to­ra.matt­heis­zen@ksf­me­dia.fi

Klub­ben tving­a­des fly Kvarn­bac­kens sko­la på grund av luft­pro­blem och fick er­sät­tan­de lo­ka­ler i Borgå­går­den. Ock­så de har va­rit odug­li­ga se­dan som­ma­ren och bar­nen har di­ri­ge­rats ut­om­hus.

Nu är det så kallt att en ba­rack tas till hjälp. En­ligt da­gens upp­gif­ter är pro­ble­men i Borgå­går­den snart åt­gär­da­de. De har or­sa­kats av en gam­mal ven­ti­la­tions­ap­pa­rat.

– Bå­de jag och min kol­le­ga blev jät­te­sju­ka då ef­ter­mid­dags­klub­ben ver­ka­de i sam­band med sko­lan och nu upp­re­pas sam­ma sak, suc­kar an­sva­ri­ga le­da­ren Åsa Kunt­si.

Pro­ble­men i Borgå­går­den no­te­ra­des i hös­tas.

– Vi le­da­re fick ut­slag i an­sik­tet och and­nings­svå­rig­he­ter, det var omöj­ligt att vis­tas i klub­bens lo­ka­ler. Så vi har haft ak­ti­vi­te­ter ute på går­den he­la hös­ten och gått in i hu­set en­dast för att äta mel­lan­mål.

Hon sä­ger att lo­ka­li­tets­led­ning­en gång på gång sagt att sa­ken fix­as, se­nast lo­va­des det att re­pa­ra­tio­ner­na görs un­der höst­lo­vet. Men än­nu är allt som för­ut och nu upp­stod dess­utom ett vat­tenläc­kage som yt­ter­li­ga­re för­svå­rar lä­get.

Ba­rack tas till hjälp

Åsa Kunt­si suc­kar att då väd­ret var varmt kun­de man bra vis­tas ut­om­hus, men när det reg­nar och är kallt mås­te klub­ben kun­na va­ra in­ne.

– Vår verk­sam­het li­der stort av den rå­dan­de si­tu­a­tio­nen, det här känns in­te alls bra.

Det är hem- och skola­för­e­ning­en i Kvarn­bac­kens sko­la som dri­ver ef­ti­set. Lo­ka­ler­na i Borgå­går­den hyrs av Borgå konst­sko­la, som i sin tur hyr Borgå­går­den av sta­den, som äger fas­tig­he­ten.

Ef­ti­set har 38 barn, bå­de et­tor och två­or och många för­äld­rar oro­ar sig för det rå­dan­de lä­get och und­rar var bar­nen egent­li­gen ska hål­la till.

Nu har en till­fäl­lig lös­ning hit­tats och klub­ben får va­ra in­ne i en ba­rack på skol­går­den al­la and­ra da­gar ut­om på ons­da­gar. För­äld­rar­na in­for­me­ra­des om sa­ken i går, mån­dag.

En­ligt ut­skic­ket fort­sät­ter re­pa­ra­tio­nen av lo­ka­len i konst­sko­lan än­nu vec­kor­na 44-45.

Till­fäl­li­ga ut­rym­men an­vi­sas i en ba­rack vid sko­lans mat­sal.

Ele­ver­na pro­me­ne­rar som van­ligt till konst­sko­lan för att äta mel­lan­mål, för­u­tom på tors­dag den­na vec­ka då de äter i ba­rac­ken.

Från och med vec­ka 46 kan ef­ter­mid­dags­klub­ben för­hopp­nings­vis igen tryggt vis­tas i Borgå­går­dens lo­ka­ler.

Gam­mal ma­skin or­sa­ken

Att Kva­ba ef­tis igen ut­satts för pro­blem med in­om­hus­luf­ten har en­ligt lo­ka­li­tets­led­ning­ens pro­jekt­chef Pek­ka Koski­mi­es att gö­ra med en gam­mal ven­ti­la­tions­ma­skin som in­stal­le­rats på Borgå­går­dens vind i slu­tet av 1980-ta­let.

– Då vi ef­ter som­ma­ren fick hö­ra om att luft­kva­li­te­ten i de ak­tu­el­la lo­ka­ler­na för­säm­rats bör­ja­de vi ut­re­da sa­ken men hit­ta­de först ing­en för­kla­ring.

Han sä­ger att det var ett lyck­ligt sam­man­träf­fan­de att man just nu ut­för en kon­di­tions­gransk­ning i he­la bygg­na­den ef­tersom hu­set ska to­tal­sa­ne­ras och det först gäl­ler att kol­la nu­va­ran­de skick.

– Den ex­pert som grans­kar hu­set tog kon­takt och be­rät­ta­de att den gam­la luft­kon­di­tio­ne­rings­ma­skin som byggts in i en kom­pakt lå­da mås­te ri­vas i bi­tar ef­tersom den ald­rig put­sats or­dent­ligt. Ren­gö­rings­luc­kor sak­nas helt. Det ha­de upp­stått un­der­tryck i lo­ka­ler­na för att ing­en frisk luft kun­nat ström­ma in ge­nom smut­sen.

Till en bör­jan kun­de man öpp­na föns­ter och få in frisk luft, men när det blev kal­la­re blev det kne­pigt.

En­t­re­pre­nö­ren har haft pro­blem med att hit­ta re­serv­de­lar och få ma­ski­nen att fun­ge­ra på nytt och de tid­ta­bel­ler som ut­lo­vats har in­te hål­lit. Se­nast upp­stod allt­så ett vat­tenläc­kage i sam­band med att kon­struk­tio­nen togs i de­lar och en vat­ten­led­ning ska­da­des.

– Det bor­de ju in­te ha hänt, men det är som det är, suc­kar Pek­ka Koski­mi­es.

Vat­ten ge­nom ta­ket

Vat­ten rann ned ge­nom ta­ket ut i trapp­upp­gång­en. Ex­akt hur sto­ra mäng­der det var frå­ga om kan han in­te sä­ga.

– Hu­set ska sa­ne­ras och där­för tar vi till till­fäl­li­ga lös­ning­ar. Fuk­ti­ga stäl­len tor­kas och ven­ti­la­tions­ma­ski­nen re­pa­re­ras till­fäl­ligt så att den fun­ge­rar ett tag till. Se­dan ska all­ting för­ny­as.

En­ligt pla­ner­na sa­ne­ras hu­set om ett par, tre år.

Pek­ka Koski­mi­es hop­pas att gi­ven tid­ta­bell nu ska hål­la.

– Jag kan än­då ingen­ting lo­va, sä­ger han.

Ef­ter att Kvarn­bac­kens sko­las sa­ne­ring är klar är det me­ning­en att klub­ben ska flyt­ta till­ba­ka till skol­hu­set.

Vi le­da­re fick ut­slag i an­sik­tet och and­nings­svå­rig­he­ter, det var omöj­ligt att vis­tas i klub­bens lo­ka­ler.

Åsa Kunt­si, an­sva­rig le­da­re

Foto: kristof­fer åberg

ex­tra pro­gram. På mån­dags­ef­ter­mid­da­gen pro­me­ne­ra­de ef­tis­barn och le­da­re till mo­tions­cent­ret Kraft­verk.

Foto: kristof­fer åberg

Bo­VeN I Dra­mat. Pek­ka Koski­mi­es fö­re­vi­sar den gam­la ven­ti­la­tions­ap­pa­rat som or­sa­kat da­gens pro­blem med in­om­hus­luf­ten i Borgå­går­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.