Hos fa­mil­jen Forsman i Borgå le­ver man ex­tra kli­mats­mart i höst. Hö­nan Do­ra le­ve­re­rar färs­ka ägg till fru­kosten.

Östnyland - - News - www.bor­ga.fi/hall­bar-var­dag.

Sänk vär­men in­om­hus någ­ra gra­der, välj när­pro­du­ce­rad mat och läm­na bi­len hem­ma om du in­te ab­so­lut be­hö­ver den. Bland an­nat så kan man mins­ka sitt kol­di­ox­i­dav­tryck. Pro­jek­tet för en håll­bar livs­stil har kom­mit till prov­pe­ri­o­den då del­ta­gar­na tes­tar oli­ka sätt att gö­ra var­da­gen me­ra mil­jö­vän­lig.

Det ski­ner i knu­tar­na i en­fa­miljs­hu­set på Präst­gårds­bac­ken. Fa­mil­jen Forsman, som är en av åt­ta fa­mil­jer som del­tar i kli­mat­pro­jek­tet för en håll­bar var­dag, har just gått ige­nom si­na pry­lar och gall­rat bort onö­digt. De över­bliv­na sa­ker­na har de sålt på lopp­mark­nad.

– Vi är inga sam­la­re, men skul­le lätt kun­na fyl­la en till fa­miljs be­hov med al­la gre­jer som sam­lats i al­la fall, kon­sta­te­rar Mer­ja Forsman.

– Fast det var in­tres­sant att mär­ka hur lätt det var att gall­ra bort sa­ker, sä­ger Jan-Christi­an Forsman.

Hem­ma hos fa­mil­jen Forsman har man all­tid för­sökt le­va så mil­jö­vän­ligt som möj­ligt. På går­den bakom en­plans­hu­set pic­kar någ­ra höns i sig frön i en in­häg­nad. De för­ser fa­mil­jen med verk­li­gen när­pro­du­ce­ra­de ägg. Hön­sen skaf­fa­de den mil­jö­med­vet­na fa­mil­jen re­dan in­nan pro­jek­tet in­led­des, och nu tes­tar fa­mil­jen fun­ge­ran­de sätt att gö­ra sin var­dag än­nu me­ra kli­mats­mart.

– Vi är en­tu­si­as­tis­ka över att va­ra med i pro­jek­tet. Det känns bra att kun­na gö­ra nå­got för mil­jön, och att al­la som är med har som mål att ska­pa nå­got nytt, sä­ger Mer­ja.

– Det är bra med li­te ång­est över kli­ma­tet, men man får in­te bli för­la­mad ut­an mås­te gö­ra nå­got åt sa­ken, fort­sät­ter hon.

När chan­sen att va­ra med i pro­jek­tet kom grep fa­mil­jen den ge­nast. Un­der hös­ten ska de del­ak­ti­ga fa­mil­jer­na för­sö­ka mins­ka sitt kol­di­ox­i­dav­tryck ge­nom att änd­ra sin var­dag så den blir me­ra kli­mats­mart.

En må­nad ut­an bil

När pro­jek­tet bör­ja­de i sep­tem­ber fick fa­mil­jer­na be­sva­ra en om­fat­tan­de en­kät om sitt liv och si­na val. Ut­i­från sva­ren räk­na­des var­je fa­miljs kol­di­ox­i­dav­tryck ut, och un­der hös­ten strä­var man ef­ter att hit­ta verk­tyg för att mins­ka av­tryc­ket.

– Pro­jek­tets idé är in­te att gö­ra li­vet svå­ra­re och dy­ra­re ut­an att hit­ta verk­tyg för en me­ra kli­mats­mart fun­ge­ran­de var­dag, sä­ger Jan-Christi­an.

På al­ta­nen ut­an­för hu­set står en ny­le­ve­re­rad el­cy­kel som står till fa­mil­jens för­fo­gan­de un­der hös­ten. De kom­mer ock­så att läg­ga ut sin bil på Blox­car, en tjänst där man kan hy­ra nå­gon an­nans bil då man be­hö­ver den och på så sätt in­te va­ra tvung­en att skaf­fa en egen. El­ler – som i Fors­mans fall – öka nytt­jan­de­gra­den för en bil man re­dan har.

– Vi har satt som eget mål att kla­ra oss helt ut­an bil en må­nad. Vi job-

bar bå­da i Borgå och be­hö­ver in­te bi­len för ar­bets­re­sor. Om det ba­ra var möj­ligt skul­le jag gär­na av­stå från bi­len helt, sä­ger Jan-Christi­an.

För många fa­mil­jer är bi­len ett mås­te för att man ska kun­na hand­la mat och skö­ta fa­mil­jens an­ge­lä­gen­he­ter. En av sam­ar­bets­part­ner­na i kli­mat­pro­jek­tet är Kaup­pa­hal­li24, en mat­af­fär på nä­tet som le­ve­re­rar va­ror­na hem till den eg­na dör­ren.

– Tjäns­ten fun­ge­rar jät­te­bra. För en vec­ka se­dan fick vi vår förs­ta mat­le­ve­rans, och när le­ve­ran­sen kom stod vi he­la fa­mil­jen på går­den och för­und­ra­de oss, be­rät­tar Mer­ja.

Att få ma­ten le­ve­re­rad hem un­der­lät­tar var­da­gen i en barn­fa­milj.

– Att hand­la med bar­nen, som är fy­ra och sex år gam­la, är krä­van­de – och ut­mat­tan­de. Det är en lång och job­big pro­cess att få in bar­nen i bi­len, in i af­fä­ren och ut igen tryggt, och dess­utom lyc­kas hand­la det man be­hö­ver. Det här är un­der­bart, sä­ger hon.

Hon upp­skat­tar möj­lig­he­ten att kun­na pla­ne­ra mat­lis­tan i lugn och ro hem­ma. Dess­utom fal­ler im­pulskö­pen bort lik­som onö­di­ga in­köp som go­dis och snacks.

Kol­di­ox­i­dav­tryc­ket mins­kar

Un­der hös­tens lopp har kol­di­ox­i­doch ma­te­ri­alav­tryck räknats ut för var­je fa­milj som del­tar i pro­jek­tet. Pi­lot­fa­mil­jer­nas ge­nom­snitt­li­ga kol­di­ox­i­dav­tryck var 6 500 kg per per­son och år. Fa­mil­jen Fors­mans kol­di­ox­i­dav­tryck är 3 800 kg per per­son och år.

– Om man ha­de mätt vårt kol­di­ox­i­dav­tryck för ett år se­dan ha­de det va­rit myc­ket hög­re. Då res­te vi of­ta och an­vän­de mjölk­pro­duk­ter och åt me­ra kött, kon­sta­te­rar Mer­ja.

Om­kring 40 pro­cent av kol­di­ox­i­dav­tryc­ket här­rör sig från bo­en­det. Hos Fors­mans hål­ler man nu koll på el­för­bruk­ning­en hem­ma. Fa­mil­jen har sänkt vär­men till 18 gra­der in­om­hus, tvät­tar i läg­re tem­pe­ra­tur och drar ut vägg­kon­tak­ten för tvätt­ma­ski­nen då den in­te an­vänds.

– Det var över­ras­kan­de hur myc­ket el den för­bru­kar fastän den in­te an­vänds. Vår sto­ra synd är att vi har ol­je­upp­värm­ning i hu­set. Men vi har be­stämt att vi ska by­ta till ett me­ra eko­lo­giskt upp­värm­nings­sy­stem, sä­ger Mer­ja.

Even­tu­ellt blir va­let bi­o­gas, dels för att det är ett eko­lo­giskt sätt att hål­la hu­set varmt på vin­tern, dels för att bi­o­gas­rö­ret rå­kar gå all­de­les in­till fa­mil­jens hus.

En­ligt kli­matav­ta­let i Pa­ris 2015 ska kol­di­ox­i­dav­tryc­ket år 2030 va­ra 3000 kg per per­son och år i värl­den.

– Det är fullt möj­ligt. Man kan tyc­ka att det in­te har nå­gon be­ty­del­se vad den en­skil­da in­di­vi­den i Fin­land gör när Ki­na och In­di­en strun­tar i mil­jön, men det stäm­mer in­te. I bå­da län­der­na hän­der myc­ket och kol­di­ox­i­dav­tryc­ket där är mind­re per per­son än det är hos oss, an­ser Jan-Christi­an. Dess­utom vi­sar Fin­land värl­den bra ex­em­pel i bland an­nat jäm­ställd­het, skol­ning och de­mo­kra­ti, var­för in­te ock­så i mil­jöä­ren­den?

I Fin­land är man in­te li­ka mil­jö­med­ve­ten som i grann­län­der­na.

– Vi har dub­belt så stort kol­di­ox­i­dav­tryck som man har i Sve­ri­ge där folk är myc­ket me­ra mil­jö­med­vet­na. Det är pin­samt, sä­ger Mer­ja.

Aha-upp­le­vel­ser

De se­nas­te vec­kor­nas nyheter om att kli­matupp­värm­ning­en hål­ler på att es­ka­le­ra och att de mål man satt glo­balt för att mins­ka fe­no­me­net in­te räc­ker till har ökat med­ve­ten­he­ten.

– Många ver­kar va­ra över­ras­ka­de av ny­he­ter­na om kli­ma­tet, och än­då har det va­rit på ta­pe­ten länge, sä­ger Mer­ja.

Till skill­nad mot vad många tror kan man med små val i var­da­gen mins­ka sitt av­tryck be­tyd­ligt. Väl­jer man att vär­ma sitt hus med jord­vär­me i stäl­let för med ol­ja, att äta när­pro­du­ce­rad po­ta­tis i stäl­let för ris, kyck­ling i stäl­let för nöt­kött och er­sät­ter mjölk­pro­duk­ter med ve­ge­ta­ris­ka al­ter­na­tiv, som det i dag finns myc­ket av, har man kom­mit en bit på väg.

– Det är gans­ka lätt att mins­ka sitt av­tryck ge­nom att gö­ra små sa­ker. Vi blev så iv­ri­ga så vi har be­stämt oss för att pro­va på att va­ra ve­ga­ner en må­nad som ett ex­tra eget val, sä­ger Mer­ja.

Fastän bå­de Jan-Christi­an och Mer­ja all­tid va­rit kli­mat­med­vet­na har de i och med kli­mat­pro­jek­tet fått nya aha-upp­le­vel­ser.

– Hund­ra­tals eu­ro går upp i rök via ta­ket var­je år om man in­te tä­tat or­dent­ligt och en grad läg­re tem­pe­ra­tur in­om­hus för med sig en be­spa­ring på fem pro­cent per år. Det är ock­så allt­mer lön­samt att pla­ce­ra i etis­ka fon­der, räk­nar Jan-Christi­an upp.

Om­fat­tan­de pro­jekt

Fa­mil­jen Forsman är en av åt­ta fa­mil­jer från Borgå som del­tar i det in­ter­na­tio­nel­la pro­jek­tet Sustai­nab­le Li­fe­sty­le Ac­ce­le­ra­tor. Pro­jek­tet är in­ter­na­tio­nellt och sju län­der del­tar. Må­let är att hit­ta sätt att änd­ra lev­nads­va­nor så att be­last­ning­en på mil­jön mins­kar och att se­dan spri­da bud­ska­pet om dem.

Prov­pe­ri­o­den un­der vil­ken pi­lot­fa­mil­jer­na tes­tar oli­ka kli­mats­mar­ta tjäns­ter och åt­gär­der un­der sin var­dag bör­ja­de i mit­ten av ok­to­ber. I Borgå pro­var pi­lot­fa­mil­jer­na bland an­nat på hy­brid- och gas­bil, el­cy­kel, hem­trans­port av mat och sop­sor­te­ring med fler­facks­sy­stem. I fa­mil­jer­nas hem görs ock­så oli­ka ut­räk­ning­ar som har att gö­ra med elan­vänd­ning och upp­värm­ning.

Sa­m­ar­bets­part­ner är bland and­ra Blox­car, Bo­he­mia, Ga­sum, Hel­ka­ma, Hyun­dai, Kaup­pa­hal­li24, Borgå Ener­gi, Borgå Trafik, Borgå vat­ten, PlayG­reen, Rosk´n Roll och Ru­o­ka­bok­si.

Håll­bar ut­veck­ling är ett av hu­vud­må­len i Borgås nya stra­te­gi och det är en or­sak till att man gick med i pro­jek­tet.

Från bör­jan var det tio fa­mil­jer med i pro­jek­tet, men två bac­ka­de ut i ett ti­digt ske­de. Man kan lä­sa om pi­lot­fa­mil­jer­na på Borgå stads webb­plats

Foto: kristof­fer åberg

Foto: KristoF­Fer Åberg

OD­LAR SJÄLV. På går­den har fa­mil­jen Forsman ett växt­hus. I år kan mam­ma Mer­ja, pap­pa Jan-Christi­an och de­ras älds­ta dot­ter gläd­ja sig åt att to­matskör­den blev ex­tra stor.

Foto: KristoF­Fer Åberg

ENERGISPAR. Ge­nom att tvät­ta i läg­re tem­pe­ra­tu­rer och dra ut stick­kon­tak­ten till tvätt­ma­ski­nen när den in­te an­vänds kan man spa­ra bå­de ener­gi och peng­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.