Fö­re­ta­ga­re pre­mi­e­ra­de kol­le­ger

Det är två gans­ka oli­ka fö­re­ta­ga­re som på lör­dags­kväl­len pre­mi­e­ra­des av för­e­ning­en Borgå Fö­re­ta­ga­re. Årets fö­re­ta­ga­re Roni Col­lin är känd för si­na många ut­veck­lings­pro­jekt i hemsta­den. Årets till­växt­fö­re­ta­ga­re Jen­ni Ti­mos­ka har gjort en ko­met­kar­riär på hu

Östnyland - - News - To­Ra MaTT­heiS­zen to­ra.matt­heis­zen@ksf­me­dia.fi

Vi träf­far Jen­ni Ti­mos­ka, gra­fi­ker till yr­ket, i den kom­bi­ne­ra­de sten­fots­bu­ti­ken, pla­ne­rings­by­rån, pro­duk­tions­plat­sen och pack­nings­cen­tra­len vid Ad­lercreutzga­tan 19. Stäl­let har döpts till Pa­ska­pa­ja.

– Kom hit­åt ba­ra, väl­kom­nar hon och vi­sar vägen till bakrum­met och verk­sta­den, där äk­ta man­nen Te­ro job­bar med tejp­ning­ar.

Det är han som ska ax­la en stor del av an­sva­ret och det kon­kre­ta ar­be­tet då Jen­ni blir mam­ma­le­dig till jul.

– Vi har an­ställt yt­ter­li­ga­re en per­son, an­nars kla­rar vi in­te rul­jang­sen. Spe­ci­ellt pac­kan­det tar enormt myc­ket tid.

Vittu­mi­täpas­kaa

Kom­mer­sen i nät­bu­ti­ken vittu­mi­täpas­kaa.fi är ex­tra liv­lig den här ti­den på året då många re­dan bör­jat tän­ka på jul­klap­par och Jen­ni skrat­tar att hon nog in­te viss­te vad hon star­ta­de då hon mest på skoj gjor­de ka­len­dern Vittu­mi­täpas­kaa 2018 och en lör­dags­kväll la­de ut den på Facebook.

– Vi var bor­ta någ­ra tim­mar och då vi kom hem ha­de be­ställ­ning­ar­na form­li­gen ra­sat in.

På den ti­den sys­sel­sat­te hon sig själv med att gö­ra gra­fis­ka jobb åt and­ra i den eg­na by­rån Graa­fis­ka men läng­ta­de ef­ter nya ut­ma­ning­ar, nå­got rik­tigt eget. Hon sä­ger att hon all­tid haft en gans­ka svart hu­mor och att hit­ta på kor­ta, slå­en­de och kanske till och med li­te choc­ke­ran­de tex­ter är ing­et pro­blem. – De föds på nå­gon se­kund. Nät­bu­ti­ken öpp­na­de i no­vem­ber i fjol, i dags­lä­get har pro­duk­ter­na, allt från t-skjor­tor, mug­gar och vy­kort till kaffe­för­pack­ning­ar, tav­lor och myc­ket an­nat 20 åter­för­säl­ja­re och det kom­mer in tu­sen­tals be­ställ­ning­ar i må­na­den.

Bu­ti­ken säl­jer cir­ka 700 mug­gar per vec­ka och de trycks för hand i verk­sta­den.

– Jag an­vän­der all­tid lo­ka­la un- der­le­ve­ran­tö­rer och fö­re­tag om det ba­ra är möj­ligt.

So­ci­a­la me­di­er

Fö­re­ta­gets fram­gång ba­se­rar sig en­ligt Ti­mos­ka på den sto­ra syn­lig­het som web­bu­ti­kens kon­ton på so­ci­a­la me­di­er fått. Fa­ce­book­si­dan har om­kring 16 000 föl­ja­re och Instagram cir­ka 6 000. Un­der ett år har bu­ti­kens hem­si­da be­sökts över 1,5 mil­jo­ner gång­er.

Många hit­tar ock­så till sten­fots­bu­ti­ken vid Ad­lercreutzga­tan 19 och som­li­ga till och med re­ser till Borgå ba­ra för bu­ti­kens skull.

Jen­ni Ti­mos­ka sä­ger att de fles­ta män­ni­skor ver­kar äls­ka då­lig hu­mor, men visst ogil­las kon­cep­tet ock­så. Hon vi­sar ett brev som ny­li­gen kom med pos­ten, in­ne­hål­let be­står främst av bi­belord.

Att den frä­na hu­morn ock­så av som­li­ga kan upp­fat­tas som från­stö­tan­de är hon okej med.

– Vi är al­la oli­ka och be­hö­ver in­te re­so­ne­ra på sam­ma sätt.

Även om Jen­ni Ti­mos­ka in­te alls är den som vill stå i ramp­lju­set glä­der hon sig över det er­kän­nan­de fö­re­ta­gar­för­e­ning­en nu gett.

– Det känns bra spe­ci­ellt ef­tersom många har tviv­lat på kon­cep­tet.

Hon in­ser för­stås ock­så att pub­li­ci­te­ten av allt att dö­ma re­sul­te­rar i nya kun­der.

I ”Pa­ska­pa­ja” har det re­dan ställts i ord­ning ett bord där be­sö­kar­na själ­va kan pac­ka in si­na jul­klap­par. Hon hop­pas att så många som möj­ligt tar till­fäl­let i akt. Oli­ka slags gre­jer med ju­l­in­rik­ta­de tex­ter finns re­dan, men sed­van­li­ga jul­häls­ning­ar hand­lar det för­stås in­te om.

De fles­ta tex­ter är på fins­ka, någ­ra på eng­els­ka. Jen­ni Ti­mos­ka får of­ta frå­gan var­för hon in­te går in på den glo­ba­la mark­na­den.

– Var­för skul­le jag be­hö­va gö­ra det?

Roni Col­lin äls­kar Borgå

Till Årets Fö­re­ta­ga­re val­des allt­så i år en per­son vars namn un­der de se­nas­te åren kopp­lats sam­man med ota­li­ga ut­veck­lings­pro­jekt. De fles­ta Borgå­bor vet vid det här la­get vem Roni Col­lin är även om de kanske in­te kän­ner ho­nom som per­son.

Col­lin har spen­de­rat sin barn­dom och ung­dom i Lo­vi­sa, men är i dag en känd bu­si­nes­sman i hemsta­den Borgå.

– Ut­näm­ning­en är en stor ära. Vad kan va­ra fi­na­re än att få er­kän­nan­de av fö­re­ta­gar­kol­le­ger, sä­ger han.

Roni Col­lin har all­tid va­rit in­tres­se­rad av fö­re­tag­sam­het.

– Jag grun­da­de mitt förs­ta fö­re­tag som 18-åring. Då gjor­de jag diskjoc­key­hob­byn till en bu­si­ness.

Den DJ-för­med­ling som han grun­da­de 1997 sys­sel­sat­te som mest fem per­so­ner.

I dag ope­re­rar han in­om fas­tig­hets-, re­stau­rang-, in­ve­ste­rings-, bi­loch me­di­cin­bran­schen i he­la lan­det.

Han kon­sta­te­rar att se­ri­e­fö­re­ta­ga­res var­dag är ett ra­ce mot kloc­kan, men gläd­jen att ut­veck­la nytt och se vi­sio­ner­na för­verk­li­gas ger styr­ka att job­ba vi­da­re. I syn­ner­het ut­veck­lan­det av ex­cep­tio­nel­la af­färs­fas­tig­he­ter in­tres­se­rar ho­nom.

Roni Col­lins fö­re­tag RFC Group, Thai Stre­et Food Por­voo, Thai Stre­et Food Fin­land, PAl Fin­land, (som äger pa­tent till ett nytt slags al­ko­hol­test), Speed­hooked som är bi­len­tu­si­as­ter­nas “Cars and Cof­fee”de­på, Smart Park Fin­land samt den nya re­stau­rang­en O.M.B som öpp­nar i de­cem­ber, sys­sel­sät­ter om­kring 50 per­so­ner. Han är dess­utom de­lä­ga­re i Val­ti­mo­hu­sets ho­tell­pro­jekt.

Han po­äng­te­rar be­ty­del­sen av att gå med i nät­verk och sam­ar­be­ta och upp­munt­rar fö­re­ta­ga­re att tro på sig själ­va.

– Var mo­dig och för­verk­li­ga di­na vi­sio­ner.

Foto: KristoF­Fer Åberg

ÅRETS TILL­VÄXT­FÖ­RE­TA­GA­RE. Jen­ni Ti­mos­ka sat­sar på svart hu­mor och bra går det.

Ni­Ko Lau­riLa Foto:

ÅRETS FÖ­RE­TA­GA­RE. Roni Col­lin är ut­veck­la­re till själ och hjär­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.