Lång vän­tan på da­gis­plats

Hind­hår, Kul­lo el­ler Bjur­bö­le var de dag­hem fa­mil­jen Paju-Åker­marck er­bjöds när de an­sök­te om dag­hems­plats i cent­rum.

Östnyland - - News - Maj-LoU­i­se WiLKMan maj-lou­i­se.wilkman@ksf­me­dia.fi

So­fia Paju och Mat­hi­as Åker­marck in­led­de jak­ten på da­gis­plats för bar­nen Lin­nea och Li­am re­dan i bör­jan av året. Pro­ces­sen blev lång och tid­vis tung.

So­fia Paju, Mat­hi­as Åker­marck och de­ras två barn Li­am, 3 år och Lin­nea, 1 år bor i Huk­tis. Mam­ma So­fia har va­rit hem­ma se­dan Li­am föd­des, men för någ­ra vec­kor åter­vän­de hon till ar­bets­li­vet och sam­ti­digt fick de två bar­nen by­ta ut var­da­gen hem­ma mot en var­dag i dag­hem.

– Det var över­ens­kom­met att jag skul­le bör­ja job­ba den 1 ok­to­ber och jag bör­ja­de i god tid an­sö­ka om da­gis­plats, re­dan i bör­jan i bör­jan av året. Vi vil­le att bar­nen skul­le få plats i en svensk­språ­kig grupp och sök­te till Sa­go­bac­ken, Huk­tis och Äp­pel­går­den. Själv är jag två­språ­kig, men vårt hem­ma­språk är svens­ka.

Det gick någ­ra må­na­der och i maj hör­de So­fia om and­ra svensk­språ­ki­ga för­äld­rar som fått be­sked om plats.

– Jag ring­de till sta­den och kol­la­de hur det låg till med vår an­sö­kan och blev upp­lyst om att den än­nu in­te var be­hand­lad och att den be­hand­las först ef­ter se­mest­rar­na.

Lång vän­tan

Som­ma­ren gick och den 1 ok­to­ber när­ma­de sig oro­väc­kan­de snabbt. Fa­mil­jen ha­de pla­ne­rat en re­sa ut­om­lands i sep­tem­ber och det kän­des mer än vik­tigt att bar­nens dag­hems­plats skul­le ha klar­nat fö­re re­san.

– Det kan hän­da att be­hand­ling­en av vår an­sö­kan sköts upp för att vi be­höv­de plats först i ok­to­ber och in­te i au­gusti som det van­li­ga är, men för oss blev he­la au­gusti en osä­ker­he­tens tid, sä­ger So­fia.

Det fa­mil­jen se­dan er­bjöds var en finsk­språ­kig dag­mam­ma i Vår­ber­ga. Ef­tersom fa­mil­jen va­re ute ef­ter dag­vård på svens­ka av­böj­de de dag­mam­man.

– Vi fick ve­ta att det in­te fanns le­di­ga platser på ett kom­mu­nalt dag­hem i cent­rum. Vil­le vi ha en svensk­språ­kig plats var det dag­hem­men i Hind­hår, Kul­lo och Bjur­bö­le som stod till buds.

So­fia och Mat­hi­as har si­na ar­bets­plat­ser i cent­rum och en dag­lig bil­tur till dag­hem­men på lands­byg­den kän­des in­te som en god lös­ning.

– Jag ha­de va­rit tre år hem­ma och det kän­des myc­ket otryggt att in­te ve­ta nå­got om hur dag­vår­den skul­le ord­nas när jag bör­jar job­ba.

Kom­pro­miss

Den långa pro­ces­sen fick till sist en ac­cep­ta­bel lös­ning i form av ser­vice­sed­lar och plats på ett privat två­språ­kigt dag­hem – Tou­hu­la – i cent­rum. Dag­hem­met lig­ger på den plats där Präst­gårds­bac­kens dag­hem låg. Rik­tigt op­ti­mal är lös­ning­en in­te. Li­am fick plats i en svensk­språ­kig grupp, men för Lin­nea fanns det plats en­dast i en finsk­språ­kig grupp. Men hon står nu i kö till den svens­ka grup­pen.

So­fia be­rät­tar att hon nog­grant hör­de sig för om för­hål­lan­de­na i Tou­hu­la in­nan de be­slu­ta­de sig.

– Det vi­sa­de sig att dag­hem­met har ett myc­ket gott ryk­te och hit­tills har vi va­rit myc­ket nöj­da. Dag­hem­met är li­tet med två fins­ka och två svens­ka grup­per. Dag­hem­met är in­rik­tat på ute­liv och mo­tion och det upp­skat­tar vi. I Li­ams grupp finns det drygt 20 barn och i Lin­ne­as 10– 11. Vå­ra barn har an­pas­sat sig väl, sä­ger So­fia.

So­fia ha­de gär­na sett att sta­den ha­de va­rit i kon­takt med hen­ne un­der pro­ces­sens gång. Så blev det in­te ut­an al­la kon­tak­ter togs av So­fia och Mat­hi­as och dess­utom blev vän­tan på be­sked orim­ligt lång.

– Borgå mark­nads­förs som dröm­mar­nas stad, men här finns in­te da­gis­plat­ser, allt fär­re sko­lor och BB har lagts ner. Var­för skul­le man egent­li­gen flyt­ta hit? und­rar Mat­hi­as.

Un­der kon­troll

Di­rek­tö­ren för små­barnspe­da­go­gik, Lei­la Ny­berg, sä­ger om dags­lä­get att det finns en­sta­ka le­di­ga platser i de kom­mu­na­la dag­hem­men, i de nio pri­va­ta dag­hem­men är an­ta­let le­di­ga platser stör­re. De längs­ta kö­er­na finns i Gam­mel­bac­ka och Pe­pot.

– Vi or­ga­ni­se­rar vår verk­sam­het en­ligt ef­ter­frå­gan. Ef­ter­frå­gan på fins­ka platser för­de­lar sig över he­la sta­den. Ut­bu­det på svens­ka platser ökar i no­vem­ber och ja­nu­a­ri när nya platser sätts in i dag­hem­met Skogs­stjär­nan.

Skogs­stjär­nan finns för till­fäl­let i ba­rac­ker vid Is­hoc­key­vä­gen i Ko­kon. Det var hit Pe­pot dag­hem flyt­ta­de i som­ras. I dag­hem­met finns ock­så två finsk­språ­ki­ga för­sko­le­grup­per som flyt­tar ut när Tolk­kis­ten kou­lu står klar i no­vem­ber. Skogs­stjär­nan ska få ett nytt hus om nå­got år. Dag­hem­met byggs på den plats där Nä­se dag­hem fanns.

Lei­la Ny­berg sä­ger att sy­ste­met med ser­vice­sed­lar och pri­va­ta dag­hem in­te är till­räck­ligt be­kant bland för­äld­rar­na.

– Men vi gör vårt bäst för att öka kun­ska­pen om ser­vice­nä­tet, bå­de det kom­mu­na­la och det pri­va­ta. Det är ock­så vik­tigt att de pri­va­ta i startske­det mark­nads­för sig själ­va ak­tivt.

Vi fick ve­ta att det in­te fanns le­di­ga platser på ett kom­mu­nalt dag­hem i cent­rum. Vil­le vi ha en svensk­språ­kig plats var det dag­hem­men i Hind­hår, Kul­lo och Bjur­bö­le som stod till buds.

So­fia Paju

två­barns­mam­ma

Foto: KristoF­Fer Åberg

DET ORD­NA­DE SIG. So­fia Paju och Mat­hi­as Åker­marck fick vän­ta länge på da­gis­plats för Lin­nea och Li­am.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.