Al­la nätupp­köp kan av­häm­tas i Östermalm

De som hand­lar på web­ben kan från och med nu få pa­ket från värl­dens al­la nät­bu­ti­ker skic­ka­de till K – Su­per­mar­ket i Östermalm. här finns näm­li­gen en av lan­dets förs­ta ro­bo­ti­se­ra­de Smart­mi­le – pa­ke­t­au­to­ma­ter.

Östnyland - - Ön - To­Ra MaTT­heiS­zen to­ra.matt­heis­zen@ksf­me­dia.fi

– Kol­la, det här går hur en­kelt som helst, sä­ger Lai­la Walldén och Aa­te Hap­po och de­mon­stre­rar hur au­to­ma­ten i när­he­ten av den än­nu tom­ma fö­re­tags­lo­ka­len vid en av in­gång­ar­na till af­färs­kom­plex­et ska an­vän­das.

– Vad som be­hövs är ett lö­senord, ingen­ting an­nat. Kun­den re­gi­stre­rar sig i Smart­mi­le och så är det ba­ra att väl­ja bäs­ta av­hämt­nings­punk­ten för det man in­hand­lat på nä­tet.

Öp­pet för al­la

I det öpp­na sy­ste­met finns re­dan näs­tan al­la pa­ket­ser­vice­fir­mor som ope­re­rar i Fin­land med, som DHL Ex­press, DB Schen­ker (ägs av Deutsche Bahn), Post­nord och Mat­ka­hu­ol­to.

I dag finns det el­va Smart­mi­le – au­to­ma­ter i Fin­land. K-ked­jan och in­ter­na­tio­nel­la till­växt­fö­re­ta­get Smart­mi­le sam­ar­be­tar kring pro­jek­tet. Au­to­ma­ter­na in­stal­le­ras i sam­band med K-af­fä­rer run­tom i lan­det.

– Nät­han­deln ökar he­la ti­den och nu har vi byggt ett sy­stem som fo­ku­se­rar på kö­pa­rens be­hov, för­kla­rar en av Smart­mi­les grun­da­re, verk­stäl­lan­de di­rek­tör Aku Hap­po.

Hit­tills har nät­hand­lar­nas le­ve­ran­ser skic­kats till de mest oli­ka av­hämt­nings­stäl­len el­ler hem till kö­pa­ren, allt be­ro­en­de på var­i­från va­ran in­hand­lats, men nu kan kö­pa­ren allt­så väl­ja.

Han på­pe­kar att al­la är väl­kom­na med i sa­m­ar­be­tet, även Posti.

– Vi upp­fat­tar oss in­te som kon­kur­rent till Posti. Kun­der­na får re­dan nu en del av Pos­tis ut­ri­kesle­ve­ran­ser, ex­em­pel­vis Ama­zon­pa­ket, styr­da till Smart­mi­le.

Förs­ta au­to­ma­ten i Fin­land in­stal­le­ra­des i mars i Tam­mer­fors och i fre­dags öpp­na­des ro­bo­ti­se­ra­de pa­ke­t­au­to­ma­ter i Östermalm i Borgå samt i Åbo, Kyrkslätt och Tus­by. Ser­vicen ska ut­ö­kas även i Tam­mer­fors, där pi­lot­pro­jek­tet vi­sat sig va­ra lyc­kat. Det är fin­länds­ka Ko­necra­nes som byg­ger au­to­ma­ter­na.

ock­så re­tur­ne­ra

Man kan ock­så re­tur­ne­ra pa­ket via pa­ke­t­au­to­ma­ter­na och i fram­ti­den ska det ock­så va­ra möj­ligt för pri­vat­per­so­ner och fö­re­tag att skic­ka pa­ket. Au­to­ma­ter­na för­ses i nå­got ske­de med be­tal­ter­mi­na­ler.

Foto: KristoF­Fer Åberg

IN­TE ALLS SVÅRT. Aa­te Hap­po och Lai­la Walldén från Smart­mi­le de­mon­stre­rar hur au­to­ma­ten ska an­vän­das.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.